Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Otázky a odpovede

BOZP - cvičenie na suplovaných hodinách telesnej výchovy N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Otázka: Môžu žiaci na suplovaných hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiť, keď im supluje učiteľ, ktorý nemá v aprobácii telesnú výchovu? Je to ukotvené v nejakom zákone? Alebo treba na to vnútornú smernicu? 

Zdanenie občerstvenia zo sociálneho fondu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Zo sociálneho fondu hradíme občerstvenie pre zamestnancov na vianočné posedenie. Je jedlo predmetom zdanenia?

Zaradenie predmetu na žiadosť rodiča N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Rodič žiaka 3. ročníka ZŠ (začlenený, mentálne postihnutie, variant A) žiada, aby jeho dieťa malo ako povinný vyučovací predmet náboženskú výchovu, anglický jazyk. Môže mu škola vyhovieť? Môže mať tieto predmety v rámci disponibilných hod...

Príplatok poľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka Patrí učiteľke s pracovnou triedou 2 príplatok podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z., ak učí v špeciálnej triede základnej školy bez asistenta a s asistentom? Patrí učiteľke s pracovnou triedou 2 príplatok podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. ...

Zrušenie rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Chcel by som sa spýtať či je dôvod na zrušenie rady školy, ak bola legálne zvolená a zápisnica bola odovzdaná zriaďovateľovi, ale nie je podpísaná primátorom (štatutárom), ale len povereným zamestnancom. Voľby sa konali pred 2 rokmi a nová...

Zaradenie majstra OV do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Do ktorej platovej triedy má byť zaradený majster odbornej výchovy? Výučný list (sústružník kovov) získal 30. 06. 1977. Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti (pre praktické vyučovanie odborných predmetov na stredných a odborných učilišti...

Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím v základnej škole vo vzdelávacej oblasti Špeciálno- pedagogická podpora v predmete Komunikačné zručnosti a Individuálna logopedická intervencia, ak škola ne...

Podanie injekcie v MŠ N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Aký zákon rieši povinnosť učiteľky materskej školy, príp. základnej školy podať dieťaťu v prípade alergickej reakcie lieky injekčne? Dieťatko má vyjadrenie lekára pre deti a dorast, že u neho môže dôjsť k alergickej reakcii po náhodnom po...

Smernica o cestovných náhradách N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Pracujem na novej smernici ohľadom cestovných náhrad. V smernici budem mať uvedené, že použitie súkromného motorového vozidla pre účel pracovnej cesty je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa – riaditeľa školy. Cesto...

Výpočet úväzku pre dvoch zástupcov N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: V škole je riaditeľ a dvaja zástupcovia riaditeľa (ako riadiaci pracovníci). Ako sa postupuje pri výpočte úväzku zástupcov (jeden ma riadiacu pôsobnosť pre teoretické vyučovanie a druhý zástupca školy pre technicko-ekonomické činnosti), ak...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk