Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Kvalifikovanosť - PREDMETY

Kvalifikačné vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Učiteľka MŠ so ÚSO učiteľstvo pre materské školy potrebuje z dôvodu nástupu do špeciálnej MŠ ďalšie vzdelávanie 7518Q špeciálna pedagogika. V roku 2013 absolvovala v MPC Bratislava kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na dop...

Kvalifikácia - MOV – GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Aký je nevyhnutný kvalifikačný predpoklad pedagogického zamestnanca pre kategóriu  majster odborného výcviku – odbor 3447K  grafik digitálnych médií.

Vykonávanie špecializovanej činnosti triedneho učiteľa

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže byť učiteľ, ktorý učí 2. rok. triednym učiteľom? Musí absolvovať nejaké vzdelávanie ?

Kvalifikovanosť učiteľa 1. stupňa na lyžiarsky výcvik

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Môže byť učiteľ 1.-4. ročníka kvalifikovaný na lyžiarsky výcvik?

Vysokoškolská pedagogička - platová trieda, adaptačné vzdelávanie, prax

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Sme ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským. Zamestnali sme vychovávateľku do ŠKD. Ukončila gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským, vysokoškolské štúdium II. stupňa (prekladateľstvo, tlmočníctvo - ukrajinský jazyk a kultúra), DPŠ – pedagog...

Kvalifikačný predpoklad na miesto riaditeľky MŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Spĺňa záujemkyňa o funkciu riaditeľky materskej školy kvalifikačný predpoklad? (Kópia dokladu o vysokoškolskom štúdiu – diplom – študijný odbor magisterského štúdia učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - pedagogika – slovenský jazyk...

Kvalifikácia - ASISTENT UČITEĽA

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Žiadateľ o prijatie do zamestnania na pozíciu asistenta učiteľa má ukončené úplné stredné vzdelanie (nepedagogické) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od...

Majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej - nevyhnutný kvalifikačný predpoklad

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aký je nevyhnutný kvalifikačný predpoklad pedagogického zamestnanca pre kategóriu  majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej?

Zmena úväzku vychovávateľa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Vychovávateľka má aprobáciu 1. stupeň - základná škola a vychovávateľstvo. Môže vyučovať aj iné predmety, nielen výchovy? Mení sa aj jej úväzok z 27 hodín na 25 hodín priamej činnosti? Sme málotriedna škola s jedným oddelením školského klu...

Kvalifikácia - vychovávateľ, pedagogický asistent

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka: Môže učiteľ, ktorý ukončil magisterské štúdium na vysokej škole DTI v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, od 1. 9. 2019 uči...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk