Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Povinnosť mať registratúrny poriadok v súkromných školách N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Musí mať súkromná umelecká škola a súkromné centrá voľného času registratúrny poriadok a ak áno, kde by som našla, ktoré sú jeho povinné údaje, ktoré musí obsahovať a čo je potrebné prioritne v ňom uvádzať, resp. či si ho môžeme len podľa seba nap...

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie s účinnosťou od 1. 9. 2023 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné no...

Rekreačné poukazy – potrebné doklady na preplatenie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na základe akých dokladov možno preplatiť rekreáciu zamestnanca (letný tábor dieťaťa)? Zamestnanec predložil iba príjmový doklad o zaplatení poplatku za letný tábor dieťaťa a potvrdenie o účasti dieťaťa v letnom tábore vydanom organizátorom. Sú ti...

Vianočné odmeny a PN zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Účtovníčka školy je na dlhodobej PN od 1. septembra 2022. Do tohoto času riadne odpracovala 8 mesiacov. Je možné tejto zamestnankyni, ktorá má pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, prideliť vianočnú odmenu v novembrovom výplatnom termíne za odpracovan...

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2023 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2023 hodnoty percentuálnych podielov zodpov...

Odmena riaditeľovi školy pri príležitosti životného jubilea N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kontrolou bolo zistené a obci vytknuté, že riaditeľovi školy bola pri príležitosti životného jubilea vyplatená odmena, pričom návrh na vyplatenie odmeny a ani schválenie odmeny nebolo písomne dokladované s odôvodnením zo strany obce, že ide o odme...

Výška motivačného štipendia v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Nepeňažné plnenie zo sociálneho fondu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnávateľ pri príležitosti Dňa učiteľov poskytne občerstvenie pre zamestnancov (obed). Faktúru zaplatí zo SF. Môže v danom prípade aplikovať § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov - nepeňažné plnenie zo sociálneho fondu môže byť do 500,00...

Zverejnenie ponuky na nájom – rozpočtová organizácia N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme škola, ktorej zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy. Spadáme do kategórie štátnej rozpočtovej organizácie. Nakoľko nám kapacitné možnosti neumožňujú zriadiť bufet, potrebujeme prenajať nezávisle 3 m2 na chodbách školy na účely potra...

Možnosti odpredaja hmotného majetku N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme špeciálnou základnou školou s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je cirkev. Sídlime v prenajatých priestoroch, kde máme uzatvorenú nájomnú zmluvu, podľa ktorej je možné zveľaďovať priestory. Chcel by som sa informovať o možnosti odpredaja dr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

KVALIFIKÁCIA – Školský špeciálny pedagóg A

Publikované: Aktualizované:

Školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg podĺa zákona č. 138/2019 Z. z. N

Publikované:

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu školského špeciálneho pedagóga ako pedagogického zamestnanca a zaraďuje ju medzi pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu, kategóriu špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga zaraďuje medzi odborných zamestnancov.