Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rodičovské združenia

Škola v procese rozpadu rodiny

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Škola nie je len vzdelávacia inštitúcia, ale vo veľkej miere sa učitelia podieľajú aj na výchove svojich žiakov, ktoré trávia v škole väčšinu svojho dňa. Učiteľ by mal vo vzťahu k deťom vždy stáť na strane dieťa a správať sa voči rodičom nestranne...

VZN - určenie počtu tried prvého ročníka SŠ financovaných zo štátneho rozpočtu

Autor/i: -

Ponúkame prehľad všeobecne záväzných nariadení o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti jednotlivých krajov.

Povinnosti triedneho učiteľa

Autor/i: PaedDr. Svetlana Tokárová

Každé dieťa je jedinečné. Do prostredia školy prichádza s vlastným názorom na rôzne veci, vlastným prístupom k učeniu, s preferenciou určitého učebného štýlu, životnými hodnotami, prioritami a cieľmi. Jeho život ovplyvňujú dôležití dospelí - rodič...

Diagnostikovanie školskej pripravenosti dieťaťa zo strany základnej školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Vstupnou bránou do prvého ročníka základnej školy je pre dieťa zápis. Zápis do školy je legislatívnym aktom. Zákonný zástupca dieťaťa si tak plní svoju zákonom danú povinnosť prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku. Musí tak urobiť každý záko...

Základný úväzok učiteľa ZŠ - vyučovanie v blokoch

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Môže mať učiteľ základnej školy, ktorý má základný úväzok 23 hodín, rozvrh postavený tak, že výtvarnú výchovu má 1x za 2 týždne 2 hodiny, pričom daný ročník má výtvarnú výchovu časovú dotáciu 1 hodinu týždenne (výtvarná výchova je každý p...

Testovanie 9-2018 (T9-2018)

Autor/i: -

Ponúkame prehľad termínov k Testovaniu 9-2018 (T9_2018), ako aj informácie o účasti žiakov so zdravtným zneváhodnením na celoslovenskom testovaní. 

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2018/2019

Autor/i: -

Ustanoveným § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktor...

Vstup žiaka do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov pre vstup do systému duálneho vzdelávania (SDV) od školského roka 2018/2019.

Súhlas druhého rodiča pri striedavej starostlivosti

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Chcel by som sa spýtať ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Rodičia sú rozvedení a majú súdom určenú striedavú starostlivosť. Bývajú v rozličných mestách a chcú zapísať dieťa do školy vo svojom meste. Je potrebný aj súhlas druhého rodiča ...

Zákon o eGovernmente

Autor/i: Ing. Erika Kusyová, JUDr. Ivana Gajdošíková

Škola je orgánom a výkonom verejnej moci aj elektronicky, čiže rozhodnutie vydané elektronicky, podpísané zaručeným kvalifikovaným certifikátom a doručené do elektronickej schránky majú úplne rovnakú právnu záväznosť ako listinné. Zákon č. 273/201...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk