Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov ...

Presmerovanie dotácií a škola v prírode N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Vo februári prestúpila na našu školu žiačka 4. ročníka z inej školy, kde bola aj nahlásená RISe. Školu v prírode ešte neabsolvovala. Môže ísť do školy v prírode s našimi štvrtákmi? Akým spôsobom sa presmerujú štátne dotácie na túto žiačku ...

Odstupné pre odchádzajúceho riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: V prípade neúspechu vo výberovom konaní na riaditeľa školy má odstupujúci riaditeľ školy, ktorý pôvodne nebol zamestnancom školy, nárok na odstupné? 

Zaradenie začínajúcej vychovávateľky a príplatok

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka:  Vychovávateľka v školskom klube detí bola prijatá od 1. 9. 2018 ako nekvalifikovaná (ukončené úplné odborné vzdelanie v nepedagogickom odbore). V tom čase zároveň nastúpila na VŠ odbor vychovávateľstvo. Prvý stupeň (Bc.) ukončí pravdepodo...

Termín vyplávacnia príplatku

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázky: Náš zamestnanec vykonal nedávno 1. kvalifikačnú skúšku, o čom máme doklad. Dovtedy mal vyplácaný príplatok za 60 kreditov. Automaticky si zvýšil platovú triedu. Ako postupovať ďalej s vyplácaním príplatku? Má ho mať? Do kedy, ak áno? Nemám...

Uznanie kreditov vychovávateľovi

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Zamestnanec požiadal o uznanie kreditov. U nás je zaradený ako vychovávateľ v školskom internáte pre stredné školy. Možno vychovávateľovi uznať nasledovné kredity - špecializačné vzdelávanie v roku 2011 počet kreditov 35 - Modernizácia vzd...

Odobratie kreditov po vykonaní atestácie

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: Naša učiteľka vykonala dňa 16. 12. 2019 druhú atestáciu. O jej vykonanie požiadala do 31. 8. 2019, aj odovzdala atestačnú prácu. Chcem sa spýtať, či jej má byť odobraných 60 kreditov za vykonanie 2. atestácie?

Dlhodobá PN - sociálne zabezpečenie a odstupné

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Zamestnankyňa na dobu určitú (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky do 1. 10. 2021) je na PN od 17.01.2019. Môže byť na PN viac ako 52 týždňov? Čo z toho pre nás vyplýva z pohľadu sociálneho zabezpečenia?Je pravdepodobné, že vzhľadom na...

Zastupovanie počas PN a odchodné

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Naša pani učiteľka nastúpila na PN. Prijali sme na jej zastupovania inú pani učiteľku. PN sa predĺžila a zastupujúca pani učiteľka by mala nastúpiť vo februári na dôchodok (ostáva u nás na zastupovanie počas PN). Sme povinní jej platiť od...

Cestovný príkaz

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Ak sa naša koordinátorka prevencie a výchovná poradkyňa zúčastňujú pracovných porád, ktoré organizuje okresný úrad, a teda sú vo svojom pracovnom čase mimo budovu školy, majú vypísať pred odchodom na pracovnú poradu cestovný príkaz a prilo...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk