Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Nepedagogickí zamestnanci

Kvalifikácia SOCIÁLNY PEDAGÓG N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Môže  vykonávať pracovnú činnosť sociálneho pedagóga na ZŠ zamestnanec, ktorý má 8 rokov pedagogickej praxe a ukončené nasledovné vzdelania: UK Bratislava, VŠ II. stupňa – sociálna práca – ukončené v roku 2001, UK Bratislava, rigorózna skúška – vy...

KVALIFIKÁCIA – Sociálny pedagóg v základnej škole N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Mám otázku ohľadom kvalifikačných predpokladov zamestnanca, ktorého by sme radi prijali na pozíciu sociálneho pedagóga. Uchádzač má ukončené stredoškolské pedagogické vzdelanie v odbore sociálno-výchovný pracovník (maturitná skúška 5/2013), doplňu...

Sociálny pedagóg ako začínajúci odborný zamestnanec a jeho prax N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Mám otázku ohľadom odborného zamestnanca - sociálneho pedagóga, ktorého prijímame od 1. 2. 2021. Je možné zamestnanca zaradiť ako začínajúceho a zároveň mu rátať započítanú prax?

Zníženie úväzku učiteľa, riaditeľa a pozícia ekonóma N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chceli by sme zamestnať učiteľa, ktorý ovláda problematiku miezd, personalistiky a účtovníctva. Môžeme takémuto učiteľovi znížiť úväzok napr. na 15 hodín a ostatný čas by sa venoval ekonomike? V minulosti existovala možnosť poveriť správou školské...

Pracovná zmluva - školník - kurič N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

V školskom roku 2018/2019 sme zamestnávali školníka na pracovnú zmluvu a mali sme inú osobu na dohodu ako kuriča. Od septembra bude školník vykonávať aj prácu kuriča. Treba urobiť dve pracovné zmluvy alebo stačí jedna?

Kariérový stupeň školského psychológa N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v základnej škole jeden deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia – slovenský jazyk a literatúra, má štátnu skúšku z psy...

Kvalifikácia - ZAMESTNANEC ŠKOLSKÉHO ÚRADU N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Spĺňa zamestnanec kvalifikačné predpoklady na pozíciu zamestnanca školského úradu? Má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v obore predškolská a elementárna pedagogika a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika- sociálna pedagog...

KVALIFIKÁCIA - školský psychológ N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v ZŠ 1 deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. V školskej praxi v ZŠ je začínajúci odborný zamestnanec. Do akého kariérového stupňa má byť po absolvovaní adaptačného vzdelávania zaraden...

KVALIFIKÁCIA - Školský psychológ - učiteľ psychológie N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Potrebujem zamestnať v škole školského psychológa na 1 deň (na 7,5 h). Mám uchádzačku, ktorá ukončila vysokoškolské štúdium s aprobáciou učiteľstvo psychológie - ruský jazyk v roku 1984. 1 rok pracovala ako školská psychologička, 10 rokov v KPPP v...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

KVALIFIKÁCIA – Školský špeciálny pedagóg A

Publikované: Aktualizované:

Školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg podĺa zákona č. 138/2019 Z. z. N

Publikované:

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu školského špeciálneho pedagóga ako pedagogického zamestnanca a zaraďuje ju medzi pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu, kategóriu špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga zaraďuje medzi odborných zamestnancov.