Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Otázky a odpovede

Kompetencie kontrolóra obce N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Úväzok zástupkyne pre 1. stupeň ZŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Chcem sa opýtať na úväzok zástupkyne pre I. stupeň ZŠ. Na I. stupni máme 9 tried + 4 oddelenia ŠKD s počtom žiakov 100. V škole nemáme vedúcu vychovávateľku, za činnosť ŠKD je zodpovedná zástupkyňa pre I. stupeň, aký bude v tomto prípade j...

Úväzok zástupcu riaditeľa v špeciálnej škole N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Sme spojená škola internátna s organizačnými zložkami – špeciálna materská škola internátna, špeciálna základná škola internátna a praktická škola internátna. Aký úväzok by mal mať zástupca riaditeľa pre špeciálnu materskú školu, ak maters...

Majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej - nevyhnutný kvalifikačný predpoklad N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aký je nevyhnutný kvalifikačný predpoklad pedagogického zamestnanca pre kategóriu  majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej?

Zastupujúca učiteľka v materskej škole a zníženie počtu tried N

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka: V materskej škole máme učiteľku, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Na zástup sme v minulosti prijali učiteľku. V budúcom školskom roku dôjde k zníženiu počtu tried. Možno dať zastupujúcej učiteľke výpoveď z organizačných dôvodov? Môžno pr...

Počet zástupcov na gymnáziu N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  Môže mať riaditeľ gymnázia pri počte žiakov 660 a počte 24 tried troch zástupcov (1 pre technicko-ekonomické veci a 2 zástupcov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť ) podľa nariadenia č. 201/2019 Z. z.?

Atestácia majstra odbornej výchovy N

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka:  Majster odbornej výchovy, ktorý nikdy predtým nebol učiteľom, vykonal 1. aj 2. atestáciu pre kategóriu učiteľ. Dokladoval kredity, ktoré nepreukázal zamestnávateľovi. Sú tieto atestácie platné?

Vyučovanie na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Od budúceho školského roka chce škola vyučovať okrem rímskokatolíckej náboženskej výchovy aj náboženskú výchovu evanjelickú aj reformovanú. Náboženstvo by vyučovali duchovní danej cirkvi. Trvajú však na tom, že svoju činnosť budú vykonáva...

Kvalifikácia - vychovávateľ, pedagogický asistent

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka: Môže učiteľ, ktorý ukončil magisterské štúdium na vysokej škole DTI v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, od 1. 9. 2019 uči...

Ukončenie pracovnej zmluvy na zastupovanie

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: V materskej škole zamestnávame na zástup pracovnej neschopnosti kolegyne pani dôchodkyňu. Pracovná neschopnosť kolegyne trvá.  Možno prepustiť dôchodkyňu z dôvodu veku už teraz aj bez jej súhlasu a prijať mladšiu silu, alebo tak možno urob...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk