Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školská dochádzka

Zaradenie predmetu na žiadosť rodiča N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Rodič žiaka 3. ročníka ZŠ (začlenený, mentálne postihnutie, variant A) žiada, aby jeho dieťa malo ako povinný vyučovací predmet náboženskú výchovu, anglický jazyk. Môže mu škola vyhovieť? Môže mať tieto predmety v rámci disponibilných hod...

Zverejnenie mien pedagógov, ktorí si nesplnili pracovné povinnosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predloži...

Maturita v zahraničí a na Slovensku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Študent je v maturitnom ročníku. Študuje tretí rok v zahraničí, kde chce školský rok ukončiť a zmaturovať. U nás na gymnáziu by chcel ukončiť ročník (v predĺženom termíne do 31. 8. 2020). V tomto školskom roku chce ukončiť zahraničnú škol...

Osobný spis žiaka

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka:  Je povinné viesť osobný spis žiaka? Na stránke MŠVVaŠ SR je dostupné tlačivo Osobný spis dieťaťa alebo žiaka. Možno tento vzor použiť pre dieťa materskej školy aj pre žiaka základnej školy?

Gymnázium (šport) – pracovný čas

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Sme gymnázium - šport (naša škola nebola transformovaná na športovú strednú školu). Podľa nariadenia vlády č. 211/2019 Z. z. školský tréner má 60-minútovú hodinu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Základný úväzok trénera je 23 hodín, ...

Vymeškané hodiny pri žiakoch vzdelávaných v zahraničí

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Ako máme postupovať pri riešení vymeškaných vyučovacích hodín žiakov, ktorí sa údajne vzdelávajú v zahraničí? Rodičia týchto žiakov nedoručili škole potvrdenie o škole, ktorú v zahraničí navštevujú.

Uznanie náhradného voľna za čas strávený u lekára

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Učiteľka išla k lekárovi po 2. hodine. Má o tom potvrdenie lekára. Na pracovisko sa už v ten deň nevrátila, 3. hodinu mala podľa rozvrhu voľnú, 4. a 5. hodina bola suplovaná. Tej istej učiteľke o týždeň neskôr vznikli 2 hodiny nadčas zo su...

Zápis prváka po návrate zo zahraničia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Žiak už dlhšiu dobu žije v zahraničí,  dovŕšil vek 6 rokov, ale neprišiel na zápis. Príde na Slovensko v októbri. Môže byť zapísaný dodatočne? Bude sa postupovať ako pri klasickom zápise alebo príde na zápis na budúci rok?

Neúčasť žiaka na komisionálnych skúškach

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Ak žiak študujúci v zahraničí nepríde na komisionálne preskúšanie v deviatom ročníku, môže ešte pokračovať na danej škole tak, že bude 9. ročník opakovať? Ak áno, ako sa postupuje v takom prípade. Ak nie, aké možnosti má jeho zákonný zást...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk