Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Personálny manažment

Úväzok zástupkyne pre 1. stupeň ZŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Chcem sa opýtať na úväzok zástupkyne pre I. stupeň ZŠ. Na I. stupni máme 9 tried + 4 oddelenia ŠKD s počtom žiakov 100. V škole nemáme vedúcu vychovávateľku, za činnosť ŠKD je zodpovedná zástupkyňa pre I. stupeň, aký bude v tomto prípade j...

Úväzok zástupcu riaditeľa v špeciálnej škole N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Sme spojená škola internátna s organizačnými zložkami – špeciálna materská škola internátna, špeciálna základná škola internátna a praktická škola internátna. Aký úväzok by mal mať zástupca riaditeľa pre špeciálnu materskú školu, ak maters...

Zastupujúca učiteľka v materskej škole a zníženie počtu tried N

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka: V materskej škole máme učiteľku, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Na zástup sme v minulosti prijali učiteľku. V budúcom školskom roku dôjde k zníženiu počtu tried. Možno dať zastupujúcej učiteľke výpoveď z organizačných dôvodov? Môžno pr...

Počet zástupcov na gymnáziu N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  Môže mať riaditeľ gymnázia pri počte žiakov 660 a počte 24 tried troch zástupcov (1 pre technicko-ekonomické veci a 2 zástupcov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť ) podľa nariadenia č. 201/2019 Z. z.?

Atestácia majstra odbornej výchovy N

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka:  Majster odbornej výchovy, ktorý nikdy predtým nebol učiteľom, vykonal 1. aj 2. atestáciu pre kategóriu učiteľ. Dokladoval kredity, ktoré nepreukázal zamestnávateľovi. Sú tieto atestácie platné?

Vyučovanie na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Od budúceho školského roka chce škola vyučovať okrem rímskokatolíckej náboženskej výchovy aj náboženskú výchovu evanjelickú aj reformovanú. Náboženstvo by vyučovali duchovní danej cirkvi. Trvajú však na tom, že svoju činnosť budú vykonáva...

Ukončenie pracovnej zmluvy na zastupovanie

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: V materskej škole zamestnávame na zástup pracovnej neschopnosti kolegyne pani dôchodkyňu. Pracovná neschopnosť kolegyne trvá.  Možno prepustiť dôchodkyňu z dôvodu veku už teraz aj bez jej súhlasu a prijať mladšiu silu, alebo tak možno urob...

Úväzok zástupkyne a výchovnej poradkyne

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: V našej základnej škole vykonáva zástupkyňa riaditeľa zároveň funkciu výchovnej poradkyne. Znižuje sa jej miera vyučovacej povinnosti zástupkyne riaditeľa o ďalšie hodiny za výchovné poradenstvo? Máme 230 žiakov.

Poverenie štatutárneho zástupcu počas pracovnej neschopnosti

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Sme právny subjekt. Riaditeľ je druhý mesiac práce neschopný. Kto vydáva poverenie na jeho zastupovanie? Aký je postup pri vydaní poverenia? Vydáva ho vedúci odboru školstva, zriaďovateľ?

Kariérový stupeň školského psychológa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v základnej škole jeden deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia – slovenský jazyk a literatúra, má štátnu skú...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk