Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Platové triedy

PLATOVÁ TRIEDA - Učiteľka v ZŠ, autorstvo testov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám zaradiť pedagogického zamestnanca s takýmto vzdelaním: ukončená  VŠ Pedagogická fakulta, učiteľstvo pre 2. stupeň ZS, aprobácia  matematika, výtvarná výchova, ukončené doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika  zam...

Zmena platovej triedy – tretí stupeň VŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Od 1. januára 2022 nastala zmena v § 30 zákona č. 138/2019 Z. z., z ktorého vypadol tretí stupeň VŠ na zaradenie zamestnanca do 8. platovej triedy a je nahradený rigoróznou skúškou. V škole máme dvoch pedagogických zamestnancov s tretím stupňom (P...

Zmena pozície pomocnej kuchárky na kuchárku N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Chceli by sme pomocnú silu v školskej jedálni, ktorá je zaradená v platovej triede 1 presunúť na pozíciu pomocnej kuchárky do triedy 2, ak by si dorobila rekvalifikačný kurz kuchár. Teraz má výučný list v inom odbore. Alebo by musela získať výučný...

Nesplnenie kvalifikačného predpokladu - platové zaradenie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má vyštudovanú STU v BA, chemické inžinierstvo + vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti, 1. atestáciu. U nás bude vyučovať nadpolovičnú väčšinu predmetu Matematika, na ktorú momentálne kvalifikáciu nemá. V školskom roku 2022/2023 na...

PLATOVÁ TRIEDA - Učiteľka MŠ a pozícia vedúceho zamestnanca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Prosím o posúdenie učiteľky MŠ s nasledovným vzdelaním a zaradením do PT - VOV - konzervatórium hra na nástroji, diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, 2. stupeň VŠ učiteľstvo akademických predmetov (SJ) ...

PLATOVÁ TRIEDA – učiteľ odborných predmetov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Do ktorej platovej triedy môžem zaradiť učiteľa odborných predmetov s nasledovným vzdelaním a rokmi pedagogickej praxe?

PLATOVÁ TRIEDA - Vychovávateľka liečebno-výchovného sanatória N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vychovávateľka LVS bola prijatá do pracovného pomeru 8.1.2019. V r. 1997 ukončila Dievčenskú odbornú školu, študijný odbor Sociálne služby, v roku 2004 absolvovala v MPC Bratislava špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských za...

PLATOVÁ TRIEDA - Vysokoškolská pedagogička - adaptačné vzdelávanie, prax N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Sme ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským. Zamestnali sme vychovávateľku do ŠKD. Ukončila gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským, vysokoškolské štúdium II. stupňa (prekladateľstvo, tlmočníctvo - ukrajinský jazyk a kultúra), DPŠ – pedagogika, psy...

PLATOVÁ TRIEDA - Asistent učiteľa na 1. stupni ZŠ N

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Dosiahnuté vzdelanie: SOU - odevná, SOŠ-SZSD Námestovo (maturita), v súčasnosti študuje druhý rok diaľkovo 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na strednej pedagogickej ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokončenie základného vzdelania N

Publikované:

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne). Učiteľ nemá kvalifikáciu na vyučovanie v špeciálnej triede. Aprobačný predmet učiteľa na ZŠ je len predmet svet práce. Do akej platovej a pracovnej triedy by mal byť zaradený?

Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva N

Publikované:

Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím A

Publikované: Aktualizované:

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia individuálne vzdelávacie programy.