Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Termín vyplávacnia príplatku N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázky: Náš zamestnanec vykonal nedávno 1. kvalifikačnú skúšku, o čom máme doklad. Dovtedy mal vyplácaný príplatok za 60 kreditov. Automaticky si zvýšil platovú triedu. Ako postupovať ďalej s vyplácaním príplatku? Má ho mať? Do kedy, ak áno? Nemám...

Uznanie kreditov vychovávateľovi N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Zamestnanec požiadal o uznanie kreditov. U nás je zaradený ako vychovávateľ v školskom internáte pre stredné školy. Možno vychovávateľovi uznať nasledovné kredity - špecializačné vzdelávanie v roku 2011 počet kreditov 35 - Modernizácia vzd...

Odobratie kreditov po vykonaní atestácie N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: Naša učiteľka vykonala dňa 16. 12. 2019 druhú atestáciu. O jej vykonanie požiadala do 31. 8. 2019, aj odovzdala atestačnú prácu. Chcem sa spýtať, či jej má byť odobraných 60 kreditov za vykonanie 2. atestácie?

Dlhodobá PN - sociálne zabezpečenie a odstupné N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Zamestnankyňa na dobu určitú (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky do 1. 10. 2021) je na PN od 17.01.2019. Môže byť na PN viac ako 52 týždňov? Čo z toho pre nás vyplýva z pohľadu sociálneho zabezpečenia?Je pravdepodobné, že vzhľadom na...

Zastupovanie počas PN a odchodné

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Naša pani učiteľka nastúpila na PN. Prijali sme na jej zastupovania inú pani učiteľku. PN sa predĺžila a zastupujúca pani učiteľka by mala nastúpiť vo februári na dôchodok (ostáva u nás na zastupovanie počas PN). Sme povinní jej platiť od...

Cestovný príkaz

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Ak sa naša koordinátorka prevencie a výchovná poradkyňa zúčastňujú pracovných porád, ktoré organizuje okresný úrad, a teda sú vo svojom pracovnom čase mimo budovu školy, majú vypísať pred odchodom na pracovnú poradu cestovný príkaz a prilo...

Zdanenie občerstvenia zo sociálneho fondu

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Zo sociálneho fondu hradíme občerstvenie pre zamestnancov na vianočné posedenie. Je jedlo predmetom zdanenia?

Smernica o cestovných náhradách

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Pracujem na novej smernici ohľadom cestovných náhrad. V smernici budem mať uvedené, že použitie súkromného motorového vozidla pre účel pracovnej cesty je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa – riaditeľa školy. Cesto...

Druhá atestácia a kredity po 1. 9. 2019

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Učiteľka ZUŠ odovzdala II. atestačnú prácu 28. 08. 2019, termín vykonania atestácie bude po 1. 9. 2019, pričom od 10. 5. 2016 je zaradená v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Bude učiteľka zaradená do vyššieho ka...

Príplatok za profesijný rozvoj – dôchodca

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Zamestnanec - dôchodca skončil pracovný pomer k 30. 6. 2019. Dovtedy mu bol vyplácaný kreditový príplatok. Nový pracovný pomer má od 1. 09. 2019. Má tento zamestnanec nárok na príplatok za profesijný rozvoj, ak mu nebol priznaný do 31. 08....

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk