Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rodičovské združenia

Hodnotenie žiaka pri vymeškaných hodinách

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otazka: Žiak v prvom polroku vymeškal 282 hodín ospravedlnených, 128 hodín neospravedlnených, v škole bol 3 dni. V druhom polroku v škole ešte nebol, má vymeškaných cez 200 neospravedlnených hodín,  o čom sme aktuálne / každý mesiac/ informovali o...

Neefektivní komunikace

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Neefektivní způsoby komunikace jsou, bohužel, v naší společnosti často používané (Kopřiva a kol, 2008). Jsou to věty, které jsme slýchávali jako děti, a proto je máme v mysli zakódovány a naskakují nám podvědomě. Další faktor, který nás může svádě...

Triedny fond

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka V mnohých školách je bežnou praxou, okrem príspevku Rodičovského združenia a príjmu z 2% daní, aj nepovinne povinný „triedny fond“.  Aká je v prípade rodičovských poplatkov opora v zákone?

Mediácia konfliktov detí v rannom veku

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V záveroch Európskej komisie v príspevku Európa 2020, kde sa hovorí o boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, sa píše: "Skúsenosti detí nadobudnuté v ich útlom veku vytvárajú základ pre všetko neskoršie učenie". V rannom veku sa stimu...

Doplnková správa o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v SR

Autor/i: -

Výchova a vzdelávanie, voľný čas a kultúrne aktivity (odporúčania ‒ výber) Najvýznamnejším problémom vzdelávacieho systému je spôsob výchovy a vzdelávania, ktorý nerešpektuje prirodzené i individuálne potreby dieťaťa. Dieťa a jeho vzdelávacie potr...

Prehľad príspevkov k súčasným trendom vo vzdelávaní v časopise Manažment školy v praxi - rok 2015

Autor/i: -

Ponúkame prehľad príspevkov v časopise Manažment školy v praxi/2015 k súčasných trendov vo vzdelávaní.  Venovali sme sa príspevkom, ktoré súvisia s kreatívnymi metódami výučby v práci s nadanými žiakmi, učeniu sa cudzích jazykov v predškolskom vek...

Možnosti mediácie pre prácu so žiakmi so ŠVVP

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Chápanie škôl ako učiacich sa komunít, kde snaha zlepšovať sa a preberať za svoje vzdelávanie zodpovednosť, je základom stabilizácie a napredovania. Ak vychádzame z predpokladu, že školská trieda patrí medzi základný sociálny priestor žiaka, tak j...

Zvládanie kritických rozhovorov a nadlimitnej záťaže

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Kritické rozhovory sa čoraz viac stávajú súčasťou pracovného života riaditeľov škôl. V príspevku opíšeme situácie, ktoré kritický rozhovor vyvolávajú, upozorníme na vplyv rôznej teploty citov v priebehu vedenia kritického rozhovoru, zameriame sa n...

Zmeny vo vyhláške o škole v prírode

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Novela vyhlášky o  škole v prírode (vyhláška č. 305/2008 Z. z.) nadobúda účinnosť 1.9.2015. V zbierke zákonov vyšla pod číslom 204/2015 Z.z. Pri novele vyhlášky bolo cieľom zníženie administratívnej záťaže pri organizovaní školy v prírode.

Procesy alternatívneho riešenia sporov

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V článku opisujeme procesy riešenia sporu prostredníctvom vyjednávania, vnútorného ovládania negatívnych emócií, prerámcovania konfliktu a opisujeme výhody využitia prvkov mediačného procesu ako alternatívneho riešenia sporu. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk