Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

COVID-19 Odporúčania k Správe o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie

Publikované: Autor/i: -

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie obsahuje sumár správ  predmetovej komisie a metodického združenia, ktoré sa opierajú o zápisnice zo záverečných zasadnutí metodických orgánov školy. Je súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských podľa vyhlášky č. 9/2006 Z. z. o o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „vyhláška č. 9/2006 Z. z.“).

Podľa § 3 vyhlášky č. 9/2006 Z. z.  správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe. Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra.

V tomto školskom roku jej súčasťou bude aj Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie:

PK a MZ môžu v záverečnej zápisnici/správe uviesť napr., aké:

 • tematické celky/obsahy prebrali so žiakmi na jednotlivých predmetoch (nie je treba podrobne vypisovať všetky témy a učivá),
 • činnosti, metódy, práce či úlohy žiaci spracovali a boli súčasťou kritérií hodnotenia.

 Príklad štruktúry Správy o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie

 1. Voľba riaditeľa, činnosť rady školy a iné udalosti osobitného zreteľa, napr. ak bola rade školy predĺžená činnosť vplyvom prerušenia prevádzky škôl alebo pod.
 2. Upravené metódy a formy, napr. priebeh vyučovania (dištančné vyučovanie prvý týždeň, stabilizovanie rozvrhu, vyučovanie po otvorení škôl), metódy a formy vyučovania, zapájanie žiakov.
 3. Spôsob hodnotenia, napr. kritériá hodnotenia, priebežné a záverečné hodnotenie, štatistika – počty preskúšaných žiakov do 31. 8. (priebeh preskúšania, počty žiakov opakujúcich ročník).
 4. Zamestnanci, napr. ich zapojenie počas krízy, práce z domu, zo školy, prekážky v práci, činnosť nepedagogických zamestnancov, jedálne, internáte, technické, personálne možnosti zamestnancov a pod.
 5. Materiálne podmienky, napr.  zvládanie technických možností, zabezpečenie vzdelávania žiakov, ktorí mali ťažkosti pripojiť sa online, distribúcia pracovných listov, strava a pod.
 6. Vyhodnotenie plnenia cieľov školy, napr. ich naplnenie, čo sa nepodarilo naplniť, naplnenie nových cieľov.
 7. Špecifická podpora, napr. práca a podpora asistentov, odborných zamestnancov,  osobitné opatrenia pre deti, ktoré sa z objektívnych/subjektívnych príčin do online vyučovania nezapojili.
 8. Silné a slabé stránky počas mimoriadnej situácie.
 9. Návrhy opatrení a ďalšie informácie, napr. upravené kurikulum, kritéria hodnotenia, osobitná podpora žiakov v riziku,nové výzvy (zlepšenie digitálnych zručností pedagógov, vzdelávanie, podporné služby odborného tímu na škole) a pod.
 10. Ďalšie informácie, napr. o zápise, spôsobe a priebehu overovania vedomostí, úprave prijímacích pohovorov, prevádzke letnej školy, o vzájomných vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania počas mimoriadnej situácie.

Príloha: napr. organizačné pokyny riaditeľa školy.

Pozn. v triednej knihe a v ŠkVP, napr. „Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Zdroj: minedu.skDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk