Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Prehľad dôležitých termínov v decembri

Publikované: Autor/i: -

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci december.

Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach aj stredoškolských súťažiach. 

Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v mesiaci december.

Termíny dôležitých udalostí a s nimi súvisiace informácie sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.

Prázdniny
23. 12. 2020 - 7. 1. 2021 Vianočné prázdniny
Deň pracovného pokoja
24. 12. 2020 - 26. 12. 2020 Štedrný deň, Prvý sviatok vianočný, Druhý sviatok vianočný
Medzinárodný deň
3. 12.
5. 12.
6. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
11. 12.
20. 12.
 
Olympiády - olympiady.sk
Do 1.12.
Matematická olympiáda – domáce kolo: A – žiaci 3. a 4 ročníka SŠ a 7. a 8. ročníka OG.
Do 4. 12.
Chemická olympiáda - školské kolo: A – žiaci dvoch najvyšších ročníkov vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3) bez chemického zamerania.
Do 4. 12.
Chemická olympiáda – domáce kolo: E – 9. roč. ZŠ, 4. roč. OG, F – 8. roč. ZŠ, resp. 3. roč. OG.
Do 4. 12.  Geografická olympiáda - školské kolo: G - 7. roč. ZŠ, 2. roč. OG, – 9. roč. ZŠ, 4. roč. OG, F – 8. roč. ZŠ, 3. roč. OG
Do 8. 12.
Matematická olympiáda - školské kolo - – 3. a 4. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG.
Do 11. 12.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo: A – 3. a 4. roč. SŠ, 7. a 8. roč. OG, B - 1. a 2. roč. SŠ, 5. a 6. roč. OG.
Do 11. 12.
Dejepisná olympiáda - školské koloC ‒ 9. roč. ZŠ a 4. roč. OG, D ‒ 8. roč. ZŠ a 3. roč. OG, E ‒ 7. roč. ZŠ, 2. roč. OG, F 6. roč. ZŠ,1. roč. OG.
Do 11. 12. 
Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo: A - žiaci, ktorí sa učia ŠPJ prvý a druhý rok, B – žiaci, ktorí sa učia ŠPJ tretí rok, C – žiaci, ktorí sa učia ŠPJ štvrtý rok, D – žiaci bilingválnych sekcií gymnázií v SR.
Do 11. 12. 
Olympiáda ľudských práv  - stredné školy
Do 14. 12.
Matematická olympiáda - domáce kolo: Z5 – 5. roč. ZŠ (druhá trojica úloh), Z6 – 6. roč. ZŠ a 1. roč. OG (prvá trojica úloh), Z7 – 7. roč. ZŠ a 2. roč. OG (prvá trojica úloh), Z8 – 8. roč. ZŠ a 3. roč. OG (prvá trojica úloh), Z9 – 9. roč. ZŠ a 4. roč. OG (druhá trojica úloh).
Do 22. 12.
Olympiáda vo francúzskom jazyku - školské kolo: 1A - 5., 6. a 7. roč. ZŠ a I. – II. roč. OG, 1B - 8. a 9. roč. ZŠ, III. – IV. roč. OG, 1C - frankofónni žiaci –Z Š a I. až IV. ročníka bilingválnych sekcií OG, 2A -1. a 2. roč. gymnázií, V. a VI. roč. OG, 2B - 3. a 4. roč. gymnázií, VII. a VIII. roč. OG, 2C - frankofónni žiaci – 1. až 4. roč. všetkých typov SŠ, V. až VIII. ročníka francúzskych bilingválnych sekcií OG.
Stredoškolské súťaže
Do 18. 12. 
Súťaž žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači, zdroj: https://siov.sk/
 Termíny
Do 8. 12.
Sociálne a zdravotné poistenie ‒ preddavok na poistné podľa § 143 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 17 zákona č. 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení.
11. 12.
Školské výpočtové strediská uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory.
Do 15. 12.

Daň z príjmov

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov  a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.
 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb platiteľom príjmu  podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.
 • Odvedenie dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.
 • Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti  správcovi dane.
Do 28. 12.

Kontrolný výkaz, Daň z pridanej hodnoty, Súhrnný výkaz DPH, zdroj: Finančná správa

 • Kontrolný výkaz - Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac.
 • Daň z pridanej hodnoty ‒ Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou a zaplatenie dane.
 • Súhrnný výkaz DPH ‒ Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac.
Do 31. 12.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - Podľa § 3 vyhlášky č. 9/2006 Z. z.  správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe. Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. 12.

Do 31. 12.

Daň z príjmov právnických osôb, Finančná správa

 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Priebežne

 • Spracovanie miezd, výkazy a odvody do poisťovní – Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne.
 • Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov – Úr (MŠVVŠ SR) 1 – 01 – web aplikácia (ZŠ, špeciálne ZŠ, gymnáziá, SOŠ, konzervatóriá, špeciálne SŠ a ostatné zariadenia).
 • Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolných úloh.
 • Príprava ročného plánu kontinuálneho vzdelávania.
 • Príprava rozpočtu na nasledujúci školský rok.
 • Vykazovanie zastupovania, nadčasov, dochádzky zamestnancov za príslušný mesiac.

Aktuálne k danej situácii

 • Návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy – rade školy na vyjadrenie, zriaďovateľovi na schválenie.
 • Návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy na dobu určitú – zriaďovateľovi na schválenie.
 • Informácia k zmenám v organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu – do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom zmena nastala.

Zdroj: www.kalendar.azet.sk www.siov.skwww.minedu.skwww.svs.edu.skwww.cvtisr.skwww.iuventa.sk.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk