Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Hodnotenie, opatrenia

Náhradný termín a predmety preskúšania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. § 56 ods 1) "Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa h...

Prijatie žiaka, ktorý je štátnym občanom SR a neovláda štátny jazyk. N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako postupovať, ak od školského roka 2020/21 rodič k nám do školy chce dať zapísať žiakov, ktorí nerozprávajú slovenským jazykom? Môžu mať nejaké úľavy, resp. IVVP? Ako ich hodnotiť, vzdelávať? Matka má záujem, aby do 4. ročníka v málotriednej ško...

Nevykonanie komisionálnych skúšok a neklasifikovanie žiaka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

 Žiak, ktorý má Rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal do výkazu 301 p sa počíta ako žiak neklasifikovaný?

Slovné hodnotenie v zákone č. 245/2008 Z. z. novelizovanom zákonom č. 93/2020 Z. z.

Autor/i: -

Zákonom č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizuje aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o z...

COVID-19 Hodnotenie, záverečná skúška, prijímacie konanie na ZUŠ (MŠVVaŠ SR) - aktualizácia

Autor/i: -

Základnými princípmi hodnotenia sú zabezpečenie spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, sústredenie pozornosti na poskytovanie spätnej väzby, motivácia a povzbud...

COVID-19 Metodické odporúčanie č. 2/2020 k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania

Autor/i: -

Metodické odporúčanie pripravil Štátny pedagogický ústav. Materiál má charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna 2020 v špecifických podmienkach meniacich sa od školy ku škole. Treba rešpekto...

COVID-19 Realizácia skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Ako máme zrealizovať skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti? SOŠ elektrotechnického zamerania po úspešnom ukončení štúdia vykonávajú pre svojich absolventov skúšku odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z § 21 (elektrotechnik). Skúšk...

COVID-19 Hodnotenie absolventskej skúšky - príklady pre aritmetický prieme pre SOŠ (ŠIOV)

Autor/i: -

ŠIOV pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ pomôcku pre riaditeľov stredných odborných škôl. Príklady ako postupovať pri získaní aritmetického priemeru jednotlivých častí absolventskej skúšky. 

COVID-19 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ (MŠVVaŠ + ŠPÚ)

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydalo 28. 4. 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Súčasťou usmernenia je aj materiál ŠPÚ s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ poč...

COVID-19 Opatrenie UVZ SR - podmienky pre konanie prijímacej skúšky na SŠ (UVZ SR)

Autor/i: -

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 určuje podmienky pre konanie prijímacej skúšky.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk