Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školská dochádzka

Komisionálne skúšky za každý ročník

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Žiačka študuje v zahraničí. Komisionálne skúšky robila naposledy za 6. ročník. V 7. a 8. ročníku rodičia nepožiadali  o vykonanie komisionálnych skúšok. Teraz končí 9. ročník a rodičia požiadali o skúšky za 7. až 9. ročník. Ide o jeden pr...

Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia v školstve

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Na rôznych vzdelávaniach sa stretávam s rôznym názorom na vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutia v školstve, napr. Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy. Po vydaní rozhodnutia treba vyznačiť jeho právoplatnosť? Aj v prípade, ak s...

Rozhodnutie o prijatí a komisionálna skúška

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Žiačka navštevovala 2. ročník ZŠ v školskom roku 2017/2018 v ZŠ v zahraničí. Do 15. septembra 2018 rodičia nedoručili potvrdenie o plnení povinnej školskej dochádzke mimo SR a patrila do kategórie žiakov, o ktorých sme nemali informácie. D...

Odpis dokladov o vzdelaní

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže riaditeľ školy rozhodnúť o zmene vydaných odpisov dokladov o vzdelaní?

Zastupovanie asistentom učiteľa a práca nadčas

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Môže pedagogický asistent zastupovať v triede za učiteľa primárneho vzdelávania alebo nižšieho sekundárneho vzdelávania a môže mať uvedené zastupovanie zohľadnené ako prácu nadčas?

Školská dochádzka v zahraničí

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Žiak 9. ročníka s  deviatym rokom školskej dochádzky, ktorú si plní  v zahraničí, bude v zahraničí pokračovať aj v stredoškolskom štúdiu. Keďže je povinná školská dochádzka desaťročná, bude v novom školskom roku naďalej žiakom kmeňovej zák...

Vyučenie žiaka v odbore bez ukončenia základnej školy

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Žiak, ktorý neukončil základnú školu, vyučil sa v odbore 2478 0 strojárska výroba. Svoje štúdium ukončil vykonaním záverečnej skúšky (v zmysle vyhlášky č. 102/1991 Zb. v znení vyhlášky MŠV SR č.97/1994 Z.z.). Môže pokračovať v štúdiu v tro...

Zavedenie nultého ročníka

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: V budúcom školskom roku by sme chceli zaviesť v našej základnej škole nultý ročník. Ešte sme ho doteraz nemali, preto by som sa chcela spýtať aké sú  podmienky na zriadenie nultého ročníka v ZŠ.

Komisionálna skúška žiaka študujúceho v zahraničí

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. V našej škole absolvoval komisionálne skúšky na základe žiadosti rodiča za jednotlivé ročníky primárneho stupňa. V súčasnosti očakávame, že rodič požiada o vykonanie komisionálnej skúšky...

Komisionálna skúška v 1. polroku

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Otázka: Ako treba postupovať v prípade, keď žiak strednej školy bol hodnotený v I. polroku školského roka z vyučovacieho predmetu etická výchova neabsolvoval. Má vykonať komisionálnu skúšku z daného predmetu, alebo môže pokračovať ďalej v štúdiu, ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk