Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Zriadenie funkcie zástupcu riaditeľa v špeciálnej ZŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 223/2022 Z.z. o základnej škole možno v ZŠ zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa základnej školy. Ak funkcia zástupcu nie je zriadená, riaditeľa základnej školy zastupuje pedagogický zamestnanec písomne poverený riaditeľo...

Členstvo v maturitnej komisie počas materskej dovolenky N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mala by som otázku ohľadom menovania členky predmetovej maturitnej komisie, ktorá je na materskej dovolenke. Je takéto menovanie možné? Pri predsedoch je usmernenie, že to PZ na materskej dovolenke ani dôchodcovia nemôžu byť, ale pri hľadaní infor...

Určenie počtu tried v pôsobnosti zástupcu riaditeľa N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Chcem sa na Vás obrátiť s otázkou, podľa akého kľúča sa určí počet tried v pôsobnosti zástupcu riaditeľa školy na strednej odbornej škole a následne aj ich úväzok v zmysle nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. Na škole sú dvaja zástupcovia pre teoret...

Usmernenie - Kritériá na poskytnutie sociálneho štipendia neplnoletému a plnoletému žiakovi strednej školy N

Autor/i: -

Na základe zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vydaná vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, ktorá v § 29 až 32 upravuj...

Prehľad dôležitých termínov v decembri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci december. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach aj ...

Neoznámenie či neprekazenie zločinu môže byť trestné N

Autor/i: -

Predstavte si, že poznáte 14-ročnú dievčinu, ktorá sa stýka s partiou starších adolescentov. Zmenila správanie, je uzavretá, avšak často vybuchne, ak sa jej matka pýta, s kým a kde bola. Matka má podozrenie, že jej dcéra užíva drogy, ktoré jej vým...

Krátenie rozpočtu základnej škole zriaďovateľom N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Prosím Vás o odpoveď na otázku, či môže zriaďovateľ základnej školy (obec) krátiť škole rozpočet. Prípadne o aké percento.

Absolvovanie funkčného vzdelávania ako podmienka účasti na výberovom konaní N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Je podmienkou pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy, aby mal absolvované funkčné vzdelávanie (aspoň základný modul)? Podľa § 89 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. sa úspešné absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatko...

Uvoľnenie riaditeľa na výkon verejnej funkcie N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Dňa 29. októbra 2022 sa na Slovensku konali voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. V tejto súvislosti nie sú ojedinelé prípady, keď riaditeľ školy sa stal starostom obce, v niektorých prípadoch aj primátorom mesta.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ