Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Preplatenie nadčasovej práce riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Riaditeľ základnej školy učí týždenne dve hodiny nad svoj základný úväzok. Môže si túto nadčasovú prácu aj preplatiť ako nadčas ? V minulosti to nebolo možné, ako je to dnes?

Hodnotenie riaditeľa zriaďovateľom a osobný príplatok N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na základe kritérií na hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta vypracovaných v súlade s platnou legislatívou sme ku koncu školského roka 2019/2020 realizovali hodnotenie riaditeľov. Na základe týchto kritérií kvalita pr...

Uznanie kreditových príplatkov a náhrady atestácie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Žiadam Vás o právny výklad na zaradenie zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Ide o uznanie kreditových príplatkov (teraz za profesijný rozvoj) a náhrady atestácie v nasledovných prípadoch : Zamestnanec učil na inej strednej škole, kde rozvi...

Výška motivačného štipendia v školskom roku 2020/2021 N

Autor/i: -

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Stredoškolské štipendiá v školskom roku 2020/2021 N

Autor/i: -

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška príspevku na osobné náklady na asistenta učiteľa N

Autor/i: -

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže minist...

Rozdielna výška poplatku v materskej škole N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Je možné vyberať vyšší poplatok za materskú školu od rodičov detí, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej obci, keď je to stanovené vo všeobecnom záväznom nariadení? Ak nie, odkedy je to zrušené? Treba zmeniť všeobecné záväzné nariadenie?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Funkčné obdobie žiackej školskej rady N

Publikované:

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Publikované:

Riaditeľ školy dlhodobo PN N

Publikované:

Kvalifikácia SOCIÁLNY PEDAGÓG N

Publikované: