Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Bezpečnosť v práci

Podanie injekcie v MŠ

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Aký zákon rieši povinnosť učiteľky materskej školy, príp. základnej školy podať dieťaťu v prípade alergickej reakcie lieky injekčne? Dieťatko má vyjadrenie lekára pre deti a dorast, že u neho môže dôjsť k alergickej reakcii po náhodnom po...

Dozor nad žiakmi ZUŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Ako treba riešiť dozor nad žiakmi ZUŠ pri podujatiach mimo školy? Je možné, aby nad žiakmi ZUŠ, ktorí sa zúčastňujú tanečných súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni vykonávali dozor zákonní zástupcovia súťažiacich na základe zmluvy o d...

Hygiena vyučovania

Autor/i: MUDr. Jana Hamade, PhD.

Otázka Dovoľuje hygiena vyučovania, aby mali žiaci buď pred odborným výcvikom alebo po ňom (po šiestich hodinách) ešte jednu nultú alebo siedmu hodinu?

Výberové konanie na funkciu riaditeľa a doktorát z náboženskej výchovy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Chcela by som sa opýtať, či sa môže prihlásiť do konkurzu na riaditeľa pre 1. stupeň učiteľka s doktorátom z náboženskej výchovy, ktorá ešte nemá pre 1.stupeň ani diplom, ani vysvedčenie z učiteľstva pre 1.stupeň. Ukončí to v júli 2017. Ne...

Zníženie úväzku upratovačke

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka:  Z organizačných dôvodov, pre nižší počet detí v materskej škole, navrhujeme upratovačke znížiť pracovný úväzok zo 100 %  na 85 %. V MŠ máme 35 detí, 4 učiteľky (3 na 100 % a 1 na 80 %). Upratovačka má v pracovnej náplni aj pomoc pri oblie...

Vykonávanie práce mimo pracoviska

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Pedagogickí zamestnanci majú stanovený základný pracovný čas od 7:40 hod. do 14:00 hod., ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou môžu robiť mimo pracoviska. Ako postupovať pri uvoľnení pedagogického zamestnanca ...

Preukázanie zdravotnej spôsobilosti

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: V škole máme učiteľku 1. stupňa, ktorá má v poslednej dobe zjavné psychické problémy a nezvláda náročnú prácu učiteľky. V žiadnom prípade nepripúšťa túto svoju situáciu a začala oslovovať rodičov a žiada od nich podporu. Mnohé veci si domý...

Účasť rodičov na lyžiarskom výcviku

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Existuje nejaké legislatívne usmernenie, ktoré hovorí, že rodič sa nemôže zúčastniť lyžiarskeho výcviku organizovaného školou, ktorú navštevuje jeho dieťa?

Opravy v prenajatých priestoroch

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Naša škola je v prenajatých priestoroch iného subjektu. Chceli by sme opraviť dvere na jednej z tried. Môžeme takéto opravy hradiť z rozpočtu školy – normatívne prostriedky, keď priestory nie sú naše? Môžeme kupovať nábytok na mieru, keď p...

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Autor/i: -

Školské prázdniny sú určené pre školy, okrem materských škôl. Z uvedeného dôvodu materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny tak, ako ich určuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. v znení ďalších predpisov, ale môžu v priebehu školského roka, ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk