Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rodičovské združenia

Delegovanie do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Ak zriaďovateľ deleguje štyroch zástupcov (poslancov) do rady školy, môže byť z pohľadu objektivity pedagóg z danej školy nominovaný ako poslanec? Čiže dva v jednom – pedagógom ZŠ aj poslancom? Toho času už jeho dieťa navštevuje strednú šk...

Zánik členstva v rade školy ZŠ s MŠ zástupcovi rodičov MŠ

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Zaniká v rade školy zriadenej pri základnej škole s materskou školou členstvo zástupcovi rodičov materskej školy vtedy, keď jeho dieťa prejde z materskej školy do prvého ročníka základnej školy?

Informovaný súhlas - individuálny, univerzálny

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka: Je možné požadovať od zákonného zástupcu podpísať informovaný súhlas na začiatku školského roka až do konca školského roka na všetky akcie školy, na ktorých sa žiak zúčastňuje?

Príčiny nepripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Za nepripravené dieťa môžeme označiť také dieťa, ktorého vývin bol v niektorej z oblastí oslabený. Rastú nároky na žiakov, v dôsledku ktorých je čoraz viac detí ohrozených nezdarmi v škole. Pre nezrelé deti je vstup do školy začiatkom nepretržitýc...

Diagnostika chyby dítěte jako autoevaluační nástroj učitele

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

"Kromě podceňování typu chyby ve školní práci se často v pedagogické praxi můžeme setkat s tlakem učitelů na upravenost školní práce. To u dětí vede k používání zmizíků či přepisovacích per, aby v práci nebyly vidět škrty a práce na první pohled v...

Prečo je ocenenie učiteľa dôležité?

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

"Vaša hodina bola vynikajúca. Oceňujem prácu s dynamikou skupiny.“, „Použili ste zaujímavú metódu, na ktorú žiaci hneď zareagovali.“, „Počúvam na vašu prácu samé pozitívne správy.“, „Rád podporím dobré myšlienky a tie vaše ma zaujali.“ Pochvala ri...

Škola v procese rozpadu rodiny

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Škola nie je len vzdelávacia inštitúcia, ale vo veľkej miere sa učitelia podieľajú aj na výchove svojich žiakov, ktoré trávia v škole väčšinu svojho dňa. Učiteľ by mal vo vzťahu k deťom vždy stáť na strane dieťa a správať sa voči rodičom nestranne...

VZN - určenie počtu tried prvého ročníka SŠ financovaných zo štátneho rozpočtu

Autor/i: -

Ponúkame prehľad všeobecne záväzných nariadení o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti jednotlivých krajov.

Povinnosti triedneho učiteľa

Autor/i: PaedDr. Svetlana Tokárová

Každé dieťa je jedinečné. Do prostredia školy prichádza s vlastným názorom na rôzne veci, vlastným prístupom k učeniu, s preferenciou určitého učebného štýlu, životnými hodnotami, prioritami a cieľmi. Jeho život ovplyvňujú dôležití dospelí - rodič...

Diagnostikovanie školskej pripravenosti dieťaťa zo strany základnej školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Vstupnou bránou do prvého ročníka základnej školy je pre dieťa zápis. Zápis do školy je legislatívnym aktom. Zákonný zástupca dieťaťa si tak plní svoju zákonom danú povinnosť prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku. Musí tak urobiť každý záko...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk