Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Covid-19 Vzdelávanie

COVID-19 Metodické odporúčanie č. 2/2020 k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania N

Autor/i: -

Metodické odporúčanie pripravil Štátny pedagogický ústav. Materiál má charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna 2020 v špecifických podmienkach meniacich sa od školy ku škole. Treba rešpekto...

COVID-19 Rozhodnutie o prijímacích skúškach na osemročné gymnáziá - termíny N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky MŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom umi...

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky ZŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1.-5. roč. ZŠ a ŠKD od 1. 6. 2020. Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi sa môžu rozhodnúť, vzhľadom na miestne podmienky, personálne, materiálne, priestorové možnosti, či a v akom režime ZŠ otvoria. 

Rozhodnutie ministra o obnovení školského vyučovania N

Autor/i: -

ÚVZ SR opatrením z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež o niektoré školy a školské zariadenia. Na základe toho minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1. 6. 2020 rozhodol o obnovení školského vyu...

COVID-19 Usmernenie k príspevku na záujmové vzdelávanie - vzdelávacie poukazy N

Autor/i: -

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – zákon č. 93/2020 Z.z. Vláda SR schválila aj novelu nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., kto...

COVID-19 Realizácia skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Ako máme zrealizovať skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti? SOŠ elektrotechnického zamerania po úspešnom ukončení štúdia vykonávajú pre svojich absolventov skúšku odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z § 21 (elektrotechnik). Skúšk...

COVID-19 Hodnotenie absolventskej skúšky - príklady pre aritmetický prieme pre SOŠ (ŠIOV)

Autor/i: -

ŠIOV pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ pomôcku pre riaditeľov stredných odborných škôl. Príklady ako postupovať pri získaní aritmetického priemeru jednotlivých častí absolventskej skúšky. 

COVID-19 Hodnotenie, záverečná skúška, prijímacie konanie na ZUŠ (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Základnými princípmi hodnotenia sú zabezpečenie spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, sústredenie pozornosti na poskytovanie spätnej väzby, motivácia a povzbud...

COVID-19 Prehľad dôležitých termínov v ZUŠ v čase mimoriadných opatrení

Autor/i: -

Prehľad dôležitých termínov v ZUŠ na základe určenia hodnotenia, organizácie záverečnej skúšky a prijímacieho konania ZUŠ ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk