Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Hodnotenie, opatrenia

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Prosím o poskytnutie rady ohľadom dištančného vzdelávania. V prípade, že budeme učiť dištančne a budeme mať zmenený rozvrh, môžeme všetko riadne zapisovať do elektronickej triednej knihy, alebo treba mať zvlášť agendu, kde budú učitelia zapisovať ...

COVID-19 Vymyslené podozrenie žiaka na koronavírus a postup školy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Žiak SŠ spolu so zákonným zástupcom (matka žiaka) zneužili situáciu ohľadom podozrenia na COVID-19. Trieda, ktorá bola v kontakte so spolužiakom zostala aj s triednou učiteľkou doma niekoľko dní. Matka o 3 dni zatelefonovala do školy, že test syna...

Integrovaný žiak a osobitné plnenie školskej dochádzky N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže byť (na gymnáziu) žiak integrovaný a zároveň mať formu osobitného plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. f) 245/2008 Z.z. (školský zákon)?

Rozhodnutie o prijatí žiaka a Rozhodnutie o povolení individuálneho vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiak prestúpil k 10.09.2020 do inej základnej školy a riaditeľ tejto školy vystavil Rozhodnutie, ktorým povoľuje individuálne vzdelávanie. Má riaditeľ povinnosť vydať najskôr Rozhodnutie o prijatí žiaka do školy a následne vydať rozhodnutie, ktorý...

Neprospievanie v ČR a komisionálne skúšky na Slovensku N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiačka 3. ročníka základnej školy bola odhlásená zo školy, vzdelávala sa v Českej republike. Podľa koncoročného vysvedčenia 2019/2020 z Českej republiky žiačka neprospela. Od 01.09.2020 je opäť žiačkou našej školy. Musí žiačka absolvovať komisioná...

Prijatie žiaka do 5. ročníka - rozhodnutia N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Žiaci z málotriednej základnej školy v susednej obci postupujú každoročne do 5. ročníka našej plnoorganizovanej základnej školy. Musia rodičia týchto žiakov podať žiadosť o prijatie a riaditeľka vydať rozhodnutie o prijatí do základnej školy?

Pracovný pomer s riaditeľom školy a školského zariadenia N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia. Zároveň je však riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia aj v pozícii zamestnanca šk...

Náhradný termín a predmety preskúšania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. § 56 ods 1) "Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa h...

Nevykonanie komisionálnych skúšok a neklasifikovanie žiaka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

 Žiak, ktorý má Rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal do výkazu 301 p sa počíta ako žiak neklasifikovaný?

Slovné hodnotenie v zákone č. 245/2008 Z. z. novelizovanom zákonom č. 93/2020 Z. z. N

Autor/i: -

Zákonom č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizuje aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o z...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Funkčné obdobie žiackej školskej rady N

Publikované:

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Publikované:

Riaditeľ školy dlhodobo PN N

Publikované:

Kvalifikácia SOCIÁLNY PEDAGÓG N

Publikované: