Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Personálny manažment

Zaradenie majstra OV do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Do ktorej platovej triedy má byť zaradený majster odbornej výchovy? Výučný list (sústružník kovov) získal 30. 06. 1977. Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti (pre praktické vyučovanie odborných predmetov na stredných a odborných učilišti...

Zverejnenie mien pedagógov, ktorí si nesplnili pracovné povinnosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

Počet dní dovolenky špeciálneho pedagóga N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka:  Máme dilemu so stanovením nároku na počet dní dovolenky školského špeciálneho pedagóga. Od 1. 9. 2019 školský špeciálny pedagóg v základnej škole už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom. Nárok na počet dní dovolenky...

Úprava stravovania a skrátenia pracovnej doby v kolektívnej zmluve

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Počas letných a vianočných prázdnin, keď sa v školskej jedálni nevarí, nemajú zamestnanci zabezpečený obed. Podľa Zákonníka práce možno nepedagogickým pracovníkom upraviť pracovnú dobu na 4 hodiny denne bez nároku na stravu? Ako je to s vy...

Uznanie adaptačného vzdelávania pri prestupe na inú školu

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Nastúpila k nám na miesto asistentky učiteľa pracovníčka, ktorá má skončenú obchodnú akadémiu. V šk. r. 2018/2019 pracovala ako pedagogický asistent na špeciálnej základnej škole, kde úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie ako začínajúci p...

Potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Na aké obdobie sa vydáva potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní? Je to jeden školský rok, alebo na neurčito?

Započítanie doktorandského štúdia do praxe

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Kolegyňa pred nástupom do zamestnanie absolvovala internou formou doktorandské štúdium (3 roky) na Prešovskej univerzite, v rámci ktorého aj učila. Započítava sa doktorandské štúdium do pedagogickej praxe? 

Potvrdenie o schválení programu vzdelávania poskytovateľa - pečiatka

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Aká pečiatka školy sa dáva na potvrdenie? Veľká okrúhla červená?

Porušenie pracovnej disciplíny a rozviazanie pracovného pomeru

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zamestnankyňa porušila pracovnú disciplínu tým, že si nahrávala na súkromný mobil poradu v kancelárii riaditeľky školy. Dostala dvakrát upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou rozviazania pracovného pomeru. Ako má organiz...

Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v trvaní sedem dní v kalendárnom roku na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ak však priepustky využíval vždy iba na pol dňa, možno zamestnancovi uznať aj ďalších sedem priepustiek na po...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk