Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školské stravovanie

COVID-19 Usmernenie pre zariadenia školského stravovania N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydáva s účinnosťou od 1. 6. usmernenie pre zariadenia školského stravovania.

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky ZŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1.-5. roč. ZŠ a ŠKD od 1. 6. 2020. Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi sa môžu rozhodnúť, vzhľadom na miestne podmienky, personálne, materiálne, priestorové možnosti, či a v akom režime ZŠ otvoria. 

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky MŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom umi...

COVID-19 Rozdelenie práce a stravné lístky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

V súvislosti s uzatvorením školy a práce pedagógov z domu sa chceme opýtať, či je možné pracovný čas pedagógom rozdeliť na 4 hodiny priamej práce homeoffice a 3,5 hodiny ostatná práca. Ak týmto rozdelením pracovného času ne/porušíme zákon, musíme ...

COVID-19 Opatrenie UVZ SR - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania N

Autor/i: -

ÚVZ SR stanovil protiepidemiologickée opatrenia, za ktorých umožnil činnosť školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie. Umožnil tiež podávanie suchej stravy, teplého jedla v zariadeniach školského stravovania pre všetky deti. Distribú...

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte N

Autor/i: ROPO a OBCE www.ropoaobce.sk

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

COVID-19 Nárok na stravné počas práce z domu

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Výkon práce z domu je riadne plnenie pracovných povinností rovnako ako na pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce. Za uvedených okolností platia ohľadom stravného rovnaké nároky zamestnanca, ako pri výkone práce na pracovisku.

COVID-19 Odvody a dane – príspevok na stravu

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Sme základná škola a učitelia robia teraz home office. Ideme im dať príspevok na stravu. Platia sa z tohto príspevku odvody a dane? 

COVID-19 Nárok na stravné lístky pri home office

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ak učitelia súkromnej základnej umeleckej školy a súkromnej materskej školy majú v súvislosti s koronavírusom dohodnutý home office, platí, že pri odpracovaní 4 hodín majú nárok na stravné lístky?

COVID-19 Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk