Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

BOZP, hygiena, prvá pomoc

Podanie injekcie v MŠ

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Aký zákon rieši povinnosť učiteľky materskej školy, príp. základnej školy podať dieťaťu v prípade alergickej reakcie lieky injekčne? Dieťatko má vyjadrenie lekára pre deti a dorast, že u neho môže dôjsť k alergickej reakcii po náhodnom po...

Opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti v školách a školských zariadeniach

Autor/i: Ing. Peter Konečný

Príspevok má za cieľ upozorniť manažment škôl a školských zariadení na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Školské aktovky a ich váha

Autor/i: -

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča rodičom dbať aj na prevenciu rizikového faktora veľkej hmotnosti školských aktoviek.

Školský poriadok

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Problematikou školského poriadku sa zaoberá zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „školský zákon“). V zmysle školského zákona je školský poriadok súčasťou peda...

Hygiena vyučovania

Autor/i: MUDr. Jana Hamade, PhD.

Otázka Dovoľuje hygiena vyučovania, aby mali žiaci buď pred odborným výcvikom alebo po ňom (po šiestich hodinách) ešte jednu nultú alebo siedmu hodinu?

Informovaný súhlas - individuálny, univerzálny

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka: Je možné požadovať od zákonného zástupcu podpísať informovaný súhlas na začiatku školského roka až do konca školského roka na všetky akcie školy, na ktorých sa žiak zúčastňuje?

Zníženie úväzku upratovačke

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka:  Z organizačných dôvodov, pre nižší počet detí v materskej škole, navrhujeme upratovačke znížiť pracovný úväzok zo 100 %  na 85 %. V MŠ máme 35 detí, 4 učiteľky (3 na 100 % a 1 na 80 %). Upratovačka má v pracovnej náplni aj pomoc pri oblie...

Zdravotná spôsobilosť zamestnanca

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Učiteľka školy je dlhodobo na invalidnom dôchodku (má problém s očami) a na vlastnú žiadosť učí 5 rokov na čiastočný úväzok. Pred 2 rokmi som ako riaditeľka školy od všetkých zamestnancov žiadala lekársku prehliadku a posúdenie zdravotného ...

OZ PŠaV na Slovensku - kontrola BOZP na školách a školských zariadeniach

Autor/i: -

V roku 2017 inšpektori BOZP OZ PŠaV na Slovensku vykonali 94 kontrol. Z toho 47 základných kontrol, 14 následných kontrol a 33 iných kontrol. Spolu vydali 108 opatrení, ktoré sú priebežne odstraňované.

Oboznamovanie vodičov – referentov podľa § 7 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Autor/i: -

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ukladá v § 7 povinnosť zamestnávateľom najmenej raz za dva roky pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca, aj vodiča motorového vozidla, s právnymi predpismi a ostatným...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk