Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Náklady zamestnávateľa na duálne vzdelávanie a odbornú prax

Publikované: Autor/i: Ing. Eva Gášparová

Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa člení na teoretické a praktické vyučovanie, sa uskutočňuje systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania. Odborné vzdelávanie a príprava žiaka strednej odbornej školy je predmetom úpravy zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní a príprave“), ktorý upravuje systém duálneho vzdelávania vrátane práv a povinností subjektov duálneho vzdelávania, ktorými sú žiak, škola a zamestnávateľ, odborný výcvik a odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania (mimo systému duálneho vzdelávania).

Autorka: Ing. Eva Gášpárová, zdroj: pracovnepravo.sk

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania je súčasťou odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.

Duálne vzdelávanie je realizované na základe:

 • zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou podľa § 16 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť, a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,
 • učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom podľa § 19 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania, a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek.

V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. Pracovisko praktického vyučovania je organizačná súčasť zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systému duálneho vzdelávania. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje aj priestor, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sú združení viacerí zamestnávatelia, ktoré sa označuje ako spoločné pracovisko praktického vyučovania.

Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva:

 • odborný výcvik alebo odbornú prax pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
 • odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe,
 • odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.

Náklady na praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania u zamestnávateľa možno členiť na:

 • osobné náklady na inštruktora praktického vyučovania, hlavného inštruktora alebo na majstra odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa,
 • prevádzkové náklady spojené s poskytovaním praktického vyučovania,
 • náklady na finančné zabezpečenie žiaka vo forme podnikového štipendia,
 • náklady na finančné zabezpečenie žiaka vo forme odmeny za produktívnu prácu,
 • náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené so stravovaním žiaka,
 • náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s poskytovaním cestovných náhrad žiakovi za preukázané cestovné verejnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého bydliska do školského internátu, strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť,
 • náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s poskytovaním osobných ochranných pracovných prostriedkov pre žiaka,
 • náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s posúdením zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka,
 • náklady na finančné zabezpečenie praktického vyučovania v dielni školy, u iného zamestnávateľa alebo v spoločnom pracovisku praktického vyučovania,
 • osobné náklady na majstra odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom spolupracujúcej školy a ktorý na základe rozhodnutia zamestnávateľa vykonáva praktické vyučovanie u zamestnávateľa,
 • na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov,
 • odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný zamestnávateľom ako daňovníkom, ale slúži na poskytovanie praktického vyučovania žiakov na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo slúži na činnosť strednej odbornej školy s označením podniková škola,
 • náklady spojené so samotným výkonom praktického vyučovania ako materiál, energie, služby, odpisy a pod.

Zamestnávateľ môže ako daňové výdavky uplatniť všetky náklady spojené s poskytovaním praktického vyučovania žiakov na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa v prípade, že poskytuje praktické vyučovanie na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní.

Podľa § 19 ods. 2 písm. c) 4. bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone sú náklady na:

Podľa §

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk