Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Realizovanie nákupov cez zálohové/preddavkové faktúry N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Ak nemôže škola realizovať nákupy cez zálohové/preddavkové faktúry prostredníctvom e-shopov (dostali sme takú informáciu), môžeme na riadne faktúry takto nakupovať alebo celkovo platí zákaz nákupu cez e-shopy?  A keď uzavrieme kúpnu zmluvu, vtedy ...

Záväznosť finančného pásma v školskom stravovaní N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ministerstvo školstva zverejnilo finančné pásma v školskom stravovaní, kde sa uvádza v závere: Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná tole...

Výnos dane z príjmov - CVČ, ŠKD N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec dostáva vo výnose dane z príjmov pre CVČ sumu vypočítanú podľa počtu detí od 5 do 25 rokov alebo len od počtu detí vo výkaze, ktoré sú prihlásené a zapísané do záujmového útvaru? Obec dostáva vo výnose dane z príjmov pre ŠKD sumu vypočítanú p...

Uzatváranie rámcových dohôd na opakované dodanie tovaru N

Autor/i: JUDr. Marek Griga

Pripravujem rámcové dohody na opakované dodanie tovaru. Máme svojich dodávateľov a opakované plnenie počas roka nepresahovalo limit 10 000 eur. Som povinná túto dohodu uzatvárať podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak v záv...

Zvýšený pracovný výkon vedúcej ŠJ pri chýbaní kuchárky N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ak jedna kuchárka chýba a druhá kuchárka, príp. vedúca ŠJ, robí všetko za ňu, patrí jej za to náhradné voľno? Môžeme takúto prácu vnímať ako zvýšený pracovný výkon?

Vyplatenie dovolenky a ukončenie pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyňa v roku 2020 išla na materskú dovolenku, potom na rodičovskú dovolenku a má ešte 42 dní dovolenky po prepočítaní. Je správne, keď jej preplatíme celú dovolenku, ktorú nevyčerpala, keďže ukončila pracovný pomer k 31. januáru 2023?

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2023 N

Autor/i: -

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2023 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008...

Finančné pásma pre školské stravovanie N

Autor/i: -

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspev...

Prehľad niektorých legislatívnych zmien v sociálnom poistení od roku 2023 N

Autor/i: -

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v sociálnom poistení od roku 2023. Z nich vyberáme niektoré najdôležitejšie.

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2023 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2023 hodnoty percentuálnych podielov zodpov...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ