Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Platové triedy

Zmena platovej triedy – tretí stupeň VŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Od 1. januára 2022 nastala zmena v § 30 zákona č. 138/2019 Z. z., z ktorého vypadol tretí stupeň VŠ na zaradenie zamestnanca do 8. platovej triedy a je nahradený rigoróznou skúškou. V škole máme dvoch pedagogických zamestnancov s tretím stupňom (P...

Zmena pozície pomocnej kuchárky na kuchárku N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Chceli by sme pomocnú silu v školskej jedálni, ktorá je zaradená v platovej triede 1 presunúť na pozíciu pomocnej kuchárky do triedy 2, ak by si dorobila rekvalifikačný kurz kuchár. Teraz má výučný list v inom odbore. Alebo by musela získať výučný...

Nesplnenie kvalifikačného predpokladu - platové zaradenie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má vyštudovanú STU v BA, chemické inžinierstvo + vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti, 1. atestáciu. U nás bude vyučovať nadpolovičnú väčšinu predmetu Matematika, na ktorú momentálne kvalifikáciu nemá. V školskom roku 2022/2023 na...

KVALIFIKÁCIA a PLATOVÁ TRIEDA - vychovávateľ ŠKD N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na voľné miesto vychovávateľky v ŠKD chceme prijať učiteľku, ktorá má ukončené  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 25. 05. 2012 v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelanie v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika. Spĺ...

PLATOVÁ TRIEDA - Učiteľka v ZŠ, autorstvo testov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám zaradiť pedagogického zamestnanca s takýmto vzdelaním: ukončená  VŠ Pedagogická fakulta, učiteľstvo pre 2. stupeň ZS, aprobácia  matematika, výtvarná výchova, ukončené doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika  zam...

PLATOVÁ TRIEDA - Učiteľka MŠ a pozícia vedúceho zamestnanca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Prosím o posúdenie učiteľky MŠ s nasledovným vzdelaním a zaradením do PT - VOV - konzervatórium hra na nástroji, diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, 2. stupeň VŠ učiteľstvo akademických predmetov (SJ) ...

PLATOVÁ TRIEDA – učiteľ odborných predmetov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Do ktorej platovej triedy môžem zaradiť učiteľa odborných predmetov s nasledovným vzdelaním a rokmi pedagogickej praxe?

PLATOVÁ TRIEDA - Vychovávateľka liečebno-výchovného sanatória N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vychovávateľka LVS bola prijatá do pracovného pomeru 8.1.2019. V r. 1997 ukončila Dievčenskú odbornú školu, študijný odbor Sociálne služby, v roku 2004 absolvovala v MPC Bratislava špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských za...

PLATOVÁ TRIEDA - Vysokoškolská pedagogička - adaptačné vzdelávanie, prax N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Sme ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským. Zamestnali sme vychovávateľku do ŠKD. Ukončila gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským, vysokoškolské štúdium II. stupňa (prekladateľstvo, tlmočníctvo - ukrajinský jazyk a kultúra), DPŠ – pedagogika, psy...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ