Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rada školy a výberové konanie

Voľby zástupcov za pedagogických a nepedagogických zamestnancov do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Čakajú nás voľby členov rady školy a máme zamestnanca, ktorý je v základnej škole zamestnaný na 70 % úväzok ako nepedagogický zamestnanec (administratívny zamestnanec) a na 30 % úväzok ako pedagogický zamestnanec (učiteľ). Za ktorú skupinu...

Predpoklady na funkciu riaditeľa školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka: Rada by som sa spýtala na znenie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a to konkrétne na § 34 ods. 2, písm. a), kde je uvedené : spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti aleb...

Členstvo v rade školy u rodičov žiakov z maturujúcich ročníkov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázky: Rada školy na gymnáziu, kde sú členmi rady školy rodičia maturujúcich žiakov a za žiakov aj samotný maturant (teda študent 4. ročníka). Dokedy sú členmi rady školy? Do dňa vydania vysvedčenia, do konca mája, júna alebo do konca augusta?

Voľby do rady školy za pedagogických zamestnancov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Prosím o vyjadrenie k postupu voľby členov rady školy za pedagogických zamestnancov. Nebola volebná komisia. Voľba bola vyhlásená ústne riaditeľkou školy, uskutočnila sa po prvej vyučovacej hodine (počas prestávky). Okolo obeda vyhlásila r...

Vzdanie sa funkcie predsedu rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Keď sa vzdá predseda rady školy funkcie predsedu, ale chce ostať členom rady školy, kto bude jej predsedom? V štatúte sme s touto alternatívou nerátali a nemáme to ošetrené. Nastupuje na funkciu ďalší člen v poradí, ktorý získal pri voľbe z...

Odvolanie delegovaného člena rady školy

Autor/i: redakcia

Otázka:  Na programe zasadnutia obecného zastupiteľstva je aj bod Odvolanie členov rady školy delegovaných zriaďovateľom a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy. Nemá takémuto kroku predchádzať písomné vyrozumenie? Po komunálnych voľbác...

Účasť člena rady školy na zasadnutí počas pracovnej neschopnosti

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Bude vyhlásené v materskej škole výberové konanie na riaditeľku. V rade školy je upratovačka a je PN. Môže sa zúčastniť počas vychádzky výberového konania ako člen rady školy?

Člen rady školy na rodičovskej dovolenke

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka:  Predsedníčka rady školy, členka rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov nastúpila na materskú dovolenku. Môže byť naďalej členkou rady školy a plniť funkciu predsedníčky rady školy?

Predseda rodičovského združenia a predseda rady školy

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka:  Je správne, ak je  predseda rodičovského združenia je zároveň predsedom rady školy?

Rada školy a kompetencie riaditeľa školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Riaditeľ školy zvoláva riadne zasadnutie rady školy, určuje ich termíny a program, píše zápisnice zo zasadnutí a uchováva u seba dokumentáciu rady školy. Má na to právo?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk