Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

COVID-19 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl - aktualizácia (MŠVVaŠ SR)

Publikované: Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Základné princípy hodnotenia

 • spravodlivosť, rešpektovanie individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
 • poskytovanie slovnej spätnej väzby,
 • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Zásady hodnotenia

 • Priebežné hodnotenie sa nerealizuje formou klasifikácie, má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby, motivačný charakter, pomenovať chyby, navrhnúť postup odstraňovania, má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové, individuálne osobitosti, prihliadať na momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
 • Prihliadať na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.
 • Riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 30.4.2020.
 • Záverečné hodnotenie sa môže realizovať aj formou slovného hodnotenia. Možno využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych predmetov alebo aj v rámci toho istého predmetu. 
 • V prvom ročníku sa priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje slovným hodnotením. 
 • Odporúča sa zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka. 
 • O spôsobe hodnotenia rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam).
 • Po ukončení mimoriadnej situácie škola vypracuje stručnú správu o priebehu výučby a hodnotenia na základe zápisníc z PK a MZ a priloží ju ako prílohu k ŠkVP.

Získavanie podkladov na hodnotenie

 • Portfóliá žiackych prác, rozhovory so žiakmi, príp. konzultácia s rodičmi. Podklady - projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce (prihliadnuť na individuálne podmienky každého žiaka).
 • Neodporúča sa hodnotiť žiakov testami a písomnými skúškami. 
 • Ruší sa povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce (z výkonového štandardu ŠVP).
 • Po obnovení vyučovania sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy. 

Hodnotiaca pedagogická rada sa počas prerušeného vyučovania v školách nekoná. Ak termín klasifikačnej pedagogickej rady pripadne na obdobie prerušeného vyučovania, náhradný termín bude najneskôr do 2 týždňov od obnovenia vyučovania v školách. Ak sa vyučovanie neobnoví do 15. 6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online a jej hlasovanie elektronickou formou (napr. per rollam) tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.

Ukončenie stupňa vzdelania

 • Všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 1. stupeň ZŠ získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ 
 • Všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 2. stupeň ZŠ získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.
 • Žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi posledného ročníka z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

Postup do vyššieho ročníka

V čase mimoriadnej situácie:

 1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.
 2. je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 8. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada,
 3. žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 8. 2020.

Celé znenie usmernenia MŠVVaŠ SR

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk