Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rodičovské združenia

Kľúčové prvky spolupráce učiteľa s rodičom

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Komunikácia triedneho učiteľa s rodičom a rodiča s triednym učiteľom tvorí základ pre kvalitu spolupráce. Vzťah medzi učiteľom a rodičom nepredstavuje pre dieťa dva odlišné svety, ktoré chce vnímať oddelene. Dieťa nemá túžbu podľa aktuálnej nálady...

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov, vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie...

Postup prijímania žiakov na stredné školy

Autor/i: -

O prijímacom konaní informuje žiakov i rodičov na základnej škole výchovný poradca. Usmerňuje proces vypĺňania prihlášok, kontroluje a dopĺňa niektoré údaje a zabezpečuje ich odoslanie na stredné školy.

Triedy 1. ročníka v stredných školách pre žiakov so ŠVVP

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Kto rozhoduje a za akých podmienok o schválení počtu tried 1. ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Ideme na výlet ...

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

S blížiacim sa koncom školského roka veta „Ideme na školský výlet ...“ zaznieva v školách, triedach i domácnostiach žiakov. Pre školu a učiteľov však školský výlet nie je relaxačným podujatím, ale súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti, na ktorú...

Zápis dieťaťa do materskej školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Prijatím zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli materské školy zaradené do sústavy škôl na Slovensku. Stali sa školami poskytujúcimi prvý stupeň vzd...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa - nevymenovanie kandidáta zriaďovateľom

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy/školského zariadenia sa uskutočňuje podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Od 1. septembra 2015 platí aj zákon ...

Materská škola a školské prázdniny

Autor/i: -

Školské prázdniny sú určené školám, okrem materských škôl (ďalej "MŠ"). MŠ môžu v priebehu školského roka pred školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v tomto čase.

Spôsob ospravedlnenia neprítomnosti žiaka

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Plnoorganizovaná základná škola má vydaný školský poriadok, v ktorom rieši aj spôsob ospravedlnenia neprítomnosti žiaka v škole. Predmetný školský poriadok je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý v § 144 odse...

Konflikty v školskom prostredí

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Mediácia v školskom prostredí sa môže týkať rôznych cieľových skupín. Môže ju využívať manažment školy - riaditelia, zástupcovia riaditeľov, vedúci metodických orgánov školy, výchovní poradcovia, preventisti, ale aj triedni učitelia, špeciálni ped...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk