Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Asistent učiteľa a predĺženie zmluvy podľa Zákonníka práce N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Naša škola má uzatvorené pracovné zmluvy s asistentami učiteľov na dobu určitú na dva roky, ktorá končí k 31. 8. 2021. Nakoľko práca asistentov závisí od počtu integrovaných žiakov školy na daný školský rok, chceli by sme im predĺžiť pracovnú zmlu...

Možnosti odpredaja hmotného majetku N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme špeciálnou základnou školou s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je cirkev. Sídlime v prenajatých priestoroch, kde máme uzatvorenú nájomnú zmluvu, podľa ktorej je možné zveľaďovať priestory. Chcel by som sa informovať o možnosti odpredaja dr...

Hodnotenie riaditeľa zriaďovateľom a osobný príplatok N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na základe kritérií na hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta vypracovaných v súlade s platnou legislatívou sme ku koncu školského roka 2019/2020 realizovali hodnotenie riaditeľov. Na základe týchto kritérií kvalita pr...

Prieskum trhu – verejné obstarávanie - energie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme Zš s právnou subjektivitou. Budúci mesiac nám končí platnosť dodatku k zmluve za energie, konkrétne za plyn (SPP, mesačá úhrada cca 1200 eur). Ku koncu roka nám rovnako uplynie platnosť dodatku k zmluve za elektrinu (SSE, mesačná úhrada cca 72...

Príspevok na učebnice na školský rok 2020/2021 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva poskytne školám príspevok na učebnice pre žiakov 0, 1. - 4. ročníka ZŠ a všetkých ročníkov špeciálnych ZŠ a špeciálnych SŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v 1. fáze (apríl) a pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ a všetkých ro...

Rozšírenie okruhu fyzických osôb pre zabezpečenie stravovania N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V súlade s § 152 Zákonníka práce poskytujeme stravovanie (finančný príspevok na stravovacie karty) zamestnancom, ktorí odpracovali viac ako štyri hodiny. Môžeme v súlade s  § 152 ods. 9 písm. c)  rozšíriť okruh  fyzických osôb, ktorým zabezpečíme ...

COVID-19 Odmietanie nosenia respirátora, resp. prekrytia horných dýchacích ciest N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Mám otázku? Čo s učiteľom, ktorý odmieta v škole nosiť respirátor. Vraj zo zdravotných dôvodov. Porušuje tým vyhlášku 133/2021 aj uznesenie vlády, ktoré on ale neakceptuje. Pre neho je záväzný len zákon.

Výška príspevku na stravovanie pri práci z domu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chcem sa opýtať na výšku príspevku na stravovanie v prípade, že zamestnancom sa prispieva na hlavné jedlo v jedálni v zmysle zákona. Nemáme stravovacie poukážky. Počas príležitostnej práci z domu musím poskytovať finančný príspevok na stravovanie ...

Zmluva na poskytovanie stravných poukážok a zmena rozhodnutia zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako bude postupovať škola, ktorá má uzatvorenú zmluvu na poskytovanie stravovacích poukážok a zamestnanci sa rozhodnú požiadať o vyplácanie finančného príspevku na stravovanie?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ