Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rodičovské združenia

Tlak na výkon a přetěžování dětí

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Volný čas a jeho vhodná náplň v životě dětí je častým tématem diskutovaným jak odbornou veřejností, tak i laiky – rodiči. Současná situace není v oblasti plánování a realizace volnočasových aktivit dětí vůbec jednoduchá a stále častěji se v praxi ...

Zánik členstva v rade školy ZŠ s MŠ zástupcovi rodičov MŠ

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Zaniká v rade školy zriadenej pri základnej škole s materskou školou členstvo zástupcovi rodičov materskej školy vtedy, keď jeho dieťa prejde z materskej školy do prvého ročníka základnej školy?

Informovaný súhlas - individuálny, univerzálny

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka: Je možné požadovať od zákonného zástupcu podpísať informovaný súhlas na začiatku školského roka až do konca školského roka na všetky akcie školy, na ktorých sa žiak zúčastňuje?

Pozastavenie členstva v rade školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Počas prácovnej neschopnosti upratovačky chcem prijať mamičku, ktorá je členom rady školy za rodičov. Mala by požiadať o pozastavenie členstva počas zastupovania? Musí sa to prerokovať v rade školy? Má sa voliť  ďalší člen za rodičov, ak b...

Doplnenie kandidátky v opakovaných voľbách do rady školy za rodičov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Volieb do rady školy za rodičov sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov, bol vypísaný nový termín. Je možné kandidátov do kandidátky doplniť aj pred druhým termínom volieb, alebo sa musí použiť pôvodná kandidátka?

Účasť rodiča a súčasne zamestnanca školy na voľbách do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Zo zákona vyplýva, že je nezlučiteľné, aby sa členom rady školy stal taký rodič, ktorý je súčasne zamestnancom školy. Môže sa zamestnanec školy, ktorý je súčasne rodičom žiaka navštevujúceho ZUŠ, zúčastniť volieb do rady školy za rodičov a...

Delegovanie do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Ak zriaďovateľ deleguje štyroch zástupcov (poslancov) do rady školy, môže byť z pohľadu objektivity pedagóg z danej školy nominovaný ako poslanec? Čiže dva v jednom – pedagógom ZŠ aj poslancom? Toho času už jeho dieťa navštevuje strednú šk...

Príčiny nepripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Za nepripravené dieťa môžeme označiť také dieťa, ktorého vývin bol v niektorej z oblastí oslabený. Rastú nároky na žiakov, v dôsledku ktorých je čoraz viac detí ohrozených nezdarmi v škole. Pre nezrelé deti je vstup do školy začiatkom nepretržitýc...

Prečo je ocenenie učiteľa dôležité?

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

"Vaša hodina bola vynikajúca. Oceňujem prácu s dynamikou skupiny.“, „Použili ste zaujímavú metódu, na ktorú žiaci hneď zareagovali.“, „Počúvam na vašu prácu samé pozitívne správy.“, „Rád podporím dobré myšlienky a tie vaše ma zaujali.“ Pochvala ri...

Diagnostika chyby dítěte jako autoevaluační nástroj učitele

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

"Kromě podceňování typu chyby ve školní práci se často v pedagogické praxi můžeme setkat s tlakem učitelů na upravenost školní práce. To u dětí vede k používání zmizíků či přepisovacích per, aby v práci nebyly vidět škrty a práce na první pohled v...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk