Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky ZŠ - pomocný materiál

Publikované: Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1.-5. roč. ZŠ a ŠKD od 1. 6. 2020. Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi sa môžu rozhodnúť, vzhľadom na miestne podmienky, personálne, materiálne, priestorové možnosti, či a v akom režime ZŠ otvoria. 

Odporúča sa zabezpečiť prevádzku tak, aby zákonní zástupcovia mohli žiaka odovzdať do ZŠ pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať po jej skončení. Zriaďovateľ rozhodne o dĺžke prevádzky v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu žiakov v skupine, najviac 20 žiakov.

Minister obnovuje školské vyučovanie:

 • v MŠ vrátane MŠ pre deti so ŠVVP, pri zdravotníckych zariadeniach, v ZŠ na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého, 1. až 5. ročníka a konania komisionálnych a jazykových skúšok, v ZŠ pre žiakov so ŠVVP na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného, 1. až 9. ročníka, v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkovv ZUŠ na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom(ak tak rozhodne zriaďovateĺ),
 • v SŠ na účel konania komisionálnych, jazykových, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky, absolventské skúšky), skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
 • v JŠ na účel konania štátnej jazykovej skúšky.

Minister školstva obnovuje prevádzku:

 • ŠKD (ak tak rozhodne zriaďovateľ),
 • zariadení školského stravovania.

Základné odporúčania

 • najviac 20 detí v skupine,
 • skupina sa nemení (ak klesne počet detí, zmena až v nasledujúcom týždni),
 • metódy, obsah prispôsobiť veku, úrovni vedomostí, znalostí, zručností,
 • obsah, formu voliť so zaistením hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • pri výchovno-vzdelávacom procese zabezpečiť rozstupy medzi žiakmi,
 • väčšie školy - rozdeliť nástup do ZŠ na časové úseky, napr. od 7:30 do 8:30 hod v 10 min. intervaloch.

Zriaďovateľ

 • zváži pri otvorení miestne špecifiká, personálne, materiálne, priestorové možnosti, aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu,
 • určí spôsob, termín (prieskum) záujmu o návrat žiaka do školy rodičmi,
 • vydá pokyn riaditeľom na zabezpečenie dôkladného čistenia a dezinfekcie priestorov,
 • zabezpečí prevádzku ZŠ max. na 9 hodín denne, 20 žiakov v skupine,
 • zabezpečí (s riaditeľom) dezinfekčné a osobné ochranné prostriedky, bezdotykové teplomery, papierové utierky, ich zásobníky,
 • zrealizuje (s riaditeľom) prípravu povolenia prevádzky k určenému termínu vrátane stravovania,
 • v prípade podozrenia na COVID-19 bezodkladne rieši situáciu s RÚVZ, zamestnancami a zákonnými zástupcami.

Riaditeľ

 • vydá pokyny - podmienky ZŠ do konca školského roka (prevádzka, vnútorný režim, bezpečnosť, ochrana zdravia),
 • pri 1. nástupe do práce všetci zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave ,
 • na základe výsledkov prieskumu rodičov zabezpečí plynulú prevádzku ZŠ, ak zriaďovateľ rozhodne o otvorení,
 • po dohode s rodičmi zabezpečí prichod a odchod s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti,
 • pri vstupe do ZŠ zabezpečí ranný zdravotný filter, meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom.

Personálne zabezpečenie prevádzky

 • výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny (tehotné ženy, osoby staršie ako 60 rokov, s pridruženými chronickými chorobami, oslabenou imunitou, cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou, imunodeficientným syndrómom).
 • ostatné činnosti (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci nepatriaci do rizikovej skupiny,
 • ak zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí to v dotazníku.

Usmernenie k pracovnoprávnym aspektom 

Zákonný zástupca

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode a odchode žiaka do ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky,
 • dodržiava pokyny riaditeľa upravujúce podmienky prevádzky ZŠ do konca školského roku,
 • predkladá pri 1. nástupe žiaka do ZŠ, po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie
 • je povinný bezodkladne nahlásiť karanténu nariadenú lekárom, hygienikom, dieťa je zo školy vylúčené.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Dobrovoľná účasť na vyučovaní neumožňuje pokračovať vo vzdelávaní podľa ŠkVP. Treba zmeniť organizáciu vyučovania, autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa, upraviť obsah a formu vzdelávania, písomné a ústne skúšanie sa nerealizuje najmenej 3 týždne od nástupu žiakov do školy, odporúča sa do konca školského roka. 

Vzory zápisov do triednej knihy počas mesiaca jún 2020

Zapojenie zamestnancov (odporúčanie): 

 1. pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí nastúpia do ZŠ, zabezpečia vyučovanie a výchovné aktivity, zapoja sa všetci pedagogickí zamestnanci, ktorí nerealizujú dištančné vzdelávanie v 6. až v 9. ročníku,
 2. pedagogickí a odborní zamestnanci (riziková skupina) realizujú dištančné vzdelávanie 1. až 5. ročník (zachované mimoriadne prerušenie, podľa bodu 2. rozhodnutia ministra),
 3. ak všetci pedagogickí a odborní zamestnanci budú vykonávať prácu na pracovisku, riaditeľ vyčlení tých, ktorí sprostredkujú vzdelávanie žiakom dištančne,
 4. ZŠ môže sprostredkovať žiakom s prístupom na internet live vysielanie, žiakom bez prístupu na internet, ktorí nebudú v škole, sprostredkuje škola distančné vzdelávanie ako doteraz (nepreťažovať zamestnancov venujúcich sa prezenčnej forme),
 5. ZŠ môže prehodnotiť a upraviť dištančné vzdelávanie v 6. až v 9. ročníku tak, aby vedela využiť časť zamestnancov pre 1. až 5. ročník formou vyučovania v ZŠ, resp. dištančne. 
 6. ZŠ, zriaďovateľ môže osloviť fakulty pripravujúce budúcich učiteľov a SOŠPg na výpomoc žiakmi, študentmi, absolventmi.

Ak priestorové možnosti ZŠ nie sú dostačujúce, odporúča sa, aby zriaďovateľ poskytol iné verejné priestory. ZŠ neorganizuje spoločné akcie, nevyhnutne len na úrovni skupiny, bez prítomnosti osôb nepracujúcich v ZŠ, neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • pri ceste do ZŠ sa sprevádzajúce osoby, deti riadia opatreniami ÚVZ, vo vnútorných priestoroch sa nepohybujú.
 • minimalizovať zhromažďovania pred ZŠ, (zabezpečenie organizácie pohybu osôb pred priestormi),
 • zabezpečiť ranný zdravotný filter, meranie teploty detí, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, 
 • zákonný zástupca predkladá pri 1. nástupe dieťaťa do ZŠ, po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie ,
 • žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško,
 • žiak si umyje ruky bežným spôsobom, 
 • žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy,
 • nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít, odporúčanie - pedagogický a odborný zamestnanec nosí rúško, ochranný štít pri výchovno-vzdelávacom procese,
 • v miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie,
 • odporúčanie podľa podmienok ZŠ - väčšiu časť dňa tráviť von, v externom prostredí vykonávať aj telesno-výchovne aktivity,
 • upozorňovať na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní,
 • presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet, spoločných priestorov organizovať s minimalizovaním kontaktov medzi skupinami, jednotlivcami vrátane zamestnancov školy,
 • podľa podmienok skupiny žiakov sa vonku intervalovo striedajú, resp. majú oddelený priestor,
 • rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. 
 • toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami, nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk,
 • upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 2 x denne a podľa potreby,
 • dôkladné čistenie miestností najmenej raz denne.
 • dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov, predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2 x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • odporúča sa nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory. 
 • upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov,
 • odporúča sa zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.).

Stravovanie

 • podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu možno zabezpečovať v bežnej podobe,
 • pre externých stravníkov musí mať výdajňa zriadené výdajné okienko,
 • výdaj jedla treba uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy,
 • odporúča sa stravovanie v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa,
 • pri stravovaní v jedálni sa skupiny detí nepremiešavajú,
 • stravu vydáva personál spolu s čistým príborom, deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory,
 • pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

Podozrenie na COVID-19

 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti, čuchu a pod.) nesmie vstúpiť do priestorov ZŠ,
 • ak žiak v priebehu dňa vykazuje príznaky COVID-19, je nutné ho umiestniť do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov pre vyzdvihnutie, o podozrení na COVID-19 ZŠ informuje RÚVZ,
 • ak sa u zamestnanca objavia príznaky COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa a opustí ZŠ v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia ZŠ postupuje podľa usmernenia RÚVZ.

Rozhodnutie ministra (plné znenie) alebo článok Rozhodnutie ministra o obnovení školského vyučovania.  

Distribúcia pohotovostných zásob do škôl a školských zariadení

GDPR a meranie teploty pri vstupe do materskej školy alebo do základnej školy

Zdroj a celé znenie: https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk