Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

COVID-19 Vstupná prehliadka u lekára - preplatenie nákladov a situácia s koronavírusom

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Prepláca zamestnávateľ poplatok za vstupnú prehliadku u lekára pred nástupom do pracovného pomeru?

V zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) zdravotná spôsobilosť sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu lekárskym potvrdením, ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

Podľa § 30e ods. 18 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 9 písm. e), uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Zákon č. 138/2019 Z. z. upravuje zdravotnú spôsobilosť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v ustanovení § 16. Uvedené ustanovenie neobsahuje inú úpravu oproti ustanoveniu § 30e ods. 18 zákona č. 355/2007 Z. z. Vzhľadom k uvedenému platí, že zamestnávateľ uhrádza náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou spojenú s ochorením COVID-19 je potrebné upozorniť na ustanovenie § 30e ods. 19 zákona č. 355/2007 Z. z., podľa ktorého v čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nevykonáva u zamestnanca podľa odseku 1 písm. a), u fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, podľa odseku 1 písm. b) a u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. c), ak v odseku 20 nie je ustanovené inak. V nadväznosti na to ustanovenie § 30e ods. 21 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje, že v čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením nahrádza posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3ca. Čestné vyhlásenie podľa odseku 21 sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.

7.10.2020Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Vyradenie školy zo siete N

Publikované:

Funkčné obdobie žiackej školskej rady N

Publikované:

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Publikované:

Riaditeľ školy dlhodobo PN N

Publikované: