Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Kvalifikovanosť - PREDMETY

Kvalifikácia - ASISTENT UČITEĽA

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Žiadateľ o prijatie do zamestnania na pozíciu asistenta učiteľa má ukončené úplné stredné vzdelanie (nepedagogické) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od...

Majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej - nevyhnutný kvalifikačný predpoklad

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aký je nevyhnutný kvalifikačný predpoklad pedagogického zamestnanca pre kategóriu  majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej?

Zmena úväzku vychovávateľa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Vychovávateľka má aprobáciu 1. stupeň - základná škola a vychovávateľstvo. Môže vyučovať aj iné predmety, nielen výchovy? Mení sa aj jej úväzok z 27 hodín na 25 hodín priamej činnosti? Sme málotriedna škola s jedným oddelením školského klu...

Kvalifikácia - vychovávateľ, pedagogický asistent

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka: Môže učiteľ, ktorý ukončil magisterské štúdium na vysokej škole DTI v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, od 1. 9. 2019 uči...

Kvalifikovanosť - náboženstvo

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázky: Riaditeľka cirkevného gymnázia predložila doklady o vzdelaní a položila otázku, či kandidátka na vyučovanie náboženstva má vykonať doplňujúce pedagogické štúdium?

Získanie kreditov a súlad s kategóriou zamestnanca – pedagóg ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Môže si pedagóg zaslať prihlášku na MPC (s podpisom možno inej osoby, nie riaditeľa) a vykonať skúšku? Nemalo by MPC prešetriť či náplň vzdelávacích aktivít (čo figuruje na osvedčeniach) je v súlade s kategóriou zamestnanca – pedagóg ZUŠ?

Kvalifikácia - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v ZŠ 1 deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. V školskej praxi v ZŠ je začínajúci odborný zamestnanec. Do akého kariérového stupňa má byť po absolvovaní adaptačného vzdelávania...

Kvalifikovanosť učiteľa 1. stupňa na 2. stupni

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Je učiteľ 1. stupňa plne kvalifikovaný vyučovať predmety HUV, VYV, TŠV na 2. stupni a učiteľ 2. stupňa vyučovať tieto predmety kvalifikovane na 1. stupni. Je učiteľ 1. stupňa so špecializáciou TŠV, resp. s rigoróznou skúškou pre 2. stupeň ...

Kvalifikácia - vychovávateľ ŠKD

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Absolventka II. stupňa VŠ (Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, štúdijný program špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, študijný odbor 1.1.6 špeciálna pedagogika) začína pracovať v základnej škole ako vychovávateľka v ŠKD...

Kvalifikovanosť asistenta učiteľa - bakalárske štúdium - odbor liečebná pedagogika

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Je absolvent Pedagogickej fakulty na Katolíckej univerzite v Ružomberku, bakalárske štúdium, odbor: liečebná pedagogika, kvalifikovaný ako asistent učiteľa na základnej škole?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk