Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Platové zaradenie asistenta učiteľa

Publikované: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: 

Ako treba správne zaradiť pedagogického asistenta? Asistent bude pracovať v škole od 1. 9. 2019  v rámci projektu cez ÚPSVaR - Cesta na trh práce 2. Má ukončené stredné vzdelanie - obchodná akadémia, nemá pedagogickú prax, ani vzdelanie, iba maturitu. Bude zaradený do 4. platovej triedy? Patrí mu príplatok pre začínajúceho pedagóga 6 %? Treba ho zaradiť podľa taríf pedagogických zamestnancov, kde je základný tarifný plat vyšší ako dotácia, ktorú naňho určil ÚPSVaR?  Škole nezvyšujú finančné prostriedky. 

Odpoveď:

Pedagogického asistenta zaraďujeme podľa platnej legislatívy ako pedagogického zamestnanca školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) a podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“).

Pedagogických zamestnancov zaraďujeme podľa legislatívy, aj keď pracujú na projekte, teda podľa taríf pedagogických zamestnancov.  

Aj keď finančné prostriedky, ktoré sú určené z projektu pre zamestnancov, nepostačujú, majú nárok na odmeňovanie podľa platnej legislatívy. Je na uvážení a v kompetencii zamestnávateľa, akým spôsobom vyrieši finančné a organizačné zabezpečenie chodu školy.

Dôležitá poznámka:

Vychádzajúc z  informácie v otázke, že uvedený zamestnanec nemá pedagogickú prax predpokladáme, že ide u neho o prvý pracovný pomer v školstve. Treba ho zaradiť do adaptačného vzdelávania a do kategórie začínajúceho pedagogického zamestnanca. Podľa novej legislatívy  účinnej od 1. 9. 2019 ( § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.) je pedagogický zamestnanec povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia. A súčasne podľa § 83 ods. 4 tohto zákona sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad v období podľa odsekov 1 až 3.Z uvedeného vyplýva, že zamestnanca v tomto období (pokiaľ si bude doplňovať vzdelanie) budeme považovať za zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad a zaradíme ho do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. Z tohto zaradenia mu vyplýva aj nárok na príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca.

3. 9. 2019

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk