Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Hospodárenie s majetkom

Zníženie úväzku učiteľa, riaditeľa a pozícia ekonóma N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chceli by sme zamestnať učiteľa, ktorý ovláda problematiku miezd, personalistiky a účtovníctva. Môžeme takémuto učiteľovi znížiť úväzok napr. na 15 hodín a ostatný čas by sa venoval ekonomike? V minulosti existovala možnosť poveriť správou školské...

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte - príklady učtovania

Autor/i: -

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Kompetencie kontrolóra obce

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu a použitie motorového vozidla

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca na pracovnú cestu a zamestnanec chce použiť auto a nie je to na príkaz zamestnávateľa, podpíše dohodu, že mu bude uhradená len cesta v hodnote verejnej dopravy, a že vozidlo nepoužíva na príkaz zamestnávateľa. ...

Novela zákona o finančnej kontrole – zmena pri výkone základnej finančnej kontroly

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Od 1. januára je účinná novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), ktorá sa dotkne vykonávania základnej finančnej kontroly v školách a školských ...

Súkromné auto a pracovná cesta

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Musí súkromné auto, ktoré zamestnanec použije na pracovnú cestu a je havarijne poistené, byť vo vlastníctve zamestnanca?  Príp. treba si vyžiadať písomný súhlas  majiteľa vozidla?

Finančná kontrola – cirkevné školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme neštátna cirkevná škola s právnou subjektivitou, právna forma nezisková organizácia. Našim zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev. Naša organizácia nie je zapísaná na Štatistickom úrade SR ako subjekt verejnej správy a ani nemá pridel...

Ochrana údajov o plate zamestnanca

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Dostali sme pokyn od zriaďovateľa. Ako podklad k zostaveniu rozpočtu požaduje platovú inventúru vo formáte: Pracovník č. 1 – Hrubá mzda vrátane odvodov, Pracovník č. 2 – Hrubá mzda vrátane odvodov, Pracovník č. X – Hrubá mzda vrátane odvodov. Nedô...

Prevádzkové náklady školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Je možné z prevádzkových nákladov školy platiť aj zamestnancov zamestnaných na dohody?

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk