Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky MŠ - pomocný materiál

Publikované: Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom umiestni dieťa v MŠ prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

Odporúča sa zabezpečiť prevádzku MŠ tak, aby zákonní zástupcovia mohli dieťa odovzdať do MŠ pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať po jej skončení. Zriaďovateľ rozhodne o dĺžke prevádzky MŠ v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, najviac 15 detí.

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie:

 • materských škôl,
 • materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
 • materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

Základné odporúčania

 • najviac 15 detí v skupine,
 • skupina sa nemení (ak klesne počet detí, zmena až v nasledujúcom týždni),
 • zamestnanci zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Zriaďovateľ

 • vydá pokyn riaditeľom na zabezpečenie dôkladnej dezinfekcie priestorov, hračiek pred otvorením prevádzky (podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o MŠ v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.), 
 • zabezpečí prevádzku max. na 9 hodín denne,15 detí v skupine,
 • v spolupráci s riaditeľom zabezpečí: dezinfekčné prostriedky pre osobnú hygienu, dezinfekciu, osobné ochranné prostriedky, bezdotykové teplomere, papierové utierky a zásobníky na ne, dezinfekčné prostriedky, prieskum záujmu o návštevu MŠ deťmi medzi rodičmi, prednostne umiestni dieťa podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra, dochádzku umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Riaditeľ

 • vydá pokyny upravujúce podmienky do konca školského roka (prevádzka, vnútorný režim, bezpečnosť a ochrana zdravia detí),
 • pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave,
 • na základe prieskumu rodičov zabezpečí so zriaďovateľom plynulú prevádzku MŠ (vrátane júla, augusta),
 • po dohode rodičmi zabezpečí, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti (súrodenec musí byť starší ako 10 rokov)
 • zabezpečí pri vstupe ranný zdravotný filter, meranie teploty detí zamestnancom bezdotykovým teplomerom.

Personálne zabezpečenie MŠ

 • výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny (tehotné ženy, osoby staršie ako 60 rokov, s pridruženými chronickými chorobami, oslabenou imunitou, cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou, imunodeficientným syndrómom).
 • ostatné činnosti (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci nepatriaci do rizikovej skupiny,
 • ak zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí to v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

Usmernenie k pracovnoprávnym aspektom po otvorení MŠ

Zákonný zástupca

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní, odvádzaní dieťaťa, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • dodržiava pokyny riaditeľa upravujúce podmienky MŠ na obdobie do konca školského roku 2019/2020,
 • odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi - až po zmeraní teploty a na základe záveru zdravotného filtra,
 • predkladá pri 1. nástupe dieťaťa do MŠ, po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie
 • rešpektuje pravidlá nosenia hračiek, iného materiálu, pomôcok z domáceho prostredia stanovené riaditeľom,
 • ak u dieťaťa je podozrenie, potvrdené COVID-19, bezodkladne o situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa,
 • je povinný bezodkladne nahlásiť karanténu nariadenú lekárom, hygienikom, dieťa je zo školy vylúčené,
 • pri odovzdaní dieťaťa podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Organizácia a priebeh predprimárneho vzdelávania

 • v závislosti od poveternostných podmienok sa väčšina aktivít organizuje v exteriéri,
 • detí sa vzdelávajú, hrajú v menších oddelených skupinkách,
 • pri pobyte v interiéri a v exteriéri deti nemusia nosiť rúška,
 • MŠ neorganizuje spoločné akcie, nevyhnutne len na úrovni skupiny, bez prítomnosti osôb nepracujúcich v MŠ,
 • ak priestorové možnosti MŠ nie sú dostačujúce, odporúča sa, aby zriaďovateľ poskytol iné verejné priestory,
 • dobrovoľná účasť detí v MŠ neumožňuje pokračovať vzdelávanie podľa ŠkVP, treba sa zamerať na kľúčové kompetencie potrebné pre úspešné zvládnutie vzdelávania v ZŠ,
 • zvýšenú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním, po príchode zvonku.

Vzory záznamov o prebranom učive v triednej knihe

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby, deti riadia opatreniami ÚVZ, čas zdržiavania sa sprevádzajúcich (s rúškom) v priestoroch by nemal presiahnuť 10 minút (ideálne bez vstupovania do šatne),
 • minimalizovať zhromažďovania pred MŠ (zabezpečenie organizácie pohybu osôb pred priestormi),
 • zabezpečiť ranný zdravotný filter, meranie teploty detí, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, v prípade podozrenia na ochorenie dieťa nepreberať,
 • zákonný zástupca predkladá pri 1. nástupe dieťaťa do MŠ, po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhláseniedir
 • ,
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa do skrinky, resp. miesto na to určené,
 • dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby, resp. zamestnanca MŠ, 
 • zamestnanec zabezpečí zamedzenie miešaniu skupín v šatni pri príchode detí a sprevádzajúcich,
 • nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít, odporúčanie - pedagogický a odborný zamestnanec nosí rúško, ochranný štít pri výchovno-vzdelávacom procese,
 • v miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie,
 • priestory, hygienické zariadenia, umyvárne, hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej 2x denne,
 • osobitná pozornosť - dezinfekcia šatňových/vstupných priestorov, dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia,
 • toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami, poháriky, zubné pasty, kefky sa nepoužívajú, nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk,
 • odporúča sa nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory. 
 • upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov,
 • odporúča sa zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.).

Stravovanie

 • podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu možno zabezpečovať v bežnej podobe,
 • pre externých stravníkov musí mať výdajňa zriadené výdajné okienko,
 • výdaj jedla treba uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy,
 • odporúča sa stravovanie v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa,
 • pri stravovaní v jedálni sa skupiny detí nepremiešavajú,
 • stravu vydáva personál spolu s čistým príborom, deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory,
 • pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

Odpočinok detí

 • ak MŠ nedisponuje kapacitami, deti v triede predškolákov nemusia absolvovať povinný odpočinok na lôžku,
 • odporúčaná vzdialenosť medzi lôžkami je aspoň 1 meter medzi lôžkami,
 • na odpočinok detí sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní,
 • výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom.

Podozrenie na COVID-19

 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti, čuchu a pod.) nesmie vstúpiť do priestorov MŠ,
 • ak dieťa v priebehu dňa vykazuje príznaky COVID-19, je nutné ho umiestniť do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov pre vyzdvihnutie, o podozrení na COVID-19 MŠ informuje RÚVZ,
 • ak sa u zamestnanca objavia príznaky COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa a opustí MŠ v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia MŠ postupuje podľa usmernenia RÚVZ.

Rozhodnutie ministra (plné znenie) alebo článok Rozhodnutie ministra o obnovení školského vyučovania.  

GDPR a meranie teploty pri vstupe do materskej školy alebo do základnej školy.

Distribúcia pohotovostných zásob do škôl a školských zariadení

Zdroj a celé znenie predpisu: https://www.minedu.sk/data/att/16305.pdf

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk