Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Financie a finančná kontrola

Nárok na odchodné

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Otázka: Pracovník sa stal starobným dôchodcom v roku 2015, ale jeho pracovný pomer trvá do 31. 8. 2019, ktorý ukončuje dvojmesačnou výpovednou dobou. Má tento pracovník nárok na odchodné a v akej výške?

Priznanie odpracovaných rokov za materskú dovolenku

Autor/i: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Otázka: Priznávajú sa spätne roky do odpracovaných rokov za materskú dovolenku (napr. od roku 1985 po rok 1988), ak po ukončení školy ostala žena na materskej dovolenke, nemala nikde uzatvorený pracovný pomer? Je súčasný zamestnávateľ povinný akce...

Zaradenie hospodárky do platovej triedy

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Zamestnankyňa pracuje ako hospodárka strednej školy. Má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, je riadiacim nepedagogickým pracovníkom. Vykonáva nasledovné činnosti: kontroluje dochádzku nepedagogickým zamestnancom, pripravuje podklady ...

Zaradenie nepedagogického zamestnanca do platového stupňa

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Určuje sa nepedagogickému zamestnancovi, ktorý nezískal viac ako 40 rokov započítanej praxe, aj po novele zákona č. 553/2003 Z. z. plat zo 14. platového stupňa? Doteraz sme uplatňovali ustanovenie § 7 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. a v pr...

Vydanie hromadného rozhodnutia k dotáciám na stravu

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Otázka sa týka aplikácie zákona  č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na základe usmernenia zamestnankyne OU treba, aby na stravu rodič prihlásil dieťa na základe zápisného lístka stravníka a roz...

Práca pedagogických zamestnancov počas víkendu

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Ako má riaditeľ školy postupovať voči zamestnancom v prípade akcií organizovaných školou počas víkendu? Ide o rôzne vystúpenia pre verejnosť, obec, rodičov, prípadne pri organizácii DOD a podobne. Môže/nemôže im účasť na takejto akcii nari...

Stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Zamestnankyňa si podala žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie formou stravných lístkov v zmysle §152 Zákonníka práce. Žiadosť odôvodnila potvrdením od gastroenterológa, že je: „odkázaná na dodržiavanie individuálnej diéty, nie je ...

Príplatok za triednictvo v ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Mám otázku ohľadom triednictva zástupkyne riaditeľky základnej umeleckej školy. Jej priama vyučovacia činnosť je v rozsahu 15 vyučovacích hodín týždenne, z toho je triednou učiteľkou žiakov prípravnej hudobnej výchovy (15 žiakov), učí hud...

Pridelenie kreditov za štátnu jazykovú skúšku

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazy...

Sociálna výpomoc zamestnancom, mzda a daň

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: V zmysle uzatvorenej KZ škola poskytla sociálnu výpomoc dvom zamestnancom, ktorých PN bola dlhšia ako 6 týždňov, ale kratšia ako 6 mesiacov. Sociálna výpomoc u účtu SF musí škola zúčtovať v mzde zamestnanca a odviesť povinnú daň a odvod z ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk