Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

COVID-19 Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ - termíny - aktualizácia

Publikované: Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad termínov súvuisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu. Vzhľadom na súčasnú situáciu  dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Treba aktuálne sledovať stránku svs.edu.sk, resp. učímenadiaľku.sk.

 • Do 20. 2. Riaditeľ OGY po prerokovaní v pedagogickej rade zverejnil upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy.
 • Do 28. 2. Zákonný zástupca podal najviac 2 prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na 2 SŠ alebo na 2 odbory vzdelávania tej istej SŠ.
 • Do 7. 5. SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory, zašle ich v elektronickej podobe (PDF) do ŠVS, kde sa zverejnia za celé Slovensko.
 • Do 15. 5. Zákonný zástupca podal najviac 2 prihlášky na vzdelávanie na 2 SŠ alebo na 2 odbory vzdelávania tej istej SŠ.
 • Do 15. 5. ZŠ - export z Proforientu do ŠVS - stav podľa prihlášok na SŠ.
 • 18. 5. ŠVS - výmena databáz žiakov, štatistika, číselníky na webe.
 • Do 19. 5. ŠVS po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.
 • Do 19. 5. Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ.
 • 19. 5. - 30 . 6. Prijímacie konanie do 1. r. štvorročných a päťročných vzdelávacích programov, učebných odborov.
 • 29. 5. - 5. 6. ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácí o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta 
 • 29. 5. Riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí, zverejní zoznam uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí.
 • Do 15. 6.  Riaditeľ OGY zverejní 100 % naplnenosť, oznámi VUC, OÚ požadované údaje o záujme, riaditeľ SŠ zverejní 2. kolo. ZŠ zašle export z Proforientu spracovanie pre osemročné gymnáziá. SŠ zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. SŠ oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.
 • 15. 6. Prijímacie konanie na OGY - 1. termín.
 • 16. 6. Prijímacie konanie na OGY- 1. termín (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov).
 • 17. 6. Prijímacie skúšky na OGY do odborov vzdelávania, ktoré si vyžadujú overenie talentu.
 • 18. 6. Prijímacie konanie na OGY - 2. termín.
 • Do 18. 6. ŠVS spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.
 • 19. 6. ŠVS zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.
 • 19. 6.  Prijímacie konanie na OGY - 2. termín (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov).
 • Od 22. 6. Po centrálnom spracovaní databáz ŠVS zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.
 • Do 23. 6. SŠ uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. kolo).
 • Do 24. 6. Riaditeĺ OGY rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
 • Do 24. 6. riaditeľ OGY zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle/výveske SŠ podľa výsledkov prijímacieho konania.
 • Najneskôr do 24. 6. Riaditeľ OGY doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
 • Do 30. 6. Zákonný zástupca doručí OGY, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
 • Do 30. 6. Riaditeľ OGY zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle/výveske SŠ.
 • Do 1. 7. SŠ zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok.
 • Do 3. 7. ŠVS spracujú výsledky 2. kola prijímacích skúšok.
 • Do 7. 7. Riaditeľ OGY oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú SŠ.
 • Najneskôr do 7. 7. Riaditeľ  OGY zverejní 100 % naplnenosť tried na webovom sídle/vývesky SŠ.
 • Do 9. 7. ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.
 • 9. 7. ŠVS zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.
 • Od 9. 7. ŠVS po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie).
 • Do 15. 7. Riaditeľ OGY poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na SŠ.
 • 28. 8. OÚ určí SŠ.
 • Najneskôr do 31. 8. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača so zdravotným znevýhodnením predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom OGY
 • Najneskôr do 31. 8. Uchádzač prijatý na OGY doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie.

Zdroj: svsmi.skhttps://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk