Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

COVID-19

COVID-19 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a školských zariadeniach od 22. 6. N

Autor/i: -

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so základnou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať záko...

COVID-19 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách od 22. 6. 2020 N

Autor/i: -

Všetky ustanovenia majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne s materskou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.

COVID-19 Hodnotenie, záverečná skúška, prijímacie konanie na ZUŠ (MŠVVaŠ SR) - aktualizácia N

Autor/i: -

Základnými princípmi hodnotenia sú zabezpečenie spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, sústredenie pozornosti na poskytovanie spätnej väzby, motivácia a povzbud...

Monitoring dištančného vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas pandémie COVID-19

Autor/i: -

Rafael, V., Krejčíková, K. 2020. Ako zostať blízko na diaľku. eduRoma – Roma Education Project. [online] Dostupné na: https://eduroma.sk/docs/ako-zostat-blizko-na-dialku.pdf. Dištančné vzdelávanie odhaľuje množstvo chýb a nedostatkov vo vzdeláva...

COVID-19 Metodické odporúčanie č. 2/2020 k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania

Autor/i: -

Metodické odporúčanie pripravil Štátny pedagogický ústav. Materiál má charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna 2020 v špecifických podmienkach meniacich sa od školy ku škole. Treba rešpekto...

COVID-19 Usmernenie pre zariadenia školského stravovania

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydáva s účinnosťou od 1. 6. usmernenie pre zariadenia školského stravovania.

COVID-19 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zriaďovateľ prijal zmenu VZN, kde sa uvádza: „..ak došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na či...

COVID-19 Rozhodnutie o prijímacích skúškach na osemročné gymnáziá - termíny

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Rozhodnutie ministra o obnovení školského vyučovania

Autor/i: -

ÚVZ SR opatrením z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež o niektoré školy a školské zariadenia. Na základe toho minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1. 6. 2020 rozhodol o obnovení školského vyu...

COVID-19 Rozdelenie práce a stravné lístky

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

V súvislosti s uzatvorením školy a práce pedagógov z domu sa chceme opýtať, či je možné pracovný čas pedagógom rozdeliť na 4 hodiny priamej práce homeoffice a 3,5 hodiny ostatná práca. Ak týmto rozdelením pracovného času ne/porušíme zákon, musíme ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk