Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Náklady súvisiace s výkonom funkcie predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií N

Autor/i: -

Náklady škôl súvisiace s výkonom predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií sa uhrádzajú v súlade s § 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr...

Správa o hospodárení školy a školského zariadenia N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Školy a školské zariadenia pri spracovaní správy o hospodárení školy a školského zariadenia (ďalej len „správa o hospodárení“) postupujú podľa § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 597/2003 Z. z. Správa o hospodárení musí obsahovať analýzu príjmov v členení po...

Výška príspevku na osobné náklady na asistenta učiteľa N

Autor/i: -

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže minist...

Vykonanie údržby zriaďovateľom školy za úhradu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zriaďovateľ, mesto nám odmieta bezodplatne pomáhať s bežnými prevádzkovými problémami, ktoré počas prevádzky školy nastanú, aj keď ma na to zamestnancov. Jedná sa najmä o vykonanie rôznych stavebných a údržbárskych prác v menšom či väčšom rozsahu....

Rozšírenie okruhu fyzických osôb pre zabezpečenie stravovania N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V súlade s § 152 Zákonníka práce poskytujeme stravovanie (finančný príspevok na stravovacie karty) zamestnancom, ktorí odpracovali viac ako štyri hodiny. Môžeme v súlade s  § 152 ods. 9 písm. c)  rozšíriť okruh  fyzických osôb, ktorým zabezpečíme ...

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE - Stravné lístky všetkým zamestnancom N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme základná škola. Máme školskú jedáleň, v ktorej sa stravujú niektorí zamestnanci. Niektorí zamestnanci majú potvrdenie od odborného lekára, že sa nemôžu stravovať v školskej jedálni, týmto zamestnancom zabezpečujeme stravné lístky. Po dohode so...

Preplatenie nadčasovej práce riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Riaditeľ základnej školy učí týždenne dve hodiny nad svoj základný úväzok. Môže si túto nadčasovú prácu aj preplatiť ako nadčas ? V minulosti to nebolo možné, ako je to dnes?

Dotácie na rekonštrukciu priestorov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

ZUŠ má od obce schválené nové priestory, má hotovú projektovú dokumentáciu a schválené stavebné povolenie. Mimoriadna situácia obci zhoršila finančnú situáciu a nie je naklonená k rekonštrukcii schválených priestorov. Keďže je ZUŠ záujmová činnosť...

Fakturovanie služby školou N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Sme špeciálnou základnou školou, ktorá sa venuje žiakom s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom s mentálnym postihnutím. Zriaďovateľom je cirkev a právnu formu máme ako nezisková organizácia. Snažíme sa pomáhať ostatným školám, ktoré prejavia ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokumentácia pedagogického asistenta N

Publikované:

Príklady odôvodnenia v rozhodnutí o správnom konaní A

Publikované: Aktualizované:

Prehľad okresov I.- monitoring - od 13. 9. 2021 A

Publikované: Aktualizované: