Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Ochrana osobných údajov


Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) N

Autor/i: -

25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie EU a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí poskytnutie súkromnej osob...

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) N

Autor/i: -

Nový právny predpis o ochrane údajov platný pre celú Európsku úniu nahrádza súčasnú smernicu o ochrane údajov, ktorá bola v platnosti od roku 1995. GDPR nadobudne účinnosť 25. mája 2018 a dotkne sa každého, kto zhromažďuje alebo inak spracováva os...

VZOR - Odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov tretím stranám. Súčasťou usmernenia sú odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí, ži...

Zverejnenie mena sťažujúceho sa zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade oznámiť pedagógom menovite osobu, ktorá podala sťažnosť na našu školu, ako zamestnávateľa? Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedag...

Zverejnenie osobných údajov v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej „Správa o VVČ“) obsahuje mená, priezviská žiakov a triedy, ktoré aktuálne navštevujú. V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 9/2006 Z. z. zverejní riaditeľ školy Správu o VVČ n...

Zverejňovanie nadčasovej práce pedagogických zamestnancov N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako je to so zverejňovaním prehľadu počtu hodín nadčasovej práce pedagogických zamestnancov na verejne dostupnom mieste, napr. na nástenke v zborovni školy pravidelne raz mesačne. Za túto nadčasovú prácu si zamestnanci uplatňujú náhradné voľno v u...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk