Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Intervencia, inklúzia

Online rizikové správanie u detí a mládeže N

Autor/i: doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Prvé dve dekády 21. storočia boli poznamenané dynamickým rozvojom informačných a komunikačných technológií, ktoré výrazne pozmenili viaceré oblasti spoločenského života. Masívna expanzia internetu zasiahla aj do životov žiakov. Okrem mnohých výhod...

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - termíny

Autor/i: -

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zber údajov bude sprístupnený v máji 2020.

Sociálny pedagóg podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu sociálneho pedagóga ako odborného zamestnanca.

Pracovná trieda pedagogického asistenta, psychológa, sociálneho pedagóga.

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Od 1. apríla 2020 prijímame do PP pedagogického asistenta, psychológa, sociálneho pedagóga - všetci spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Všetci naši súčasní PZ a OZ sú zaradení do pracovnej triedy 1. Je správne zaradiť uvedených novo prijímaných zames...

Charakteristika sociálne znevýhodneného prostredia

Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Podľa oficiálnych výsledkov štúdií PISA je vzdelanostná úroveň žiakov v Slovenskej republike pod priemerom OECD a je značne determinovaná sociálnoekonomickým zázemím rodiny. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré nielenže dosahujú v medzinárodných t...

Rodina ako prirodzené sociálne prostredie a predmet záujmu sociálnej pedagogiky

Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Rodina je východiskovou výchovnou inštitúciou a primárnym socializačným prostredím človeka. Sociálna pedagogika zameriava svoju pozornosť najmä na dysfunkčné rodiny, ktoré zlyhávajú pri plnení svojich základných funkcii a ohrozujú socializačný pro...

Kvalifikačné vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Učiteľka MŠ s ÚSO učiteľstvo pre materské školy potrebuje z dôvodu nástupu do špeciálnej MŠ ďalšie vzdelávanie 7518Q špeciálna pedagogika. V roku 2013 absolvovala v MPC Bratislava kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie pe...

Obecná východiska inkluze

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Inkluze do běžné třídy nabízí dětem možnost získat širší pohled na svět a pochopit i přijmout rozdíly;podílet se na vzdělávání druhých a rovněž získávat něco díky darům a nadání ostatních; přispívat k naplnění fyzických, sociálních a citových potř...

Osobnostní charakteristiky učitele - inkluze

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Pro práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v je nutné, aby učitel byl výrazně prosociálně orientovaný, s vysokou mírou odolnosti ke stresu, měl chuť řešit problém, osvojovat si nové poznatky, měl velmi vysoké komunikační dovednosti a ...

Pedagogický asistent podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu pedagogického asistenta ako pedagogického zamestnanca. Patrí do kategó...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk