Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Otvorenie prípravného ročníka a zmeny v legislatíve

Publikované: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Sme klasická ZŠ a od r. 2018 máme na škole zriadený aj  prípravný ročník. Úpravou zákona č. 245/2008 Z. z. bolo umožnené, aby do prípravného ročníka zriadeného podľa predpisov platných do 31. 12. 2020 bolo možné zaradiť deti najneskoršie do 15. 6. 2021 aj na šk. rok 2021/22. Zároveň však došlo k novelizácii § 97, odst. 3, ktorý pred úpravou umožňoval existenciu prípravného ročníka a my sme sa pred 3 rokmi oň opierali. Som zmätený, či klasická ZŠ, ktorá vzdeláva aj deti so zdravotným postihnutím, môže ešte nasledujúci školský rok opätovne otvoriť prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) naozaj došlo k zániku prípravného ročníka tak, ako to bolo zadefinované v § 97 ods. 3 školského zákona. Avšak prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 v § 161 j uvedeného zákona ustanovuje, že  do nultého ročníka a prípravného ročníka zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 možno zaradiť deti najneskôr do 15. júna 2021 na školský rok 2021/2022. Žiak, ktorý bol zaradený do nultého ročníka a prípravného ročníka podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, nultý ročník a prípravný ročník dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.

Z uvedeného vyplýva, že žiaci, ktorí boli zaradené do prípravného ročníka podľa predchádzajúcej právnej úpravy, riadne dokončia prípravný ročník podľa predchádzajúceho právneho predpisu. Teda áno, do 15. júna 2021 môžete ešte zaradiť deti do prípravného ročníka a prípravný ročník ešte posledný krát otvoriť v šk. roku 2021/2022 a deti ho riadne ukončia podľa podmienok školského zákona účinného do 31. decembra 2020 a podľa vzdelávacieho programu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

21. 1. 2021Diskusia - Počet príspevkov: 3 | Posledný príspevok: 25. 1. 2021 - 10:43

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk