Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Kontrola, hodnotenie, evaluácia

Opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti v školách a školských zariadeniach

Autor/i: Ing. Peter Konečný

Príspevok má za cieľ upozorniť manažment škôl a školských zariadení na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Zverejnenie osobných údajov v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej „Správa o VVČ“) obsahuje mená, priezviská žiakov a triedy, ktoré aktuálne navštevujú. V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 9/2006 Z. z. zverejní riaditeľ školy Správu...

Novela zákona o finančnej kontrole – zmena pri výkone základnej finančnej kontroly

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Od 1. januára je účinná novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), ktorá sa dotkne vykonávania základnej finančnej kontroly v školách a školských ...

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti - dôsledky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie v novembri 2018, p...

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov, vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie...

Odmietnutie žiaka v školskom obvode

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka Môže riaditeľ kmeňovej školy odmietnuť spätné prijatie žiaka do vyššieho ročníka (na žiadosť zákonného zástupcu), keď je žiakom inej základnej školy mimo školskej obvodu?  Príklad: Riaditeľ školy dostal v priebehu I. polroka školského roka ...

Výber z odporúčaní ŠŠI pre školy pre žiakov so ŠVVP a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Autor/i: -

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR /výber/ 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala v školskom roku 2016/2017 Štátna školská inšpekcia. Zistenia spracovala do Správy o stave a úrovni výchovy...

Výber z odporúčaní ŠŠI pre stredné školy

Autor/i: -

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR /výber/ 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala v školskom roku 2016/2017 Štátna školská inšpekcia. Zistenia spracovala do Správy o stave a úrovni výchovy...

Výber z odporúčaní ŠŠI pre základné školy

Autor/i: -

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR /výber/ 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala v školskom roku 2016/2017 Štátna školská inšpekcia. Zistenia spracovala do Správy o stave a úrovni výchovy...

Výber z odporúčaní ŠŠI pre materské školy

Autor/i: -

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR /výber/ 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala v školskom roku 2016/2017 Štátna školská inšpekcia. Zistenia spracovala do Správy o stave a úrovni výchovy...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk