Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Dieťa, žiak, študent

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky MŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom umi...

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky ZŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1.-5. roč. ZŠ a ŠKD od 1. 6. 2020. Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi sa môžu rozhodnúť, vzhľadom na miestne podmienky, personálne, materiálne, priestorové možnosti, či a v akom režime ZŠ otvoria. 

Rozhodnutie ministra o obnovení školského vyučovania N

Autor/i: -

ÚVZ SR opatrením z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež o niektoré školy a školské zariadenia. Na základe toho minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1. 6. 2020 rozhodol o obnovení školského vyu...

COVID-19 Prijímanie detí do materkej školy - temíny N

Autor/i: -

Pri prijímaní detí do MŠ sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania, zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov veku, deti, ktoré dovŕšili 6. rok veku a ktorému bol odložený za...

COVID-19 Hodnotenie absolventskej skúšky - príklady pre aritmetický prieme pre SOŠ (ŠIOV)

Autor/i: -

ŠIOV pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ pomôcku pre riaditeľov stredných odborných škôl. Príklady ako postupovať pri získaní aritmetického priemeru jednotlivých častí absolventskej skúšky. 

COVID-19 Kritéria prijímacieho konania na SŠ okrem osemročného vzdelávacieho programu (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. 

COVID-19 Opatrenie UVZ SR - podmienky pre konanie prijímacej skúšky na SŠ (UVZ SR)

Autor/i: -

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 určuje podmienky pre konanie prijímacej skúšky.

Dokončenie nižšieho stredného vzdelania

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

17 ročný chlapec si chce dokončiť základnú školu formou komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania a pokračovať na strednej skole. Problém je v tom, ze nemá dokončený 1. stupeň bežnej ZS (prepadol z 2 predmetov) a kvôli nediscip...

COVID-19 Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl - aktualizácia (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

COVID-19 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl - aktualizácia (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk