Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Výberové konanie

Uplynutie funkčného obdobia riaditeľa a konanie výberových konaní v krízovom období

Autor/i: redakcia

Zákon č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon je účinný od 25. apríla 2020. Uprav...

Výberové konanie – nedostavenie sa kandidáta

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa strednej odbornej školy sú dvaja kandidáti, pričom v deň volieb sa jeden telefonicky ospravedlní, že mu momentálne prišlo zle a  musel ísť do nemocnice ne ošetrenie, je rada školy alebo zriaďovateľ povinný...

COVID-19 Voľby do novej rady školy počas pandémie

Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Ako by sme mohli uskutočniť voľby do rady školy? V máji končí funkčné obdobie súčasnej rade školy. Ako môžeme urobiť voľby do novej rady školy? Zamestnancov za určitých podmienok vieme dostať do práce, ale môžeme pozvať rodičov do školy, keď škola...

Nevymenovanie riaditeľa po úspešnom výberovom konaní

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Zúčastnila som sa výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa. Uspela som, výberová komisia mi písomne oznámila, že dala návrh zriaďovateľovi na moje vymenovanie. Zriaďovateľ sa rozhodol, že ma nevymenuje a poveril vedením iného pedagogickéh...

Nepárny počet členov výberovej komisie na funkciu riaditeľa

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Pri voľbe riaditeľa školy Štátna školská inšpekcia nedelegovala svojho zástupcu, tým sa stalo, že volilo 11 členov rady školy a 1 delegovaný zástupca odboru školstva, takže riaditeľa školy volilo 12 členov volebnej komisie, teda párny počet. Bolo ...

Vymenovanie riaditeľa školy v dvoch školách

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže byť riaditeľ základnej školy menovaný na dvoch rôznych základných školách v rôznych mestách/obciach súčasne? Ak riaditeľovi ZŠ končí funkčné obdobie k 31. 12. a vo výberovom konaní je uvedený predpokladaný nástup k 1. 1. je možné, aby úspešný...

Poverenie riadením školy riaditeľom, ktorému končí funkčné obdobie

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Môže starosta obce poveriť riadením školy do konca júna riaditeľa, ktorého funkčné obdobie končí v januári? Dátum výberového konania by v tom prípade vyhlásil na termín, ktorý by danému stavu vyhovoval?

Postup výberového konania

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Bol postup výberového konania v súlade s právnymi predpismi?

Výberové konanie – menovanie na funkciu štatutárneho zástupcu riaditeľa školy

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Aký je správny postup pri menovaní štatutárneho zástupcu riaditeľa školy? Riaditeľ školy ho menuje, resp. na funkciu štatutárneho zástupcu riaditeľa školy má byť vyhlásené výberové konanie? Predseda odborov na škole žiada výberové konanie. Je to s...

Zrušenie výberového konania na funkcie riaditeľa školy

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Je možné aby zriaďovateľ školy, okresný úrad, zrušil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy z dôvodu, že predseda rady školy nedal hlasovať  o návrhu uznesenia na vymenovanie kandidáta na miesto riaditeľa?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk