Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Sociálny pedagóg

Online rizikové správanie u detí a mládeže N

Autor/i: doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Prvé dve dekády 21. storočia boli poznamenané dynamickým rozvojom informačných a komunikačných technológií, ktoré výrazne pozmenili viaceré oblasti spoločenského života. Masívna expanzia internetu zasiahla aj do životov žiakov. Okrem mnohých výhod...

Sociálny pedagóg podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu sociálneho pedagóga ako odborného zamestnanca.

Pracovná trieda pedagogického asistenta, psychológa, sociálneho pedagóga.

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Od 1. apríla 2020 prijímame do PP pedagogického asistenta, psychológa, sociálneho pedagóga - všetci spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Všetci naši súčasní PZ a OZ sú zaradení do pracovnej triedy 1. Je správne zaradiť uvedených novo prijímaných zames...

Charakteristika sociálne znevýhodneného prostredia

Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Podľa oficiálnych výsledkov štúdií PISA je vzdelanostná úroveň žiakov v Slovenskej republike pod priemerom OECD a je značne determinovaná sociálnoekonomickým zázemím rodiny. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré nielenže dosahujú v medzinárodných t...

Rodina ako prirodzené sociálne prostredie a predmet záujmu sociálnej pedagogiky

Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Rodina je východiskovou výchovnou inštitúciou a primárnym socializačným prostredím človeka. Sociálna pedagogika zameriava svoju pozornosť najmä na dysfunkčné rodiny, ktoré zlyhávajú pri plnení svojich základných funkcii a ohrozujú socializačný pro...

Obecná východiska inkluze

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Inkluze do běžné třídy nabízí dětem možnost získat širší pohled na svět a pochopit i přijmout rozdíly;podílet se na vzdělávání druhých a rovněž získávat něco díky darům a nadání ostatních; přispívat k naplnění fyzických, sociálních a citových potř...

COVID-19 Rodičia – svojpomocný model skúmania novej situácie

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otvorený model skúmania novej situácie rodičmi vychádza zo skutočnosti, že mnohí rodičia sú vystavení úlohám, ktoré predtým vykonávali odborníci. Teraz sú odkázaní na seba nielen z hľadiska výchovného, vzdelávacieho, ale istým spôsobom aj psycholo...

COVID-19 Možné bariéry vzdelávania v domácom prostredí

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Domáce vzdelávanie sa v situácii ohlásených mimoriadnych opatrení stalo výzvou. Rýchle reakcie pedagógov na seba nenechali dlho čakať. V ideálnych podmienkach a pri dôslednej príprave by zvládanie tohto typu učenia malo jasné pravidlá a uľahčilo b...

Tehotenstvo žiačky v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako má postupovať riaditeľka školy v prípade tehotnej žiačky v 7. ročníku základnej školy?

Dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pojem dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v školskej praxi interpretuje rôznym spôsobom. Zásadným je však vymedzenie pojmu  školským zákonom, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk