Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rodičovské združenia

Zápis dieťaťa do materskej školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Prijatím zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli materské školy zaradené do sústavy škôl na Slovensku. Stali sa školami poskytujúcimi prvý stupeň vzd...

Postup prijímania žiakov na stredné školy

Autor/i: -

O prijímacom konaní informuje žiakov i rodičov na základnej škole výchovný poradca. Usmerňuje proces vypĺňania prihlášok, kontroluje a dopĺňa niektoré údaje a zabezpečuje ich odoslanie na stredné školy.

Triedy 1. ročníka v stredných školách pre žiakov so ŠVVP

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Kto rozhoduje a za akých podmienok o schválení počtu tried 1. ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Výberové konanie na funkciu riaditeľa - nevymenovanie kandidáta zriaďovateľom

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy/školského zariadenia sa uskutočňuje podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Od 1. septembra 2015 platí aj zákon ...

Ideme na výlet ...

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

S blížiacim sa koncom školského roka veta „Ideme na školský výlet ...“ zaznieva v školách, triedach i domácnostiach žiakov. Pre školu a učiteľov však školský výlet nie je relaxačným podujatím, ale súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti, na ktorú...

Konflikty v školskom prostredí

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Mediácia v školskom prostredí sa môže týkať rôznych cieľových skupín. Môže ju využívať manažment školy - riaditelia, zástupcovia riaditeľov, vedúci metodických orgánov školy, výchovní poradcovia, preventisti, ale aj triedni učitelia, špeciálni ped...

Tlak na výkon a přetěžování dětí

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Volný čas a jeho vhodná náplň v životě dětí je častým tématem diskutovaným jak odbornou veřejností, tak i laiky – rodiči. Současná situace není v oblasti plánování a realizace volnočasových aktivit dětí vůbec jednoduchá a stále častěji se v praxi ...

Pozastavenie členstva v rade školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Počas prácovnej neschopnosti upratovačky chcem prijať mamičku, ktorá je členom rady školy za rodičov. Mala by požiadať o pozastavenie členstva počas zastupovania? Musí sa to prerokovať v rade školy? Má sa voliť  ďalší člen za rodičov, ak b...

Doplnenie kandidátky v opakovaných voľbách do rady školy za rodičov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Volieb do rady školy za rodičov sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov, bol vypísaný nový termín. Je možné kandidátov do kandidátky doplniť aj pred druhým termínom volieb, alebo sa musí použiť pôvodná kandidátka?

Účasť rodiča a súčasne zamestnanca školy na voľbách do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Zo zákona vyplýva, že je nezlučiteľné, aby sa členom rady školy stal taký rodič, ktorý je súčasne zamestnancom školy. Môže sa zamestnanec školy, ktorý je súčasne rodičom žiaka navštevujúceho ZUŠ, zúčastniť volieb do rady školy za rodičov a...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk