Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa školy s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa § 7 ods. 3, § 42 a § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výkon funkcie riaditeľa zaniká

  • uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, odvolaním podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8, právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí ministerstva o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete alebo smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Riaditeľ školy sa môže vzdať funkcie písomným oznámením zriaďovateľovi. Výkon funkcie riaditeľa školy zanikne dňom doručenia písomného oznámenia zriaďovateľovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť.

Odovzdávanie a preberanie funkcie riaditeľa školy

Nie je legislatívne upravené v zákone. Možno len odporučiť, aby proces bol upravený vlastnou právnou úpravou (smernicou, pokynom zriaďovateľa). Odovzdávanie a preberanie funkcie riaditeľa školy by malo mať protokolárny charakter a malo by k nemu dôjsť ku dňu zániku výkonu funkcie, t. j. ku dňu odvolania z funkcie, vzdania sa funkcie alebo uplynutím funkčného obdobia. 

Účastníkmi odovzdávania a preberania funkcie by mali byť: odovzdávajúci riaditeľ školy, preberajúci riaditeľ školy, zás

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.