Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rodičovské združenia

Doplnková správa o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v SR

Autor/i: -

Výchova a vzdelávanie, voľný čas a kultúrne aktivity (odporúčania ‒ výber) Najvýznamnejším problémom vzdelávacieho systému je spôsob výchovy a vzdelávania, ktorý nerešpektuje prirodzené i individuálne potreby dieťaťa. Dieťa a jeho vzdelávacie potr...

Prehľad príspevkov k súčasným trendom vo vzdelávaní v časopise Manažment školy v praxi - rok 2015

Autor/i: -

Ponúkame prehľad príspevkov v časopise Manažment školy v praxi/2015 k súčasných trendov vo vzdelávaní.  Venovali sme sa príspevkom, ktoré súvisia s kreatívnymi metódami výučby v práci s nadanými žiakmi, učeniu sa cudzích jazykov v predškolskom vek...

Možnosti mediácie pre prácu so žiakmi so ŠVVP

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Chápanie škôl ako učiacich sa komunít, kde snaha zlepšovať sa a preberať za svoje vzdelávanie zodpovednosť, je základom stabilizácie a napredovania. Ak vychádzame z predpokladu, že školská trieda patrí medzi základný sociálny priestor žiaka, tak j...

Zvládanie kritických rozhovorov a nadlimitnej záťaže

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Kritické rozhovory sa čoraz viac stávajú súčasťou pracovného života riaditeľov škôl. V príspevku opíšeme situácie, ktoré kritický rozhovor vyvolávajú, upozorníme na vplyv rôznej teploty citov v priebehu vedenia kritického rozhovoru, zameriame sa n...

Zmeny vo vyhláške o škole v prírode

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Novela vyhlášky o  škole v prírode (vyhláška č. 305/2008 Z. z.) nadobúda účinnosť 1.9.2015. V zbierke zákonov vyšla pod číslom 204/2015 Z.z. Pri novele vyhlášky bolo cieľom zníženie administratívnej záťaže pri organizovaní školy v prírode.

Procesy alternatívneho riešenia sporov

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V článku opisujeme procesy riešenia sporu prostredníctvom vyjednávania, vnútorného ovládania negatívnych emócií, prerámcovania konfliktu a opisujeme výhody využitia prvkov mediačného procesu ako alternatívneho riešenia sporu. 

Voľnočasové aktivity žiakov v prieskume HBSC

Autor/i: redakcia

Pri porovnávaní záverov z prieskumu HBSC realizovaného v roku 2009/2010 došlo k štatisticky výnamnému poklesu spokojnosti so školou u 13-ročných chlapcov a 15-ročných dievčat, s výnimkou 15-ročných chlapcov, kde bol zaznamenaný nárast, nie však št...

Kvalita života žiaka v škole

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Zrejme neuvedieme nič nové, ak pripomenieme, že v súvislosti s rastúcimi požiadavkami na vzdelávanie, a teda aj na vedomosti žiakov, sa v literatúre najčastejšie analyzujú a riešia otázky obsahu vzdelávania, uplatňovanie nových metód, foriem a kon...

Rodič v úlohe partnera školy

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Zmena životného štýlu ovplyvnila štruktúru rodinných zväzkov. „Odložené rodičovstvá“ sa stali bežným javom. Zvyšuje sa vek žien pri pôrode i počet narodených detí mimo manželstva. Dôležitú úlohu zohrávajú regionálne rozdiely, vplyv kultúrnych čini...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk