Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Sociálne znevýhodnené prostredie

Sociálne štipendium N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Som žiakom 4. ročníka a poberám sociálne štipendium na strednej škole a keďže kvôli pandémii sa pre nás školský rok končí 7. mája,  mám ešte naň nárok aj za mesiac máj?

The Cynefin framework - riešenie problémových situácii N

Autor/i: Ing. Alena Šáteková

Pri nastavovaní systému zmien sa stretávame s rôznym typom problémov. Problematické situácie nemajú jedno univerzálne riešenie. Kroky závisia od situácie a dôležitá je adaptácia prístupu na zmenené podmienky. The Cynefin framework je pracovný nást...

Obecná východiska inkluze N

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Inkluze do běžné třídy nabízí dětem možnost získat širší pohled na svět a pochopit i přijmout rozdíly;podílet se na vzdělávání druhých a rovněž získávat něco díky darům a nadání ostatních; přispívat k naplnění fyzických, sociálních a citových potř...

Charakteristika sociálne znevýhodneného prostredia N

Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Podľa oficiálnych výsledkov štúdií PISA je vzdelanostná úroveň žiakov v Slovenskej republike pod priemerom OECD a je značne determinovaná sociálnoekonomickým zázemím rodiny. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré nielenže dosahujú v medzinárodných t...

Rodina ako prirodzené sociálne prostredie a predmet záujmu sociálnej pedagogiky N

Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Rodina je východiskovou výchovnou inštitúciou a primárnym socializačným prostredím človeka. Sociálna pedagogika zameriava svoju pozornosť najmä na dysfunkčné rodiny, ktoré zlyhávajú pri plnení svojich základných funkcii a ohrozujú socializačný pro...

Dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia A

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pojem dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v školskej praxi interpretuje rôznym spôsobom. Zásadným je však vymedzenie pojmu  školským zákonom, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Výchovné opatrenie na konci prvého a tretieho štvrťroka N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Výchovné opatrenia ukladá riaditeľ základnej školy po prerokovaní na pedagogickej rade na konci prvého a druhého polroka daného školského roka. Je potrebný a legislatívne ošetrený horeuvedený postup v základnej škole aj  na konci prvého a tretieho...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ