Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rodičia, zákonní zástupcovia

Politická agitácia v škole

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Podľa § 151 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Kt...

Postup cirkevných škôl pri zasielaní rozhodnutí do elektronickej schránky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V zmysle zákona o e-Govermente majú byť v ZŠ rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiakov opatrené mandátnym certifikáto, t. j. elektronickým podpisom a zasielané zákonným zástupcom detí elektronicky do elektronických schránok, pokiaľ ich ...

Riešenie anonymnej sťažnosti

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Ako treba postupovať pri doručení anonymnej sťažnosti v listinnej podobe? Sťažovateľom sú žiaci školy na spôsoby vyučovania a tiež na samotnú učiteľku cudzieho jazyka. Požadujú jej výmenu. V sťažnosti nie sú uvedené mená žiakov, ani trieda...

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Zrušenie rozhodnutia o zníženej známke zo správania

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V novembri 2018 došlo na zastávke školského autobusu k jednorazovej fyzickej potýčke medzi žiakmi 7. ročníka. Nikto sa nezranil. Konflikt natočili prítomné žiačky školy na mobil, nahrávku dali  k dispozícii rodičom účastníkov konfliktu, ro...

Zverejnenie osobných údajov v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej „Správa o VVČ“) obsahuje mená, priezviská žiakov a triedy, ktoré aktuálne navštevujú. V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 9/2006 Z. z. zverejní riaditeľ školy Správu...

Krúžková činnosť ZUŠ a MŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázky Ako zabezpečiť krúžkovú činnosť detí MŠ v ZUŠ? Ide o súlad so ŠkVP MŠ, prípadne ZUŠ. Treba uzatvoriť dohodu medzi ZUŠ a MŠ a organizáciu krúžkov „ošetriť“ v školskom poriadku, vo vnútornom poriadku jednej alebo druhej školy? Ak ZUŠ organizu...

Komisionálna skúška v inej škole

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka: Žiak má vykonať v auguste komisionálne skúšky. Počas prázdnin ale zmení školu (odsťahuje sa). Môže vykonať komisionálne skúšky v novej škole? Vysvedčenie mu musíme vystaviť podľa výsledku komisionálnej skúšky my, takže by ich mal aj u nás ...

Postup CPPPaP pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo SZP

Autor/i: redakcia

Dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 písm. j), ktorému výchovno-poradenskú starostlivosť, vrátane d...

Opakovanie ročníka žiakom na 1.stupni ZŠ

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka:  Je pravdou, že žiak na 1. stupni základnej školy nepostupuje do vyššieho ročníka, ak má na vysvedčení už jednu nedostatočnú? Alebo aj on robí tzv. opravné skúšky ako žiaci v ISCED2?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk