Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

PaedDr. Drahoslava Vaščáková

riaditeľka Spojenej školy internátnej v Prakovciach

Web školy: https://ssiprakovce.edupage.org/

Atestácia majstra odbornej výchovy

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka:  Majster odbornej výchovy, ktorý nikdy predtým nebol učiteľom, vykonal 1. aj 2. atestáciu pre kategóriu učiteľ. Dokladoval kredity, ktoré nepreukázal zamestnávateľovi. Sú tieto atestácie platné?

Cestovný príkaz

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Ak sa naša koordinátorka prevencie a výchovná poradkyňa zúčastňujú pracovných porád, ktoré organizuje okresný úrad, a teda sú vo svojom pracovnom čase mimo budovu školy, majú vypísať pred odchodom na pracovnú poradu cestovný príkaz a prilo...

Kolektívna zmluva v súkromnej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti n.o.

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Súkromnú materskú školu prevádzkuje nezisková organizácia, ktorá bola založená súkromnou obchodnou spoločnosťou. Vzťahuje sa na túto súkromnú materskú školu Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postup...

Kvalifikácia - MOV – GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Aký je nevyhnutný kvalifikačný predpoklad pedagogického zamestnanca pre kategóriu  majster odborného výcviku – odbor 3447K  grafik digitálnych médií.

Organizačná zmena

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka:  Musí zamestnávateľ vydávať rozhodnutie o organizačnej zmene aj pri znižovaní úväzkov a  pri  zmene pracovnej náplne, napr. pri prechode na inú pracovnú pozíciu alebo tak musí urobiť iba pri zrušení pracovného miesta?

Povinnosť uzatvorenia kolektívnej zmluvy

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Sme súkromná spojená škola, nezisková organizácia. V škole nepôsobí odborová organizácia, zamestnanecká rada ani zamestnanecký dôverník. Je povinnosťou zamestnávateľa mať zvoleného zástupcu zamestnancov a uzatvorenú kolektívnu zmluvu?

Účasť na pracovných poradách pri skrátenom úväzku

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka:  Učiteľka náboženstva je prijatá na skrátený úväzok 11 vyučovacích hodín týždenne v dňoch utorok, štvrtok a piatok. Problém je v tom, že pracovné porady sa konajú spravidla v pondelok, kedy ona nepracuje. Ako to máme riešiť? 

Ukončenie pracovnej zmluvy na zastupovanie

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: V materskej škole zamestnávame na zástup pracovnej neschopnosti kolegyne pani dôchodkyňu. Pracovná neschopnosť kolegyne trvá.  Možno prepustiť dôchodkyňu z dôvodu veku už teraz aj bez jej súhlasu a prijať mladšiu silu, alebo tak možno urob...

Úprava stravovania a skrátenia pracovnej doby v kolektívnej zmluve

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Počas letných a vianočných prázdnin, keď sa v školskej jedálni nevarí, nemajú zamestnanci zabezpečený obed. Podľa Zákonníka práce možno nepedagogickým pracovníkom upraviť pracovnú dobu na 4 hodiny denne bez nároku na stravu? Ako je to s vy...

Vyučenie žiaka v odbore bez ukončenia základnej školy

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Žiak, ktorý neukončil základnú školu, vyučil sa v odbore 2478 0 strojárska výroba. Svoje štúdium ukončil vykonaním záverečnej skúšky (v zmysle vyhlášky č. 102/1991 Zb. v znení vyhlášky MŠV SR č.97/1994 Z.z.). Môže pokračovať v štúdiu v tro...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk