Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa školy s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa § 7 ods. 3, § 42 a § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výkon funkcie riaditeľa zaniká

  • uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, odvolaním podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8, právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí ministerstva o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete alebo smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Riaditeľ školy sa môže vzdať funkcie písomným oznámením zriaďovateľovi. Výkon funkcie riaditeľa školy zanikne dňom doručenia píso

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Dohoda o vykonaní prace A

Publikované: Aktualizované:

Práca nadčas a náhradné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pracovného času A

Publikované: Aktualizované: