Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Financie a finančná kontrola

Zdanenie občerstvenia zo sociálneho fondu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Zo sociálneho fondu hradíme občerstvenie pre zamestnancov na vianočné posedenie. Je jedlo predmetom zdanenia?

Príplatok poľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka Patrí učiteľke s pracovnou triedou 2 príplatok podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z., ak učí v špeciálnej triede základnej školy bez asistenta a s asistentom? Patrí učiteľke s pracovnou triedou 2 príplatok podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. ...

Smernica o cestovných náhradách N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Pracujem na novej smernici ohľadom cestovných náhrad. V smernici budem mať uvedené, že použitie súkromného motorového vozidla pre účel pracovnej cesty je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa – riaditeľa školy. Cesto...

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľk...

Druhá atestácia a kredity po 1. 9. 2019

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Učiteľka ZUŠ odovzdala II. atestačnú prácu 28. 08. 2019, termín vykonania atestácie bude po 1. 9. 2019, pričom od 10. 5. 2016 je zaradená v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Bude učiteľka zaradená do vyššieho ka...

Príplatok za profesijný rozvoj – dôchodca

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Zamestnanec - dôchodca skončil pracovný pomer k 30. 6. 2019. Dovtedy mu bol vyplácaný kreditový príplatok. Nový pracovný pomer má od 1. 09. 2019. Má tento zamestnanec nárok na príplatok za profesijný rozvoj, ak mu nebol priznaný do 31. 08....

Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v trvaní sedem dní v kalendárnom roku na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ak však priepustky využíval vždy iba na pol dňa, možno zamestnancovi uznať aj ďalších sedem priepustiek na po...

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac...

Určenie platu vychovávateľke ŠKD

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Ako mám zaradiť vychovávateľku v ŠKD 1.- 4. ročník, ktorá v 12/2018 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom, študijný odbor "Učiteľstvo ekonomických predmetov” a bakalárske štúdium "Učiteľstvo praktickej prípr...

Úväzok vychovávateľa a jeho financovanie

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Chcem Vás požiadať o  odborné posúdenie ako počítať úväzok vychovávateľa v školskom klube detí. Vychovávateľka má svoj úväzok 21,5 hodín/týždenne. Je možné jej doplniť úväzok ďalšími 6 hodinami vyučovaním výchovných predmetov? Môže to byť ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk