Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zriaďovateľ

Odstupné pre odchádzajúceho riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: V prípade neúspechu vo výberovom konaní na riaditeľa školy má odstupujúci riaditeľ školy, ktorý pôvodne nebol zamestnancom školy, nárok na odstupné? 

Podpis pod poverenie riadením

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V ZUŠ prebehlo výberové konanie, na ktoré sa nik neprihlásil. Voľné miesto vedúceho pedagogického zamestnanca bolo obsadené pedagogickým zamestnancom, ktorý je pedagógom na škole a je poverený vedúcim pedagogickým zamestnancom na obdobie 6...

Kvalifikačný predpoklad na miesto riaditeľky MŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Spĺňa záujemkyňa o funkciu riaditeľky materskej školy kvalifikačný predpoklad? (Kópia dokladu o vysokoškolskom štúdiu – diplom – študijný odbor magisterského štúdia učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - pedagogika – slovenský jazyk...

Automaty v školách

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Je umiestnenie automatu na sladkosti nejako regulované? Je viazané na nejakú podmienku? Môže dať rodič podnet na jeho odstránenie?

Nevymenovanie riaditeľa po úspešnom výberovom konaní

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Odpoveď: Zúčastnila som sa výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa. Uspela som, výberová komisia mi písomne oznámila, že dala návrh zriaďovateľovi na moje vymenovanie. Zriaďovateľ sa rozhodol, že ma nevymenuje a poveril vedením iného ped...

Vyučovacie povinnosť riaditeľa ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Môže mať riaditeľ ZUŠ, ktorý vyučuje 13 žiakov v prípravnom štúdiu hudobnú náuku a 3 žiakov v individuálnom štúdiu hru na klavíri, príplatok za triednictvo?

Kompetencie kontrolóra obce

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Poverenie na riadenie ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: V ZUŠ bolo vyhlásené výberové konanie, na ktoré sa nikto neprihlásil. Pôvodná pani riaditeľka odmietla poverenie na šesť mesiacov. Poverili sme zamestnanca, ktorý nemá atestáciu. Ako má zriaďovateľ postupovať v prípade, že sa do druhého k...

Predpoklady na funkciu riaditeľa školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka: Rada by som sa spýtala na znenie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a to konkrétne na § 34 ods. 2, písm. a), kde je uvedené : spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti aleb...

Poverenie štatutárneho zástupcu počas pracovnej neschopnosti

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Sme právny subjekt. Riaditeľ je druhý mesiac práce neschopný. Kto vydáva poverenie na jeho zastupovanie? Aký je postup pri vydaní poverenia? Vydáva ho vedúci odboru školstva, zriaďovateľ?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk