Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Špeciálny pedagóg

Kvalifikačné vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Učiteľka MŠ s ÚSO učiteľstvo pre materské školy potrebuje z dôvodu nástupu do špeciálnej MŠ ďalšie vzdelávanie 7518Q špeciálna pedagogika. V roku 2013 absolvovala v MPC Bratislava kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie pe...

Obecná východiska inkluze

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Inkluze do běžné třídy nabízí dětem možnost získat širší pohled na svět a pochopit i přijmout rozdíly;podílet se na vzdělávání druhých a rovněž získávat něco díky darům a nadání ostatních; přispívat k naplnění fyzických, sociálních a citových potř...

Osobnostní charakteristiky učitele - inkluze

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Pro práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v je nutné, aby učitel byl výrazně prosociálně orientovaný, s vysokou mírou odolnosti ke stresu, měl chuť řešit problém, osvojovat si nové poznatky, měl velmi vysoké komunikační dovednosti a ...

Školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg podĺa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu školského špeciálneho pedagóga ako pedagogického zamestnanca a zaraďuj...

Zaradenie predmetu na žiadosť rodiča žiaka so ZZ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Rodič žiaka 3. ročníka ZŠ (začlenený, mentálne postihnutie, variant A) žiada, aby jeho dieťa malo ako povinný vyučovací predmet náboženskú výchovu, anglický jazyk. Môže mu škola vyhovieť? Môže mať tieto predmety v rámci disponibilných hodín uprave...

Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím v základnej škole vo vzdelávacej oblasti Špeciálno- pedagogická podpora v predmete Komunikačné zručnosti a Individuálna logopedická intervencia, ak škola nemá logopé...

Počet dní dovolenky špeciálneho pedagóga

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Máme dilemu so stanovením nároku na počet dní dovolenky školského špeciálneho pedagóga. Od 1. 9. 2019 školský špeciálny pedagóg v základnej škole už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom. Nárok na počet dní dovolenky uvádza Z...

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho špeciálneho pedagóga

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Od 1. 9. sme prijali školského špeciálneho pedagóga, ktorý je začínajúci. Pracuje u nás na polovičný úväzok , druhý polovičný úväzok má v CPPPaP, kde je zaradený ako odborný zamestnanec a poskytujú mu adaptačné vzdelávanie. Máme mu aj my zabezpeči...

Úväzok asistenta učiteľa a školského špeciálneho pedagóga

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Od 1. 9. 2019 budeme zamestnávať osobu, ktorá bude 9 h vykonávať činnosť asistenta učiteľa na druhom stupni ZŠ a zvyšok pracovného času bude vykonávať činnosť školského špeciálneho pedagóga. Keďže úväzok školského špeciálneho pedagóga nie je ustan...

Špeciálny pedagóg ako pedagogický zamestnanec

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

V škole pracuje školský špeciálny pedagóg cez projekt - V základnej škole úspešnejší. Od 1. 9. 2019 by mal byť nie odborným, ale pedagogickým zamestnancom. Mení sa mu aj platová trieda na 1 alebo 2? Ktoré roky praxe sa mu započítavajú pri zaradení...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk