Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v trvaní sedem dní v kalendárnom roku na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ak však priepustky využíval vždy iba na pol dňa, možno zamestnancovi uznať aj ďalších sedem priepustiek na po...

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac...

Určenie platu vychovávateľke ŠKD N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Ako mám zaradiť vychovávateľku v ŠKD 1.- 4. ročník, ktorá v 12/2018 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom, študijný odbor "Učiteľstvo ekonomických predmetov” a bakalárske štúdium "Učiteľstvo praktickej prípr...

Úväzok vychovávateľa a jeho financovanie N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Chcem Vás požiadať o  odborné posúdenie ako počítať úväzok vychovávateľa v školskom klube detí. Vychovávateľka má svoj úväzok 21,5 hodín/týždenne. Je možné jej doplniť úväzok ďalšími 6 hodinami vyučovaním výchovných predmetov? Môže to byť ...

Vyplácanie kreditového príplatku po zmene zákona N

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka:  Prijali sme do pracovného pomeru učiteľku 1. stupňa, ktorá mala 60 kreditov, za čo sa jej u predchádzajúceho zamestnávateľa vyplácal kreditový príplatok. Pracovný pomer bol uzatvorený od 2. 9. 2019. Predtým pracovala do 30. 6. 2019 na ine...

Náhradné voľno pri zmene pozície – učiteľ - riaditeľ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Chcel by som sa opýtať ako je to s čerpaním náhradného voľna, keď od 1.7. 2019 som nastúpil do funkcie riaditeľa školy (štatutárny orgán) a náhradné voľno mi vzniklo ešte pred nástupom do funkcie v pozícii učiteľa (na tej istej škole). Kon...

Doplatenie mzdy po vykonaní atestácie

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Kolegyňa vykonala prvú atestáciu v marci 2019. O tejto skutočnosti však neinformovala vedenie školy. Až v auguste priniesla doklad o vykonaní atestačnej skúšky. Zároveň žiada o doplatenie rozdielu na mzde. Má škola povinnosť vyplatiť vznik...

Zánik kreditov

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: V roku 2013 zamestnankyňa získala 169 kreditov, predchádzajúcim zamestnávateľom jej boli uznané a vyplácané kreditovým príplatkom (12 %). V roku 2018 zamestnankyňa použila 60 kreditov na vykonanie 1. atestácie, kreditový príplatok jej bol ...

Platové zaradenie asistenta učiteľa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Ako treba správne zaradiť pedagogického asistenta? Asistent bude pracovať v škole od 1. 9. 2019  v rámci projektu cez ÚPSVaR - Cesta na trh práce 2. Má ukončené stredné vzdelanie - obchodná akadémia, nemá pedagogickú prax, ani vzdelanie, ...

Postup predkladania žiadostí a uhradenie tretieho balíka príspevkov na rekreáciu

Autor/i: -

Tretie a súčasne posledné uhradenie príspevkov zriaďovateľom bude realizované za obdobie august - október (na základe reálnych požiadaviek), november - december (na základe predpokladanej potreby na tieto mesiace).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk