Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Smernica o cestovných náhradách N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Pracujem na novej smernici ohľadom cestovných náhrad. V smernici budem mať uvedené, že použitie súkromného motorového vozidla pre účel pracovnej cesty je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa – riaditeľa školy. Cesto...

Druhá atestácia a kredity po 1. 9. 2019

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Učiteľka ZUŠ odovzdala II. atestačnú prácu 28. 08. 2019, termín vykonania atestácie bude po 1. 9. 2019, pričom od 10. 5. 2016 je zaradená v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Bude učiteľka zaradená do vyššieho ka...

Príplatok za profesijný rozvoj – dôchodca

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Zamestnanec - dôchodca skončil pracovný pomer k 30. 6. 2019. Dovtedy mu bol vyplácaný kreditový príplatok. Nový pracovný pomer má od 1. 09. 2019. Má tento zamestnanec nárok na príplatok za profesijný rozvoj, ak mu nebol priznaný do 31. 08....

Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v trvaní sedem dní v kalendárnom roku na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ak však priepustky využíval vždy iba na pol dňa, možno zamestnancovi uznať aj ďalších sedem priepustiek na po...

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac...

Určenie platu vychovávateľke ŠKD

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Ako mám zaradiť vychovávateľku v ŠKD 1.- 4. ročník, ktorá v 12/2018 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom, študijný odbor "Učiteľstvo ekonomických predmetov” a bakalárske štúdium "Učiteľstvo praktickej prípr...

Úväzok vychovávateľa a jeho financovanie

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Chcem Vás požiadať o  odborné posúdenie ako počítať úväzok vychovávateľa v školskom klube detí. Vychovávateľka má svoj úväzok 21,5 hodín/týždenne. Je možné jej doplniť úväzok ďalšími 6 hodinami vyučovaním výchovných predmetov? Môže to byť ...

Vyplácanie kreditového príplatku po zmene zákona

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka:  Prijali sme do pracovného pomeru učiteľku 1. stupňa, ktorá mala 60 kreditov, za čo sa jej u predchádzajúceho zamestnávateľa vyplácal kreditový príplatok. Pracovný pomer bol uzatvorený od 2. 9. 2019. Predtým pracovala do 30. 6. 2019 na ine...

Náhradné voľno pri zmene pozície – učiteľ - riaditeľ

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Chcel by som sa opýtať ako je to s čerpaním náhradného voľna, keď od 1.7. 2019 som nastúpil do funkcie riaditeľa školy (štatutárny orgán) a náhradné voľno mi vzniklo ešte pred nástupom do funkcie v pozícii učiteľa (na tej istej škole). Kon...

Doplatenie mzdy po vykonaní atestácie

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Kolegyňa vykonala prvú atestáciu v marci 2019. O tejto skutočnosti však neinformovala vedenie školy. Až v auguste priniesla doklad o vykonaní atestačnej skúšky. Zároveň žiada o doplatenie rozdielu na mzde. Má škola povinnosť vyplatiť vznik...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk