Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Liečebný pedagóg

KVALIFIKÁCIA - Učiteľ 2. stupňa LVS – špeciálna pedagogika a aprobácie predmetov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Potrebovali by sme vysvetlenie k učiteľom druhého stupňa základnej školy v Liečebno-výchovného sanatória. Takýto učiteľ musí mať aj špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Musí učiteľ druhého stupňa ZŠ pri LVS vyučovať aj svoje aprobačné predmety, aby ...

PLATOVÁ TRIEDA - Vychovávateľka liečebno-výchovného sanatória N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vychovávateľka LVS bola prijatá do pracovného pomeru 8.1.2019. V r. 1997 ukončila Dievčenskú odbornú školu, študijný odbor Sociálne služby, v roku 2004 absolvovala v MPC Bratislava špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských za...

Zástupca riaditeľa liečebno-výchovného sanatória a lehota doplnenia kvalifikačného štúdia N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môže byť zástupca riaditeľa LVS učiteľka, ktorá nemá špecializačné kvalifikačné štúdium, ale plynie jej lehota na jej doplnenie. Má 5 rokov pedagogickej praxe a aj prvú atestáciu.

Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. N

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") spresňuje kategórie pedagogických zamestnancov do dvoch skupín, na pedagogických zamestna...

KVALIFIKÁCIA - Liečebno-výchovné sanatórium N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Učiteľka 1. stupňa ZŠ pri liečebno-výchovnom sanatóriu má ukončené učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v odbore pedagogika - vychovávateľstvo a má rozšírenú pedagogickú spôsobilosť - špeciálna pedagogika pre učiteľov - pedagogika telesne po...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokumentácia pedagogického asistenta N

Publikované:

Príklady odôvodnenia v rozhodnutí o správnom konaní A

Publikované: Aktualizované:

Prehľad okresov I.- monitoring - od 13. 9. 2021 A

Publikované: Aktualizované: