Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Príspevok na učebnice prvouky

Autor/i: -

V júli 2019 pre školský rok 2019/2020 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice prvouky v slovenskom a maďarskom jazyku.

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Autor/i: -

V júli 2019 pre školský rok 2019/2020 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice cudzieho jazyka.

Postup predkladania žiadostí a uhradenie druhého balíka príspevkov na rekreáciu

Autor/i: -

Druhé uhradenie príspevkov na rekreáciu zriaďovateľom bude realizované za obdobie máj - júl 2019. Žiadosť na uhradenie príspevkov treba predložiť do 31. 8. 2019. 

Priznanie odpracovaných rokov za materskú dovolenku

Autor/i: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Otázka: Priznávajú sa spätne roky do odpracovaných rokov za materskú dovolenku (napr. od roku 1985 po rok 1988), ak po ukončení školy ostala žena na materskej dovolenke, nemala nikde uzatvorený pracovný pomer? Je súčasný zamestnávateľ povinný akce...

Zaradenie hospodárky do platovej triedy

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Zamestnankyňa pracuje ako hospodárka strednej školy. Má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, je riadiacim nepedagogickým pracovníkom. Vykonáva nasledovné činnosti: kontroluje dochádzku nepedagogickým zamestnancom, pripravuje podklady ...

Zaradenie nepedagogického zamestnanca do platového stupňa

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Určuje sa nepedagogickému zamestnancovi, ktorý nezískal viac ako 40 rokov započítanej praxe, aj po novele zákona č. 553/2003 Z. z. plat zo 14. platového stupňa? Doteraz sme uplatňovali ustanovenie § 7 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. a v pr...

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. ...

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. ...

Stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Zamestnankyňa si podala žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie formou stravných lístkov v zmysle §152 Zákonníka práce. Žiadosť odôvodnila potvrdením od gastroenterológa, že je: „odkázaná na dodržiavanie individuálnej diéty, nie je ...

Príplatok za triednictvo v ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Mám otázku ohľadom triednictva zástupkyne riaditeľky základnej umeleckej školy. Jej priama vyučovacia činnosť je v rozsahu 15 vyučovacích hodín týždenne, z toho je triednou učiteľkou žiakov prípravnej hudobnej výchovy (15 žiakov), učí hud...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk