Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Nové vyhlášky a zmeny vyhlášok v roku 2022

Publikované: Autor/i: redakcia

Rok 2022 ponúkol legislatívne zmeny v školstve. Prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré priniesli novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z., sme uverejnili v časopise Manažment školy v praxi a na stránkach portálu direktor.sk. V článku ponúkame aj nové vyhlášky a zmeny už existujúcich vyhlášok v roku 2022.

V príspevku ponúkame nové vyhlášky uverejnené v Zbierke zákonov v roku 2022, resp. na konci roka 2021 s účinnosťou od 1. januára 2022 a neskôr. 

 Zmena vyhlášky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy.... 

Predpis účinný: 1. 9. 2022.

Vyhláška reaguje na potreby aplikačnej praxe a na novelu zákona č. 61/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov - zákon č. 413/2021 Z. z., ktorý zaviedol možnosť, aby odborný výcvik v dielni, na pracovisku zamestnávateľa a na pracovisku praktického vyučovania mohol viesť aj hlavný inštruktor, učiteľ odbornej praxe a učiteľ príslušného odborného vyučovacieho predmetu. Určujú sa učebné odbory poskytujúce stredné odborné vzdelanie (F), ktorých absolventi môžu byť prijatí do druhého ročníka učebných odboroch poskytujúcich stredné odborné vzdelania (H), ak absolvent získal nižšie stredné vzdelanie. Vyhláška obsahuje zaradenie do sústavy odborov vzdelávania zameranie odboru vzdelávania gymnázia, ktorého experimentálne overovanie bude ukončené k 31. augustu 2022. Rušia sa niektoré odbory vzdelávania, ktoré svojim obsahom predstavovali duplicitu k iným odborom vzdelávania. V študijnom odbore hudba pre hudobné a dramatické konzervatóriá sú zamerania, ktoré v názve obsahujú viac ako jeden hudobný nástroj navrhnuté tak, aby zamerania obsahovali len jeden hudobný nástroj. 

Článok k téme

Zdroj: /sk/predpisy/predpis-287-2022-z-z.p-631.html?show=p&paragraf=&aspi_date=09.09.2022

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

Predpis účinný: 1. 7. 2022.

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole nadobúda účinnosť 1. júla 2022. Ruší vyhlášku č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášku č. 157/2013 Z. z., vyhlášku č. 113/2015 Z. z. a vyhlášku č. 142/2018 Z. z. a ruší sa vyhlášku č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 241/2018 Z. z.

Článok k téme

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-224-2022-z-z.p-593.html

Vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

Predpis účinný: 1. 7. 2022.

Vyhláška č. 223/2022 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júla 2022. Zrušuje sa vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., vyhlášky č. 203/2015 Z. z. a vyhlášky č. 437/2020 Z. z.

Článok k téme

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-223-2022-z-z.p-592.html

Vyhláška č. 202/2022 Z. z. - Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Predpis účinný: 7. 6. 2022.

Úprava kritérií na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl samosprávnymi krajmi, zjednodušenie a sprehľadnenie systému týchto kritérií, zavedenie nových kritérií aj nového systému ich celkového vyhodnotenia

Článok k téme

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-202-2022-z-z.p-588.html

Zmena vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka..

Predpis účinný: 30. 5. 2022.

Zrušenie polročných prázdnin - Vyhlášk

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk