Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zriaďovateľ

Nevymenovanie riaditeľa po úspešnom výberovom konaní

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Odpoveď: Zúčastnila som sa výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa. Uspela som, výberová komisia mi písomne oznámila, že dala návrh zriaďovateľovi na moje vymenovanie. Zriaďovateľ sa rozhodol, že ma nevymenuje a poveril vedením iného ped...

Vyučovacie povinnosť riaditeľa ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Môže mať riaditeľ ZUŠ, ktorý vyučuje 13 žiakov v prípravnom štúdiu hudobnú náuku a 3 žiakov v individuálnom štúdiu hru na klavíri, príplatok za triednictvo?

Kompetencie kontrolóra obce

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Poverenie na riadenie ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: V ZUŠ bolo vyhlásené výberové konanie, na ktoré sa nikto neprihlásil. Pôvodná pani riaditeľka odmietla poverenie na šesť mesiacov. Poverili sme zamestnanca, ktorý nemá atestáciu. Ako má zriaďovateľ postupovať v prípade, že sa do druhého k...

Predpoklady na funkciu riaditeľa školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka: Rada by som sa spýtala na znenie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a to konkrétne na § 34 ods. 2, písm. a), kde je uvedené : spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti aleb...

Poverenie štatutárneho zástupcu počas pracovnej neschopnosti

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Sme právny subjekt. Riaditeľ je druhý mesiac práce neschopný. Kto vydáva poverenie na jeho zastupovanie? Aký je postup pri vydaní poverenia? Vydáva ho vedúci odboru školstva, zriaďovateľ?

Politická agitácia v škole

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Podľa § 151 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Kt...

Organizačná zmena

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka:  Musí zamestnávateľ vydávať rozhodnutie o organizačnej zmene aj pri znižovaní úväzkov a  pri  zmene pracovnej náplne, napr. pri prechode na inú pracovnú pozíciu alebo tak musí urobiť iba pri zrušení pracovného miesta?

Platová trieda ekonóma

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Zamestnanec pracuje ako ekonóm obecného úradu, má VŠ ekonomického smeru. Na obecnom úrade robí komplexné účtovníctvo, zúčtovanie miezd, pripravuje žiadosti a vyúčtovania dotácií a projektov cez Úrad práce (aj z prostriedkov EU), ale aj pre...

Riešenie anonymnej sťažnosti

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Ako treba postupovať pri doručení anonymnej sťažnosti v listinnej podobe? Sťažovateľom sú žiaci školy na spôsoby vyučovania a tiež na samotnú učiteľku cudzieho jazyka. Požadujú jej výmenu. V sťažnosti nie sú uvedené mená žiakov, ani trieda...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk