Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Financie a finančná kontrola

Stravovanie zamestnancov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Mal by som záujem o zodpovedanie otázky ohľadom stravovania zamestnancov. "Zástupca zamestnancov rokuje so zamestnávateľom o zabezpečení stravovania zamestnancov vo forme stravných lístkov (jedálnych kupónov), nakoľko pominuli podmienky p...

Termín vyplávacnia príplatku N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázky: Náš zamestnanec vykonal nedávno 1. kvalifikačnú skúšku, o čom máme doklad. Dovtedy mal vyplácaný príplatok za 60 kreditov. Automaticky si zvýšil platovú triedu. Ako postupovať ďalej s vyplácaním príplatku? Má ho mať? Do kedy, ak áno? Nemám...

Uznanie kreditov vychovávateľovi N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Zamestnanec požiadal o uznanie kreditov. U nás je zaradený ako vychovávateľ v školskom internáte pre stredné školy. Možno vychovávateľovi uznať nasledovné kredity - špecializačné vzdelávanie v roku 2011 počet kreditov 35 - Modernizácia vzd...

Odobratie kreditov po vykonaní atestácie N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: Naša učiteľka vykonala dňa 16. 12. 2019 druhú atestáciu. O jej vykonanie požiadala do 31. 8. 2019, aj odovzdala atestačnú prácu. Chcem sa spýtať, či jej má byť odobraných 60 kreditov za vykonanie 2. atestácie?

Dlhodobá PN - sociálne zabezpečenie a odstupné N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Zamestnankyňa na dobu určitú (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky do 1. 10. 2021) je na PN od 17.01.2019. Môže byť na PN viac ako 52 týždňov? Čo z toho pre nás vyplýva z pohľadu sociálneho zabezpečenia?Je pravdepodobné, že vzhľadom na...

Zastupovanie počas PN a odchodné

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Naša pani učiteľka nastúpila na PN. Prijali sme na jej zastupovania inú pani učiteľku. PN sa predĺžila a zastupujúca pani učiteľka by mala nastúpiť vo februári na dôchodok (ostáva u nás na zastupovanie počas PN). Sme povinní jej platiť od...

Rozdiel medzi príspevkom na stravu a stravným lístkom

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Sme škola s vlastnou jedálňou. Väčšina zamestnancov sa stravuje, ale máme zamestnanca, ktorý má zdravotné problémy a požaduje na základe lekárskeho potvrdenia stravné lístky. Rozdiel medzi príspevkom na stravu a stravným lístkom je 0,79 €....

Cestovný príkaz

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Ak sa naša koordinátorka prevencie a výchovná poradkyňa zúčastňujú pracovných porád, ktoré organizuje okresný úrad, a teda sú vo svojom pracovnom čase mimo budovu školy, majú vypísať pred odchodom na pracovnú poradu cestovný príkaz a prilo...

Zdanenie občerstvenia zo sociálneho fondu

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Zo sociálneho fondu hradíme občerstvenie pre zamestnancov na vianočné posedenie. Je jedlo predmetom zdanenia?

Príplatok poľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z.

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka Patrí učiteľke s pracovnou triedou 2 príplatok podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z., ak učí v špeciálnej triede základnej školy bez asistenta a s asistentom? Patrí učiteľke s pracovnou triedou 2 príplatok podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk