Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Cestovné za MHD v prímestskej časti mesta N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Učiteľ bol na výlete so žiakmi v prímestskej časti mesta, kde je pracovisko. Patrí mu cestovné za MHD ?

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Je možné vykonať základnú finančnú kontrolu elektronicky v informačnom systéme školy/školského zariadenia? Pri elektronickom výkone základnej finančnej kontroly je potrebné, aby ju vykonali dvaja zamestnanci? Aké sú povinnosti zamestnanca pri elek...

Priestorové vybavenie strednej školy N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Sme stredná odborná škola sídliaca v prenajatých priestoroch v súlade so zmluvou o nájme nebytových priestorov. Keďže v uvedených priestoroch nie je telocvičňa, telesnú a športovú výchovu realizujeme v športovej hale, tiež na základe  zmluvy o pre...

Správa o hospodárení školy a školského zariadenia N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Školy a školské zariadenia pri spracovaní správy o hospodárení školy a školského zariadenia (ďalej len „správa o hospodárení“) postupujú podľa § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 597/2003 Z. z. Správa o hospodárení musí obsahovať analýzu príjmov v členení po...

Preplatenie nadčasovej práce riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Riaditeľ základnej školy učí týždenne dve hodiny nad svoj základný úväzok. Môže si túto nadčasovú prácu aj preplatiť ako nadčas ? V minulosti to nebolo možné, ako je to dnes?

Dotácie na rekonštrukciu priestorov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

ZUŠ má od obce schválené nové priestory, má hotovú projektovú dokumentáciu a schválené stavebné povolenie. Mimoriadna situácia obci zhoršila finančnú situáciu a nie je naklonená k rekonštrukcii schválených priestorov. Keďže je ZUŠ záujmová činnosť...

Zapisovanie vyučovacích hodín integrovaných žiakov do triednej knihy N

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

V triedach mame žiakov, ktori majú IVP (sú integrovaní v bežnej triede).  Nevieme sa dostať k jednoznačnej informácii, resp. pokynu ako zapisovať učivo, ktoré preberá integrovaný žiak do triednej knihy pre intaktných žiakov. Ide najmä o žiakov s A...

Prenajímanie priestorov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chceme poskytnúť telocvičňu na prenájom (škola je správca, vlastník je mesto). Nevieme, či máme vystaviť zmluvu o výpožičke nebytových priestorov (len prevádzkové náklady) alebo zmluvu o nájme nebytových priestorov (nájom + prevádzkové náklady)? M...

Zmluvy a faktúry v CRZ - cirkevné školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Má po novele zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy v CRZ  aj cirkevná základná škola (ktorá vedie účtovníctvo ako nezisková organizácia)? Tiež sa chcem opýtať na povinnosť zverejňovania faktúr podľa tejto novely.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ