Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Preradenie pedagogického zamestnanca na miesto nepedagogického zamestnanca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Možno v súčasnej situácii preradiť pedagogického zamestnanca na miesto nepedagogického zamestnanca (pomocný vychovávateľ v nočných smenách), ktorý je na dlhodobej PN. Treba vyhotoviť dohodu o zmene pracovnej zmluvy? (zamestnanec s preradením súhla...

Pracovnoprávne nároky zamestnancov pri zmene právnej subjektivity školy N

Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., ROPO a OBCE www.ropoaobce.sk

V aplikačnej praxi pomerne často nastáva situácia, že sa zo školy alebo školského zariadenia (ďalej len "škola") bez právnej subjektivity stáva subjekt s vlastnou právnou subjektivitou. Škola sa stáva samostatnou právnickou osobou. Výnimočnou nie ...

COVID-19 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách od 22. 6. 2020

Autor/i: -

Všetky ustanovenia majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne s materskou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.

COVID-19 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a školských zariadeniach od 22. 6.

Autor/i: -

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so základnou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať záko...

Zníženie úväzku učiteľa, riaditeľa a pozícia ekonóma

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chceli by sme zamestnať učiteľa, ktorý ovláda problematiku miezd, personalistiky a účtovníctva. Môžeme takémuto učiteľovi znížiť úväzok napr. na 15 hodín a ostatný čas by sa venoval ekonomike? V minulosti existovala možnosť poveriť správou školské...

Učiteľka v MŠ - zaradenie do platovej triedy

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Učiteľka v MŠ je absolventkou PaSA (odbor učiteľstvo v MŠ). Po skončení SŠ absolvovala bakalárske štúdium na TU v študijnom odbore Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie. Na základe najvyššieho dosiahnutého vzdelania bola zaradená do platovej tri...

Školský klub detí a otázky s ním súvisiace

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Máme dve oddelenia v školskom klube detí (ďalej len „ŠKD“) a dve vychovávateľky. Počet zapísaných detí je v tomto školskom roku 45. Náklady na dve vychovávateľky enormne narástli. Od septembra 2020 poslanci schválili financie len na jedno oddeleni...

COVID-19 Usmernenie pre zariadenia školského stravovania

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydáva s účinnosťou od 1. 6. usmernenie pre zariadenia školského stravovania.

COVID-19 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zriaďovateľ prijal zmenu VZN, kde sa uvádza: „..ak došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na či...

Príplatok za profesijný rozvoj

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako treba postupovať pri príplatku za profesijný rozvoj pre kolegyňu v MŠ, ktorá bola na MD. Pred nástupom na MD mala kreditový príplatok 12 %, ten použila na vykonanie 1. atestácie. Mala ešte 15 kreditov, počas MD si doplnila kredity tak, aby mal...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk