Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Poskytovanie informácií v školách a školských zariadeniach

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súčasnosti platná právna úprava ukladá školám a školským zariadeniam ako povinným osobám v zmysle  § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“) povinnosť zverejňovať a poskytovať informácie, ktorými disponujú.

V súlade s § 5 ods. 1 písm.b), c) a f) infozákona škola a školské zariadenie (ďalej len „škola“) musí mať zverejnené:

 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie,
 • miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
 • sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Tieto informácie  sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a to v sídle školy a na všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste a na webovom sídle školy.

Kto môže od školy požadovať informácie?

Podľa § 3 ods. 1 infozákona každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie požaduje žiadateľ, ktorým sa v súlade s § 4 ods. 1 infozákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie. Škola v súlade s § 3 ods. 3 infozákona sprístupní informácie bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Aké informácie je škola ako povinná osoba podľa infozákona poskytnúť žiadateľovi?

Infozákon neobsahuje pozitívne (a ani negatívne) vymedzenie rozsahu informácií, ktoré je škola ako povinná osoba povinná poskytnúť žiadateľovi. Infozákon v § 3 ods. 1 infozákona ustanovuje, že každá fyzická osoba alebo právnická osoba má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré má škola ako povinná osoba  k dispozícii s výnimkou tých informácií, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám podľa § 8 až § 11 infozákona  (v škole ide najčastejšie o Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, osobné údaje, informácie, ktoré sú utajovanou skutočnosťou, obchodným či bankovým tajomstvom apod.).

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Podľa § 14 ods. 1 infozákona žiadosť o sprístupnenie informácií (ďalej len „infožiadosť“) možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.  Podľa § 14 ods. 4 infozákona infožiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Na infožiadosť povinná osoba písomne potvrdí jej podanie a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Ako škola zistí deň podania infožiadosti? Čo treba rozumieť pod podaním infožiadosti technicky vykonateľným spôsobom?

Deň podania infožiadosti je veľmi dôležitý pre dodržanie lehôt vybavenia infožiadosti. Ak bola infožiadosť podaná prostredníctvom pošty listom je dôležité, aby bola na liste vyznačená pečiatka podateľne, rovnaký postup je pri faxovej infožiadosti. Ak bola infožiadosť podaná ústne (osobne alebo telefonicky), škola musí zaprotokolovať  deň telefonátu alebo osobného podania. V prípade doručenia elektronickou poštou (emailom) je dňom podania infožiadosti  deň pripísania emailu na server povinnej osoby. Iný technicky vykonateľný spôsob je napríklad odkaz na webovom sídle školy, napr. v rubrike „odkaz riaditeľovi“ a pod.

Z podanej infožiadosti musí byť zrejmé:

 • komu je určená,
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka
 • a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ako má škola postupovať pri vybavovaní infožiadosti, aký postup školám odporúčate?

Škola musí v prvom rade zistiť, či doručené podanie je infožiadosťou a či bolo oprávnene podané škole ako povinnej osobe. Túto skutočnosť zistí podľa obsahu podania, z ktorého musí byť zrejmé, že fyzická alebo právnická osoba žiada o poskytnutie informácií.  Ďalej musí skontrolovať, či infožiadosť bola podaná zákonným spôsobom podľa § 14 ods. 1 infozákona  a či obsahuje všetky náležitosti podľa § 14 ods. 2 infozákona. Ak po overení týchto skutočností zistí, že ide o infožiadosť zákonne podanú škole ako povinnej osobe musí infožiadosť vybaviť v zákonnej lehote a požadované informácie sprístupniť spôsobom, ktorý žiadateľ navrhoval v infožiadosti. Ak žiadny spôsob nenavrhoval, škola postupuje podľa §16 infozákona. Pred samotným vybavením infožiadosti odporúčame škole, aby preverila, či informácie, ktoré žiadateľ požaduje, sú informáciami podľa infozákona a či nimi škola ako povinná osoba disponuje. Žiaľ, infozákon neobsahuje vymedzenie pojmu čo je informácia a tak možno len z aplikačnej praxe a súdnych rozhodnutí konštatovať, že informácia je správa, údaj, poučenie, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba odovzdáva inej fyzickej alebo právnickej osobe, že nie je rozhodujúce, či pochádza z činnosti školy ako povinnej osoby (či má úradný alebo iných charakter), či má povahu internej informácie alebo informácie určenej na komunikáciu verejnosti. Podstatné ale je, že ju škola ako povinná osoba musí mať k dispozícii (§ 3 ods. 1 infozákona).

Ako má škola postupovať pri poskytovaní informácií, ak zo žiadosti nie je zrejné, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje?

Podľa § 14 ods. 2 zo žiadosti musí byť zrejmé, nielen ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ale najmä ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ide predsa o žiadosť o poskytnutie informácií. Podľa § 14 ods. 3 ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, škola ako povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Škola pritom nesmie zabudnúť poučiť žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť.

A čo ak žiadateľ žiadosť nedoplní? Ako má škola postupovať ďalej?

Podľa § 14 ods. 3 ak napriek výzve školy žiadateľ žiadosť nedoplní, informáciu škola nemôže pre nedostatok údajov sprístupniť a preto škola  žiadosť odloží.

Škola nemá informácie, ktoré žiadateľ požaduje, informácie má zriaďovateľ školy. Ako má škola vybaviť dručenú infožiadosť?

Škola infožiadosť postúpi zriaďovateľovi, pričom je povinná postupovať v zmysle § 15 ods. 1 až 3 infozákona, podľa ktorého, ak škola nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím v súlade s § 18 infozákona. Škola je povinná postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Evidencia infožiadostí

Škola má povinnosť viesť evidenciu infožiadostí spôsobom, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.

Evidencia infožiadostí musí obsahovať najmä tieto údaje:

 • dátum podania infožiadosti,
 • vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob jej poskytnutia,
 • výsledok vybavenia infožiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie infožiadosti),
 • podanie opravného prostriedku.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Škola môže informácie sprístupniť:

 • ústne,
 • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
 • telefonicky,
 • faxom,
 • poštou,
 • elektronickou poštou.

Najjednoduchšie je dohodnúť so žiadateľom nejefektívnejší a najrýchlejší spôsob sprístupnenia informácií. /sk/predpisy/predpis-211-2000-z-z.p-153.html?show=p&paragraf=16&aspi_date=12.10.2021 Ak ju nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne sa iný spôsob jej sprístupnenia.

Žiadateľ vyžaduje, aby mu bolo povolené robiť si výpisy a kópie zo spisov a z dokumentácie. Má mu to škola povoliť?

Podľa  § 16 ods. 9 infozákona  povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. V zmysle uvedeného mu škola takýto postup musí povoliť. Upozorňujeme, že škola musí v súlade s § 16 ods. 10 infozákona urobiť  opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa § 8 až 12 infozákona (obmedzenie prístupu k informáciám).

Škola nemôže niektoré informácie, ktoré žiadateľ požaduje, sprístupniť. Ako má jeho infožiadosť vybaviť? 

Ak žiadateľ žiada sprístupnenie informácií, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám, škola musí  žiadateľovi v zmysle § 12 infozákona sprístupniť požadované informácie, vrátane sprievodných informácií s podmienkou vylúčenia tých informácií, ktoré nie je oprávnená sprístupniť (napr. začiernením na dokumente). Odporúčame žiadateľovi  v odpovedi vysvetliť dôvod odmietnutia sprístupnenia časti informácií.

Škola informácie, ktoré žiadateľ požaduje, zverejnila na webovom sídle. Ako má škola postupovať v tomto prípade?

V zmysle  § 7 ods. 1 infozákona ak je predmetom infožiadosti  získanie informácií, ktoré boli zverejnené, v tomto prípade na webovom sídle,  škola môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania infožiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak však žiadateľ bude trvať na sprístupnení zverejnených informácií, škola mu ich musí v zmysle  § 7 ods. 2 infozákona sprístupniť. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

Ak škola poskytne žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Ak však škola a školské zariadenie žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak škola a školské zariadenie v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Lehoty na vybavenie žiadosti sú stanovené v § 17 zákona o slobode informácií. Stručne možno uviesť, že žiadosť o sprístupnenie informácií škola a školské zariadenie vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Zo závažných dôvodov možno predĺžiť túto zákonom stanovenú lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zákon vymedzuje aj tieto závažné dôvody, ktorými sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo školy a školského zariadenia,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty musí škola a školské zariadenie oznámiť žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím zákonnej lehoty a v oznámení musí uviesť dôvody, ktoré k tomu viedli.

Poskytuje škola  informácie za odplatu alebo bezplatne?

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou oprávnenej úhrady nákladov vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Škola môže zaplatenie úhrady odpustiť. Náklady na sprístupnenie informácie znáša škola v prípade, ak žiada sprístupnenie informácie osoba so zmyslovým postihnutím.

Záver

Je veľmi dôležité, aby sa riaditelia škôl dôsledne oboznámili so svojimi povinnosťami, ktoré im vyplývajú z uplatnenia infozákona. V rámci systému riadenia odporúčame, aby  vydali na svojej úrovni vnútorný predpis, ktorý upraví podmienky poskytovania a sprístupňovania informácií v ich organizácii. Jej vydanie nie je ich obligatórna povinnosť, ale uľahčí aplikáciu infozákona v  praxi.

Príspevok k téme - Manažment školy v praxi č. 10/2021 - Zverejňovanie informácií v školách a školských zariadeniachDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk