Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Komisionálne skúšky

Komisionálna skúška N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Žiak (maturant) nemá z viacerých predmetov známky. Vyučujúci mu nariadili komisionálne skúšky (zo 7 predmetov). Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. výsledok komisionálnej skúšky je konečný. Je však konečný aj v prípade, ak je známka z komisionálnej skú...

Prerušenie štúdia a komisionálne preskúšanie N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Žiačka diaľkovej formy štúdia požiadala o prerušenie štúdia, pričom má úspešne uzavreté hodnotenie 1. polroku 1. ročníka (dospelá osoba). Ak sa rozhodne do 3 rokov pokračovať v štúdiu: musí nastúpiť od začiatku šk. roku a robiť skúšky aj za 1. pol...

Vrátenie sa na strednú školu po neúspešnom ukončení štúdia N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Chceli by sme Vás požiadať o informácie k dokončeniu štúdia na strednej škole. Žiak  neúspešne ukončil posledný ročník strednej školy (učebný a študijný odbor). Do koľkých rokov sa môže žiak vrátiť do príslušného ročníka na dokončenie štúdia? V § ...

Nariadenie komisionálneho preskúšania žiaka N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Ako možno postupovať pri komisionálnom preskúšaní žiaka, ak žiaci (rodičia) nejavili záujem o dištančnú ani prezenčnú formu vyučovania, v druhom polroku sa nezúčastňovali vyučovania. Neospravedlnené hodiny rieši polícia. Žiaci boli neklasifikovaní...

Nevykonanie komisionálnych skúšok a neklasifikovanie žiaka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Žiak, ktorý má Rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal do výkazu 301 p sa počíta ako žiak neklasifikovaný?

Rozhodnutie riaditeľa školy, komisionálne skúšky a povinná školská dochádzka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Musí byť vydané rozhodnutie riaditeľa školy na žiadosť zákonného zástupcu o opakovanie ročníka terciánke na 8-ročnom gymnáziu ak má študentka ešte povinnú školskú dochádzku? Teda či ak študentka bola na konci ročníka klasifikovaná na komisionálnyc...

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predložiť riadit...

Neúčasť žiaka na komisionálnych skúškach N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ak žiak študujúci v zahraničí nepríde na komisionálne preskúšanie v deviatom ročníku, môže ešte pokračovať na danej škole tak, že bude 9. ročník opakovať? Ak áno, ako sa postupuje v takom prípade. Ak nie, aké možnosti má jeho zákonný zástupca?

Komisionálne skúšky za každý ročník N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiačka študuje v zahraničí. Komisionálne skúšky robila naposledy za 6. ročník. V 7. a 8. ročníku rodičia nepožiadali  o vykonanie komisionálnych skúšok. Teraz končí 9. ročník a rodičia požiadali o skúšky za 7. až 9. ročník. Ide o jeden predmet - s...

Rozhodnutie o prijatí a komisionálna skúška N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiačka navštevovala 2. ročník ZŠ v školskom roku 2017/2018 v ZŠ v zahraničí. Do 15. septembra 2018 rodičia nedoručili potvrdenie o plnení povinnej školskej dochádzke mimo SR a patrila do kategórie žiakov, o ktorých sme nemali informácie. Do školy ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ