Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Personálny manažment

Upratovanie jedálne N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Môžem ako riaditeľ školy nariadiť pomocnej kuchárke upratať jedáleň po skončení výdaja stravy? Kuchárky sa bránia, že to nie je v ich náplni práce.

Dovolenka 9 týždňov N

Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger

Otázka: Týka sa dovolenka 9 týždňov aj pedagogických zamestnancov, ktorých zamestnávateľ  nepostupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale postupuje podľa Zákonníka práce?

Vykonávanie špecializovanej činnosti triedneho učiteľa N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže byť učiteľ, ktorý učí 2. rok. triednym učiteľom? Musí absolvovať nejaké vzdelávanie ?

Kvalifikovanosť učiteľa 1. stupňa na lyžiarsky výcvik N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Môže byť učiteľ 1.-4. ročníka kvalifikovaný na lyžiarsky výcvik?

Podpis pod poverenie riadením N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V ZUŠ prebehlo výberové konanie, na ktoré sa nik neprihlásil. Voľné miesto vedúceho pedagogického zamestnanca bolo obsadené pedagogickým zamestnancom, ktorý je pedagógom na škole a je poverený vedúcim pedagogickým zamestnancom na obdobie 6...

Vysokoškolská pedagogička - platová trieda, adaptačné vzdelávanie, prax N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Sme ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským. Zamestnali sme vychovávateľku do ŠKD. Ukončila gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským, vysokoškolské štúdium II. stupňa (prekladateľstvo, tlmočníctvo - ukrajinský jazyk a kultúra), DPŠ – pedagog...

Zaradenie majstra OV do platovej triedy

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Do ktorej platovej triedy má byť zaradený majster odbornej výchovy? Výučný list (sústružník kovov) získal 30. 06. 1977. Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti (pre praktické vyučovanie odborných predmetov na stredných a odborných učilišti...

Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím v základnej škole vo vzdelávacej oblasti Špeciálno- pedagogická podpora v predmete Komunikačné zručnosti a Individuálna logopedická intervencia, ak škola ne...

Zverejnenie mien pedagógov, ktorí si nesplnili pracovné povinnosti

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

Počet dní dovolenky špeciálneho pedagóga

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka:  Máme dilemu so stanovením nároku na počet dní dovolenky školského špeciálneho pedagóga. Od 1. 9. 2019 školský špeciálny pedagóg v základnej škole už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom. Nárok na počet dní dovolenky...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk