Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Kariérové poradenstvo

Priestupky mladistvých

Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová

Výber z publikácie Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých Na rozdiel od 14 ročných detí, ktoré sú už trestne zodpovedné, za priestupok u nás môžu pykať osoby až po dovŕšení 15 rokov, z čoho vyplýva, že trestná zodpovednosť fyzickej osoby je v Tres...

Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 až 17 rokov

Autor/i: -

Hlavné zistenia z kvalitatívneho výskumu december 2017 – január 2018 (výber) IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti realizovali kvalitatívny výskum zameraný na hlbšie porozumenie príčinám ra...

Materská škola a školské prázdniny

Autor/i: -

Školské prázdniny sú určené školám, okrem materských škôl (ďalej "MŠ"). MŠ môžu v priebehu školského roka pred školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v tomto čase.

Kritické myslenie - základná výbava nových generácií

Autor/i: Mgr. Arnold Kiss

Článok obsahuje vysvetlenie myšlienky, prečo potrebujeme zmeniť spôsob, akým sa dnešná generácia žiakov učí v oblasti kritického myslenia a princípy, ktorými sa pri tejto zmene riadiť. “Šia­len­stvo je ro­biť rov­nakú vec opa­ko­vane a oča­ká­vať ...

Kritické myslenie ako téma regionálnej konferencie vo Zvolene

Autor/i: Mgr. Ľuboslava Bieliková

V utorok 3. apríla 2018, v čase vedľajších prázdnin, organizovala Základná škola P. Jilemnického 2 vo Zvolene regionálnu vzdelávaciu konferenciu pod názvom UČIACA SA ŠKOLA. Nosnou a vysoko aktuálnou témou konferencie bolo Kritické myslenie dospelý...

Vstup žiaka do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov pre vstup do systému duálneho vzdelávania (SDV) od školského roka 2018/2019.

Mediačné zručnosti učiteľa

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V školskom prostredí vzniknú mnohé spory medzi žiakmi spontánne a nečakane. Upokojenie situácie učiteĺom a pokračovanie vo vyučovacom procese je nevyhnutné. Žiaci, ktorí sú zvyknutí na rýchle rozhodnutie dospelej autority, strácajú potenciál vníma...

Prehľad príspevkov k súčasným trendom vo vzdelávaní v časopise Manažment školy v praxi - rok 2015

Autor/i: -

Ponúkame prehľad príspevkov v časopise Manažment školy v praxi/2015 k súčasných trendov vo vzdelávaní.  Venovali sme sa príspevkom, ktoré súvisia s kreatívnymi metódami výučby v práci s nadanými žiakmi, učeniu sa cudzích jazykov v predškolskom vek...

Voľnočasové aktivity žiakov v prieskume HBSC

Autor/i: redakcia

Pri porovnávaní záverov z prieskumu HBSC realizovaného v roku 2009/2010 došlo k štatisticky výnamnému poklesu spokojnosti so školou u 13-ročných chlapcov a 15-ročných dievčat, s výnimkou 15-ročných chlapcov, kde bol zaznamenaný nárast, nie však št...

Kariérové poradenstvo v podmienkach strednej školy

Autor/i: Ing. Beáta Ľubová

Kariérové poradenstvo v strednej odbornej škole predstavuje súhrn aktivít, ktoré vedú k rozvoju kompetencií žiaka.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk