Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rodičovské združenia

Základný úväzok učiteľa ZŠ - vyučovanie v blokoch

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Môže mať učiteľ základnej školy, ktorý má základný úväzok 23 hodín, rozvrh postavený tak, že výtvarnú výchovu má 1x za 2 týždne 2 hodiny, pričom daný ročník má výtvarnú výchovu časovú dotáciu 1 hodinu týždenne (výtvarná výchova je každý p...

Testovanie 9-2018 (T9-2018)

Autor/i: -

Ponúkame prehľad termínov k Testovaniu 9-2018 (T9_2018), ako aj informácie o účasti žiakov so zdravtným zneváhodnením na celoslovenskom testovaní. 

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2018/2019

Autor/i: -

Ustanoveným § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktor...

Vstup žiaka do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov pre vstup do systému duálneho vzdelávania (SDV) od školského roka 2018/2019.

Súhlas druhého rodiča pri striedavej starostlivosti

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Chcel by som sa spýtať ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Rodičia sú rozvedení a majú súdom určenú striedavú starostlivosť. Bývajú v rozličných mestách a chcú zapísať dieťa do školy vo svojom meste. Je potrebný aj súhlas druhého rodiča ...

Zákon o eGovernmente

Autor/i: Ing. Erika Kusyová, JUDr. Ivana Gajdošíková

Škola je orgánom a výkonom verejnej moci aj elektronicky, čiže rozhodnutie vydané elektronicky, podpísané zaručeným kvalifikovaným certifikátom a doručené do elektronickej schránky majú úplne rovnakú právnu záväznosť ako listinné. Zákon č. 273/201...

Účtovanie zberu papiera

Autor/i: Ing. Jana Sládečková

Otázka: Máme otázku ohľadom vykazovania príjmu zo školského zberu papiera v ZŠ. Pán riaditeľ chce evidovať tento príjem v účtovníctve a výkazníctve školy. Príjem sa uskutočnil cez pokladňu (jediný doklad - poštový poukaz s uvedením odosielateľa – ...

Prvé výsledky výskumu PISA 2015 z oblasti tímového riešenia problémov

Autor/i: -

Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15- ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska (výber) Slovenská republika sa v rámci medzinárodnej štúdie PISA 2015 zapojila aj do testovania novej domény – Tímové riešenie problé...

Súčinnosť školy pri výkone rozhodnutia súdu pri odňatí dieťaťa v priestoroch školy

Autor/i: -

Vyhláška č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých upravuje aj súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania.

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení je jedným z verejne dostupných dokumentov, z ktorých môže verejnosť získať rôzne informácie o činnosti organizácie i o jej hospodárení. Správa sa vyp...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk