Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školská dochádzka

Rozdelenie žiakov do skupín v triedach N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Vo vyhláške č. 320/2008 Z. z. v § 15 sa pojednáva o rozdelení tried na skupiny a o zriaďovaní skupín. V odseku 1 sa uvádza, že počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok...

Rozhodnutie riaditeľa školy, komisionálne skúšky a povinná školská dochádzka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Musí byť vydané rozhodnutie riaditeľa školy na žiadosť zákonného zástupcu o opakovanie ročníka terciánke na 8-ročnom gymnáziu ak má študentka ešte povinnú školskú dochádzku? Teda či ak študentka bola na konci ročníka klasifikovaná na komi...

Oslobodenie z TV na základ odporúčania lekára N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Je všeobecný lekár pre dorast a mládež považovaný za lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností? A teda môže riaditeľ školy oslobodiť žiaka od TV na základe odporúčania takéhoto lekára?

Prestup z bilingválneho štúdia do kvarty osemročného štúdia

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: Môže žiak 1. ročníka bilingválneho štúdia prestúpiť do kvarty 8- ročného gymnázia?

Kritéria na prijímacie skúšky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Riaditeľ školy navrhuje kritériá pre prijatie podľa § 65 školského zákona. Uchádzač si môže podať dve prihlášky i na jednu školu na dva študijné odbory. Moja otázka znie, či je možné takýchto uchádzačov, ktorí týmto prejavujú skutočný emin...

Priama výchovno-vzdelávacia činnosť

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Ako je presne definovaný pojem „priama výchovno-vzdelávacia činnosť" a "výchovná činnosť". V akom oficiálnom dokumente sa o tom hovorí? 

Prestup z bilingválneho gymnázia na umelecký štúdijný odbor

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Môže riaditeľ školy prijať žiaka prestupom z bilingválneho gymnázia (2. ročník) na umelecký študijný odbor (propagačné výtvarníctvo) do 1. ročníka. Podmienkou prijatia žiaka je úspešné vykonanie talentových skúšok. Na bilingválne gymnáziu...

Neprospievanie a prihláška na SŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V deviatom ročníku máme dvoch žiakov, ktorí budú hodnotení  na polroka z troch predmetov známkou nedostatočný. Môžu podávať prihlášku a byť prijatí na strednú školu? Alebo musia zopakovať ročník?

Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: V poslednej dobe riešime zápisy, resp. prestupy žiakov rozvedených rodičov. Žiadame súhlas oboch rodičov s prestupom na našu školu, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Rodičia spolu roky nekomunikujú, nevedia kde žije, atď. Bez súhlasu odm...

Zrušenie riaditeľského voľna zriaďovateľom

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže zriaďovateľ zakázať riaditeľovi udeliť riaditeľské voľno?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk