Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Pracovné právo, odmeňovanie

Zníženie úväzku učiteľa, riaditeľa a pozícia ekonóma N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chceli by sme zamestnať učiteľa, ktorý ovláda problematiku miezd, personalistiky a účtovníctva. Môžeme takémuto učiteľovi znížiť úväzok napr. na 15 hodín a ostatný čas by sa venoval ekonomike? V minulosti existovala možnosť poveriť správou školské...

Učiteľka v MŠ - zaradenie do platovej triedy N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Učiteľka v MŠ je absolventkou PaSA (odbor učiteľstvo v MŠ). Po skončení SŠ absolvovala bakalárske štúdium na TU v študijnom odbore Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie. Na základe najvyššieho dosiahnutého vzdelania bola zaradená do platovej tri...

Príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako treba postupovať pri príplatku za profesijný rozvoj pre kolegyňu v MŠ, ktorá bola na MD. Pred nástupom na MD mala kreditový príplatok 12 %, ten použila na vykonanie 1. atestácie. Mala ešte 15 kreditov, počas MD si doplnila kredity tak, aby mal...

Prepustenie zamestnanca z organizačných dôvodov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Musíme s organizačných dôvodov prepustiť administratívnu pracovníčku. Má skrátený úväzok na 3 hod. 45 min. Zatiaĺ sme sa dohodli ústne že k 30. 6. 2020 skončí. Zamestnaná je od roku 2015 a  prijatá bola ako administratívna pracovníčka. V kolektívn...

Príplatok za uvádzanie bez vykazovanej činnosti N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Od 1. 3. 2020 je u nás na 80 % úväzok zamestnaný pedagogický asistent (cez projekt ÚPSVaRu), ktorý však vzhľadom na mimoriadnu situáciu reálne bol v škole 4 dni a ani sa nepredpokladá, žeby v tomto školskom roku ešte nastúpil, zmluva mu končí 30. ...

COVID-19 Práca v domácnosti

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zákonom č. 66/2020 Z. z. sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z. z. Treba upraviť prácu v domácnosti aj písomnou formou, napr. dodatkom k pracovnej zmluve alebo stačí jednoduché oznámenie zo strany zamestnávateľa? Zákonník práce od účinnosti zákona č....

Zaradenie do platovej triedy po ukončení adaptačného vzdelávania - učiteľka MŠ

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogická zamestnankyňa s absolvovaným úplným stredným odborným vzdelaním - učiteľstvom MŠ a VŠ druhého stupňa - učiteľstvo: história a filozofia bola prijatá ako začínajúca učiteľka do materskej školy a bola zaradená do 6. platovej triedy. Po s...

COVID-19 Kontrola priestoru školníkom a plat

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Riaditeľ školy určil školníkovi kontrolu priestorov 1x do týždňa v rozsahu 3 hodín. Ako sa školníkovi zohľadní takýto deň v plate, ak jeho pracovný čas je 7,5 hod. denne? Započíta sa takýto deň ako odpracovaný celý deň 7,5 hod. aj s nárokom na str...

Platová trieda po ukončení adaptačného vzdelávania - materská škola

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogická zamestnankyňa s absolvovaným úplným stredným odborným vzdelaním - učiteľstvo MŠ a VŠ druhého stupňa - učiteľstvo: história a filozofia bola prijatá ako začínajúca učiteľka do materskej školy a bola zaradená do 6. platovej triedy. Po sk...

COVID-19 Home office – majstri odbornej výchovy

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Poprosím Vás o radu, čo sa týka home office u majstrov odbornej výchovy. Podľa môjho názoru u nich práca formou home office nie je objektívne možná. Ako majú vzdelávať zručnosti dištančnou formou? Ako je to u nich s náhradou mzdy?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk