Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Pracovná zmluva na projekte so štatutárom školy

Publikované: Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Otázka: 

Naša škola je zapojená do projektu Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v gymnáziu. Ako mám postupovať pri pracovnej zmluve, ako manažér monitoringu budem v projekte pracovať na pracovnú zmluvu. Kto uzatvára so mnou ako štatutárom školy pracovnú zmluvu do tohto projektu?

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

COVID-19 Práca v domácnosti N

Publikované:

Zákonom č. 66/2020 Z. z. sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z. z. Treba upraviť prácu v domácnosti aj písomnou formou, napr. dodatkom k pracovnej zmluve alebo stačí jednoduché oznámenie zo strany zamestnávateľa? Zákonník práce od účinnosti zákona č. 66/2020 Z. z. považuje za prekážku v práci na strane zamestnávateľa aj to, ak zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu zamestnancom pre opatrenie úradu verejného zdravotníctva alebo iného príslušného orgánu (napr. rozhodnutie ministra školstva). Počas tejto prekážky v práci zákon znižuje náhradu mzdy (funkčného platu) zo 100 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % priemerného zárobku zamestnanca (pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. zo 100 % na 80 % funkčného platu zamestnanca), avšak najmenej na výšku minimálnej mzdy.  K § 250b ods. 6by sme mali 3 otázky: Je nejaká možnosť, že by zamestnávateľ preplácal 100 % priemernej mzdy (funkčného platu), zamestnancom, ktorí nemôžu vykonávať prácu z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa, alebo automaticky takýmto zamestnancom prislúcha 80 % priemernej mzdy/funkčného platu (§ 250b ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. nehovorí o možnosti, ale že zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku)? V opačnom prípade by zamestnávateľ zrejme porušil zákon. Pripravuje sa nejaké usmernenie (výnimka) pre zamestnancov škôl a školských zariadení (vo viacerých školách a školských zariadeniach sú takýmito zamestnancami upratovačky, školníci, vychovávateľky v ŠKD, v školskom internáte ....). Platí vyššie spomenuté ustanovenie zákonníka v plnej miere aj pre týchto zamestnancov? Ak by „normatív“ a peniaze z tzv. „originálnych kompetencií“ boli školám a školským zariadeniam poskytnutý v plnej miere tak by zamestnávateľ dokázal poskytnúť náhradu mzdy v sume 100%. Na druhej strane niektoré samosprávy avizovali, že budú peniaze poskytované školám krátiť. Viacerým školám budú chýbať peniaze od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov. Tieto prostriedky sa tiež používajú na platy zamestnancov školských zariadení. Školské zariadenia tak nebudú mať dostatok finančných prostriedkov na platy zamestnancov týchto zariadení. Novela zákona č. 311/2001 Z. z. v § 250b v ods. 6 prvej vete hovorí: „Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa .... patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku". Znamená to, že: v dni, ktoré zamestnanec odpracuje pomernú časť určeného denného pracovného času môže mať 100 % alebo sa to berie súhrne - za kalendárny mesiac zamestnanec odpracoval napr. len 4 dni po 3 hod. tak mu za daný mesiac patrí 80% priemerného zárobku? Keď odpracuje v niektoré dni časť určeného denného pracovného času (napr. 1 x za týždeň 4hod.) alebo plný pracovný čas (napr. 1x za týždeň 7,5 hod) patrí mu za tieto dni 100% jeho priemerného zárobku a za ostatné dni, v ktoré nepracoval z dôvodu prekážok práci na stane zamestnávateľa 80%? (napr. školníkovi riaditeľ nariadi kontrolu priestorov 1x do týždňa po 3 hodinách, upratovačke nariadi upratanie budovy 2x do týždňa po jednej hodine).

COVID-19 Rozdelenie pracovného času - práca na doma a prekážka v práci N

Publikované:

Učiteľ gymnázia má nariadenú prácu z domácnosti z dôvodu uzatvorenia škôl. Pracovný čas učiteľa je 37,5 hod. týždenne, teda 7,5 hod. denne. Môže zamestnávateľ určiť učiteľovi rozsah práce z domácnosti tak, aby jeho vyučovacia činnosť z domu bola v rozsahu 4 hodiny a 3,5 hodiny by predstavovala prekážka v práci na strane zamestnávateľa? Stratí v takom prípade učiteľ v ten deň nárok na stravné?