Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rada školy a výberové konanie

Počet voličov pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Vo vyhláške č. 291/2004 Z. z. je uvedené,  že rodičia majú jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré ich deti. Možno chápať ako rodičov aj zákonných zástupcov (napr. príbuzných), ktorí majú dieťa zverené do starostlivosti? Prec...

Ustanovenie rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Vo vyhláške je uvedené, že zriaďovateľ ustanoví orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy. Znamená to, že napr. ak predchádzajúca rada školy končí 12. 11. ...

Volebné komisie

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Voľby do rady školy organizačne zabezpečuje riaditeľ školy. Znamená to, že aj určuje členov volebných komisií za jednotlivé skupiny zástupcov (pedagogických, nepedagogických, rodičov)? Stačí toto určenie ústne alebo musí mať písomnú podob...

Návrhy kandidátov do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže byť do rady školy navrhnutý kandidát, ktorého navrhol jeden volič, resp. musia byť voliči aspoň dvaja? Môže volič navrhnúť ako kandidáta aj sám seba?

Nevymenovanie riaditeľa po úspešnom výberovom konaní

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Odpoveď: Zúčastnila som sa výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa. Uspela som, výberová komisia mi písomne oznámila, že dala návrh zriaďovateľovi na moje vymenovanie. Zriaďovateľ sa rozhodol, že ma nevymenuje a poveril vedením iného ped...

Voľby zástupcov za pedagogických a nepedagogických zamestnancov do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Čakajú nás voľby členov rady školy a máme zamestnanca, ktorý je v základnej škole zamestnaný na 70 % úväzok ako nepedagogický zamestnanec (administratívny zamestnanec) a na 30 % úväzok ako pedagogický zamestnanec (učiteľ). Za ktorú skupinu...

Predpoklady na funkciu riaditeľa školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka: Rada by som sa spýtala na znenie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a to konkrétne na § 34 ods. 2, písm. a), kde je uvedené : spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti aleb...

Členstvo v rade školy u rodičov žiakov z maturujúcich ročníkov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázky: Rada školy na gymnáziu, kde sú členmi rady školy rodičia maturujúcich žiakov a za žiakov aj samotný maturant (teda študent 4. ročníka). Dokedy sú členmi rady školy? Do dňa vydania vysvedčenia, do konca mája, júna alebo do konca augusta?

Voľby do rady školy za pedagogických zamestnancov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Prosím o vyjadrenie k postupu voľby členov rady školy za pedagogických zamestnancov. Nebola volebná komisia. Voľba bola vyhlásená ústne riaditeľkou školy, uskutočnila sa po prvej vyučovacej hodine (počas prestávky). Okolo obeda vyhlásila r...

Vzdanie sa funkcie predsedu rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Keď sa vzdá predseda rady školy funkcie predsedu, ale chce ostať členom rady školy, kto bude jej predsedom? V štatúte sme s touto alternatívou nerátali a nemáme to ošetrené. Nastupuje na funkciu ďalší člen v poradí, ktorý získal pri voľbe z...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk